SFS 2004:1182 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

041182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1993:768) om åt-

gärder mot penningtvätt

3

dels att nuvarande 9 a § skall betecknas 9 c §,
dels att 2–6, 8, 9, den nya 9 c och 10–13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 2 a, 2 b, 4 a, 9 a, 9 b

och 13 a §§, samt närmast före 13 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

2 §

4

Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som

driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäk-

ringsmäklare,

6.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.

verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen

(1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

2 Jfr rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att
det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77,
Celex 31991L0308), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/
EG (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76, Celex 32001L0097).

3 Lagen omtryckt 1999:162.

4 Senaste lydelse 2004:313.

SFS 2004:1182

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1182

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller
lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkon-
tor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska

personer finns i 9 c §.

2 a § Bestämmelserna i denna lag gäller även för advokater och biträdande ju-
rister på advokatbyrå samt andra oberoende jurister som driver yrkesmässig verk-
samhet när de

1. hjälper till vid planering eller genomförande av transaktioner för en kli-

ents räkning vid

a) köp och försäljning av fastigheter eller företag,
b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,
d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av

företag,

e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar och stiftelser, eller
2. handlar i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktio-

ner eller transaktioner med fastigheter.

2 b § Bestämmelserna i denna lag gäller även fysiska och juridiska perso-
ner som driver yrkesmässig handel med eller auktionsförsäljning av antikvi-
teter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel i de fall betal-
ning görs kontant med ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer.

3 § Att förfaranden som avses i 1 § kan vara straffbara som penninghäleri
eller penninghäleriförseelse framgår av 9 kap. 6 a och 7 a §§ brottsbalken.

Fysiska och juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och

2 b §§ får inte heller annars medvetet medverka vid transaktioner som kan
antas utgöra penningtvätt.

4 § Den fysiska eller juridiska personen skall kontrollera identiteten hos
den som vill inleda en affärsförbindelse med den fysiska eller juridiska per-
sonen.

Identitetskontroll skall utföras också beträffande annan än den som avses i

första stycket vid transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande
15 000 euro eller mer. Detsamma gäller om transaktionen understiger
15 000 euro men kan antas ha samband med en annan transaktion och till-
sammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är
känd vid tidpunkten för en transaktion, skall identiteten kontrolleras så snart
summan av transaktionerna uppgår till minst 15 000 euro.

När en affärsförbindelse inleds eller en transaktion sker med någon på dis-

tans, skall den fysiska eller juridiska personen vidta de särskilda åtgärder
som krävs för att säkerställa den andra personens identitet.

I 4 och 5 §§ kasinolagen (1999:355) finns särskilda bestämmelser för ka-

sinon om identitetskontroll.

4 a § Identitetskontroll behöver inte utföras beträffande fysiska eller juri-
diska personer med verksamhet som anges i 2 § första stycket 1–7, som

background image

3

SFS 2004:1182

1. hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. hör hemma i en stat utanför det området om staten har bestämmelser

om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i rådets di-
rektiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det
finansiella systemet används för tvättning av pengar, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG

5.

Identitetskontroll behöver inte heller utföras om en transaktion görs till ett

konto som tillhör någon vars identitet tidigare har kontrollerats enligt denna
lag.

5 § Livförsäkringsföretag och företag som driver verksamhet enligt 1 § la-
gen (1989:508) om försäkringsmäklare behöver inte utföra identitetskontroll
med anledning av ett försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till ett be-
lopp motsvarande högst 1 000 euro eller vars engångspremie uppgår till ett
belopp motsvarande högst 2 500 euro. Identitetskontroll behöver inte heller
göras med anledning av betalningar som görs från ett konto som har öppnats
hos ett kreditinstitut som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

6 § Om det kan antas att den som vill inleda en affärsförbindelse med den
fysiska eller juridiska personen eller göra en sådan transaktion som avses i
4 § andra stycket inte handlar för egen räkning, skall den fysiska eller juri-
diska personen på lämpligt sätt söka skaffa sig kännedom om identiteten hos
den för vars räkning han handlar.

Första stycket gäller inte i de fall som anges i 4 a § eller när särskilda skäl

talar för att kontrollen är obehövlig.

8 § Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall be-
varas i minst fem år. Tiden skall räknas från det att identitetskontrollen ut-
fördes eller, i de fall då en affärsförbindelse har ingåtts, affärsförbindelsen
upphörde.

9 § Den fysiska eller juridiska personen skall granska alla transaktioner
som skäligen kan antas utgöra penningtvätt.

Den fysiska eller juridiska personen skall därvid lämna uppgifter till Riks-

polisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer om alla
omständigheter som kan tyda på penningtvätt. Sedan sådana uppgifter har
lämnats skall den fysiska eller juridiska personen på begäran av myndighe-
ten lämna de ytterligare uppgifter som behövs för utredningen om penning-
tvätt.

När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, skall även annan fysisk el-

ler juridisk person som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lämna
de uppgifter för utredningen om penningtvätt som myndigheten begär.

9 a § Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende
jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte
skyldiga att lämna uppgifter enligt 9 § om vad som anförtrotts dem då de
försvarar eller företräder en klient i eller i fråga om ett rättsligt förfarande,

5 EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

background image

4

SFS 2004:1182

inklusive rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett rättsligt
förfarande. Detta gäller oavsett om de har fått informationen före, under el-
ler efter ett sådant förfarande.

9 b § Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå är inte skyldiga att
lämna uppgifter enligt 9 § när det gäller information som avser en klient och
som de har fått, medan de bedömer klientens rättsliga situation.

9 c § Den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet skall på be-
gäran av Rikspolisstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer
lämna de uppgifter som myndigheten anser vara av betydelse vid utredning
om penningtvätt.

10 § En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 9 §
får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller
juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas.
Den som lämnar uppgifter med stöd av 9 c § får inte heller göras ansvarig
för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en styrelseledamot eller
en anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens
räkning.

I 15 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385), 13 kap. 2 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 §
revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revi-
sorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag.

11 § Den fysiska eller juridiska personen, dess styrelseledamöter eller an-
ställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning
har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 9 eller 9 c § eller att po-
lisen genomför en undersökning.

För advokater och biträdande jurister på advokatbyrå gäller förbudet mot

att röja de omständigheter som avses i första stycket under 24 timmar från
det att en granskning har inletts, uppgifter har lämnats till polisen eller poli-
sen har inlett en undersökning. Detsamma gäller för godkända och auktori-
serade revisorer när de har vidtagit åtgärder som har anknytning till revi-
sionsverksamhet.

12 § Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk
person eller på annat sätt får kännedom om transaktioner som kan antas ut-
göra penningtvätt, skall inspektionen underrätta Rikspolisstyrelsen eller den
polismyndighet som regeringen bestämmer om transaktionerna.

13 § Den fysiska eller juridiska personen skall ha rutiner för att förhindra
att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och skall svara för att de an-
ställda får behövlig information och utbildning för ändamålet.

Om en fysisk person som omfattas av 2 § första stycket, 2 a eller 2 b § dri-

ver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, skall skyldigheten
enligt första stycket gälla den juridiska personen.

background image

5

SFS 2004:1182

Bemyndiganden

13 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. identitetskontroll enligt 4 och 6 §§,
2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2,
3. i vilken utsträckning handlingar eller uppgifter som använts vid identi-

tetskontroll skall bevaras enligt 8 §, och

4. vilka rutiner som skall följas samt vilken information och utbildning

som skall tillhandahållas enligt 13 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Vad som sägs i 2 § första stycket 7 om fondverksamhet enligt lagen

(2004:46) om investeringsfonder skall också gälla sådan verksamhet som
drivs med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.