SFS 2016:1029 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2016:1029 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
161029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:FDDMEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDDMEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot <br/>penningtv�tt och finansiering av terrorism;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 2 och 4 ��, 2 kap. 4, 5 och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">12 �� och 3 kap. 7 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-<br/>siering av terrorism ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. livf�rs�kringsr�relse,<br/>3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell<br/>verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ling, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av andra �n<br/>anknutna f�rs�kringsf�rmedlare,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,<br/>8. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsm�klarlagen (2011:666),</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),<br/>10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor eller registrerat</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">revisionsbolag,</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">11. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster men som inte omfattas av 10, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare),</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">13. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta<br/>stycket, </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:278.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1029</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1029</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses i 13,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">anges i 3 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person<br/>som avses i 1014,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. yrkesm�ssig handel med varor, till den del verksamheten avser f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ning mot kontant betalning som uppg�r till minst ett belopp som motsvarar<br/>15 000 euro,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">18. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nster utan att vara betalningsinstitut,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">19. f�rvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561)</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">20. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet med konsumentkrediter, eller</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">21. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksam-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">het med bostadskrediter.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om verksamheter som avses i 2 � 17, 17 och 1921 g�ller lagen</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�ven filialer i Sverige till utl�ndska juridiska personer med huvudkontor i ut-<br/>landet.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Med utomst�ende i 3 � fj�rde stycket avses</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">13, 57, 17 och 1921, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater<br/>med hemvist inom EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt<br/>yrkesregister, eller</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">13, 57, 17 och 1921, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater<br/>med hemvist utanf�r EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt<br/>yrkesregister, om de till�mpar best�mmelser r�rande kundk�nnedom och be-<br/>varande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att<br/>det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terror-<br/>ism och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna om grundl�ggande kundk�nnedom och om fort-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelser i 3, 4 och 10 �� g�ller inte f�r</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. svenska myndigheter,<br/>2. verksamhetsut�vare som anges i 1 kap. 2 � 17 och 1721, och som har</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">hemvist</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">a) inom EES,<br/>b) i en stat utanf�r EES om staten har best�mmelser om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningtv�tt som motsvarar dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2014:795.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2014:795.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2014:795.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1029</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att<br/>det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terror-<br/>ism och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. f�retag inom EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">p� en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader f�r finansiella<br/>instrument och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upph�vande av<br/>r�dets direktiv 93/22/EEG,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. f�retag utanf�r EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till mot-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som<br/>f�retag under 3, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. livf�rs�kringar, om den �rliga premien uppg�r till ett belopp motsva-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">rande h�gst 1 000 euro eller eng�ngspremien uppg�r till ett belopp motsva-<br/>rande h�gst 2 500 euro, </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. pensionsf�rs�kringar enligt 58 kap. 416 �� inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(1999:1229) som inte f�r �terk�pas,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">7. pensionsavtal och pensionsr�tter f�r anst�llda eller i den f�rs�krades f�r-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">v�rvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag p� l�n och �verl�telse<br/>av r�ttigheter inte �r till�ten, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">8. elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar<br/>a) om det penningv�rde som kan lagras p� ett elektroniskt medium som</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">inte kan laddas uppg�r till h�gst 250 euro, eller</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">b) n�r det g�ller elektroniska medier som kan laddas, det penningv�rde som</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">oms�tts under ett kalender�r inte �verstiger 2 500 euro och h�gst 1 000 euro<br/>kan l�sas in under samma period, eller </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">9. n�r det g�ller verkliga huvudm�n bakom gemensamma konton som f�r-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens identitet kan</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran, eller</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">b) i en stat utanf�r EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens iden-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">titet kan g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran och advokaten<br/>eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar dem som<br/>f�reskrivs i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26<br/>oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet an-<br/>v�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn<br/>�ver att dessa skyldigheter uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 och 1721 ska</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">till�mpa best�mmelserna om kundk�nnedom och bevarande av handlingar<br/>enligt 2 kap. �ven f�r sina filialer och majoritets�gda dotterf�retag med hem-<br/>vist utanf�r EES, om inte hemvistlandets lag hindrar detta.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att effektivt hantera risken</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism om best�mmelserna som anges<br/>i f�rsta stycket inte kan till�mpas samt skriftligen underr�tta Finansinspektio-<br/>nen om detta.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2014:795.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:1029</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft42">7</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">En verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 och 1721 ska ha ett</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">system f�r att snabbt och fullst�ndigt kunna l�mna upplysningar om huruvida<br/>de under de senaste fem �ren har haft en aff�rsf�rbindelse med en viss person<br/>och, om s� skulle vara fallet, om f�rbindelsens art.</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft46">Erik Eldhagen<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">7 Senaste lydelse 2014:795.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism;

utf�rdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 2 och 4 ��, 2 kap. 4, 5 och

12 �� och 3 kap. 7 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-
siering av terrorism ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

2

Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse,

2. livf�rs�kringsr�relse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,

5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-

ling, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av andra �n
anknutna f�rs�kringsf�rmedlare,

6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
8. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt

fastighetsm�klarlagen (2011:666),

9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor eller registrerat

revisionsbolag,

11. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-

tj�nster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka

storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare),

13. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-

katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta
stycket,

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Senaste lydelse 2014:278.

SFS 2016:1029

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1029

14. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses i 13,

till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta stycket,

15. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som

anges i 3 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1014,

16. yrkesm�ssig handel med varor, till den del verksamheten avser f�rs�lj-

ning mot kontant betalning som uppg�r till minst ett belopp som motsvarar
15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster

enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster,

18. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-

tj�nster utan att vara betalningsinstitut,

19. f�rvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561)

om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,

20. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter, eller

21. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksam-

het med bostadskrediter.

4 �

3

I fr�ga om verksamheter som avses i 2 � 17, 17 och 1921 g�ller lagen

�ven filialer i Sverige till utl�ndska juridiska personer med huvudkontor i ut-
landet.

2 kap.

4 �

4

Med utomst�ende i 3 � fj�rde stycket avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �

13, 57, 17 och 1921, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater
med hemvist inom EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt
yrkesregister, eller

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �

13, 57, 17 och 1921, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater
med hemvist utanf�r EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt
yrkesregister, om de till�mpar best�mmelser r�rande kundk�nnedom och be-
varande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att
det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terror-
ism och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs.

5 �

5

Best�mmelserna om grundl�ggande kundk�nnedom och om fort-

l�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelser i 3, 4 och 10 �� g�ller inte f�r

1. svenska myndigheter,
2. verksamhetsut�vare som anges i 1 kap. 2 � 17 och 1721, och som har

hemvist

a) inom EES,
b) i en stat utanf�r EES om staten har best�mmelser om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt som motsvarar dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och r�dets

3 Senaste lydelse 2014:795.

4 Senaste lydelse 2014:795.

5 Senaste lydelse 2014:795.

background image

3

SFS 2016:1029

direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att
det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terror-
ism och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs,

3. f�retag inom EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel

p� en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader f�r finansiella
instrument och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upph�vande av
r�dets direktiv 93/22/EEG,

4. f�retag utanf�r EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till mot-

svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som
f�retag under 3,

5. livf�rs�kringar, om den �rliga premien uppg�r till ett belopp motsva-

rande h�gst 1 000 euro eller eng�ngspremien uppg�r till ett belopp motsva-
rande h�gst 2 500 euro,

6. pensionsf�rs�kringar enligt 58 kap. 416 �� inkomstskattelagen

(1999:1229) som inte f�r �terk�pas,

7. pensionsavtal och pensionsr�tter f�r anst�llda eller i den f�rs�krades f�r-

v�rvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag p� l�n och �verl�telse
av r�ttigheter inte �r till�ten,

8. elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
a) om det penningv�rde som kan lagras p� ett elektroniskt medium som

inte kan laddas uppg�r till h�gst 250 euro, eller

b) n�r det g�ller elektroniska medier som kan laddas, det penningv�rde som

oms�tts under ett kalender�r inte �verstiger 2 500 euro och h�gst 1 000 euro
kan l�sas in under samma period, eller

9. n�r det g�ller verkliga huvudm�n bakom gemensamma konton som f�r-

valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens identitet kan

g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran, eller

b) i en stat utanf�r EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens iden-

titet kan g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran och advokaten
eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar dem som
f�reskrivs i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26
oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet an-
v�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn
�ver att dessa skyldigheter uppfylls.

12 �

6

Verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 och 1721 ska

till�mpa best�mmelserna om kundk�nnedom och bevarande av handlingar
enligt 2 kap. �ven f�r sina filialer och majoritets�gda dotterf�retag med hem-
vist utanf�r EES, om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

En verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att effektivt hantera risken

f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism om best�mmelserna som anges
i f�rsta stycket inte kan till�mpas samt skriftligen underr�tta Finansinspektio-
nen om detta.

6 Senaste lydelse 2014:795.

background image

4

SFS 2016:1029

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3 kap.

7 �

7

En verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 och 1721 ska ha ett

system f�r att snabbt och fullst�ndigt kunna l�mna upplysningar om huruvida
de under de senaste fem �ren har haft en aff�rsf�rbindelse med en viss person
och, om s� skulle vara fallet, om f�rbindelsens art.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2014:795.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.