SFS 2004:1187 Lag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) / SFS 2004:1187 Lag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister
041187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:163) om
penningtvättsregister;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3, 7 och 9 §§ lagen (1999:163)

om penningtvättsregister skall ha följande lydelse.

2 § Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a
och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penning-
tvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen
lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

3 § Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som
avses i 2 §

1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid

transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgär-
der mot penningtvätt, och

2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla upp-

giftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.

7 § En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras
med motsvarande register hos någon annan.

9 § Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §
får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

SFS 2004:1187

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.