SFS 2005:409 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

050409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 och 5 §§ lagen (1993:768) om

åtgärder mot penningtvätt

3 skall ha följande lydelse.

2 §

4 Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som

driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling,

6.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.

verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen

(1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:335),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller
lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvud-
kontor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska

personer finns i 9 c §.

1 Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om
försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

3 Lagen omtryckt 1999:162.

4 Senaste lydelse 2004:1182.

SFS 2005:409

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

background image

2

SFS 2005:409

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

5 §

5 Livförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling behöver inte utföra identitetskontroll
med anledning av ett försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till ett be-
lopp motsvarande högst 1 000 euro eller vars engångspremie uppgår till ett
belopp motsvarande högst 2 500 euro. Identitetskontroll behöver inte heller
göras med anledning av betalningar som görs från ett konto som har öppnats
hos ett kreditinstitut som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, men tillämpas inte på försäkrings-

mäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkrings-
mäklare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling. För dessa gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:1182.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.