SFS 2006:535 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2006:535 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
060535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OEFMCF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OEFMCF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OEFMCF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:OEFMCF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OEFMCF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:OEFMCF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OEFMCE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:768) om �tg�rder mot <br/>penningtv�tt;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1993:768) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">mot penningtv�tt</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Best�mmelserna i denna lag g�ller fysiska och juridiska personer som</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">driver</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">2. livf�rs�kringsr�relse,<br/>3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 � lagen (1991:981) om</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell<br/>verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ling,</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">6. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,<br/>8. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet som fastighetsm�klare enligt fastighetsm�klarlagen</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:400),</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),<br/>10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor, eller<br/>11. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare).</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller endast s�dan mot kunder inriktad verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rsta stycket. I fr�ga om verksamheter som avses i f�rsta stycket 17 g�ller<br/>lagen �ven filialer i Sverige till utl�ndska juridiska personer med huvudkon-<br/>tor i utlandet.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om uppgiftsskyldighet f�r vissa andra fysiska och juridiska</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">personer finns i 9 c �.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1999:162.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2005:409.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:535</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:535</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK �STERBERG</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:768) om �tg�rder mot
penningtv�tt;

utf�rdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt

2 skall ha f�ljande lydelse.

2 �

3 Best�mmelserna i denna lag g�ller fysiska och juridiska personer som

driver

1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse,

2. livf�rs�kringsr�relse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 � lagen (1991:981) om

v�rdepappersr�relse,

4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,

5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-

ling,

6.

verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.

verksamhet som fastighetsm�klare enligt fastighetsm�klarlagen

(1995:400),

9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka

storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare).

Lagen g�ller endast s�dan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

f�rsta stycket. I fr�ga om verksamheter som avses i f�rsta stycket 17 g�ller
lagen �ven filialer i Sverige till utl�ndska juridiska personer med huvudkon-
tor i utlandet.

Best�mmelser om uppgiftsskyldighet f�r vissa andra fysiska och juridiska

personer finns i 9 c �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Lagen omtryckt 1999:162.

3 Senaste lydelse 2005:409.

SFS 2006:535

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:535

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.