SFS 2006:535 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2006:535 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
060535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

2 skall ha följande lydelse.

2 §

3 Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som

driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling,

6.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.

verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen

(1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1�7 gäller
lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkon-
tor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska

personer finns i 9 c §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Lagen omtryckt 1999:162.

3 Senaste lydelse 2005:409.

SFS 2006:535

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:535

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.