SFS 2015:187 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2015:187 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
150187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

2

En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i vä-

sentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som
har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten före-
läggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verksam-
heten.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Senaste lydelse 2009:716.

SFS 2015:187

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.