SFS 1968:602

680602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 602

Jbag

angående iiadi'lag i lagen den 3 juni i955^(nr 416) om sparLanlier;

given Stockholms slott den O december lUGS.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Ko n u n g , g ö ra v e t e r Ii g t: all Vi, med riksdagen^ funril

gott förordna, dels all 11, 16, 18, 19, 22—35, 39, 40, 43, 48, 58, 60, 6 7, SI

83, 92 ocli 96 §§ lagen den 3 juni 1955 om sparbanker^ skall erlialla ä ml-

rad lydelse pä säll nedan anges, dels all i lagen skall införas Irc nya pare

grafer, 35 a—c §§, av nedan angiven lydelse.

11 §.

I sparbank

denna lag.

Hnvudmänncn .skola vara minsl tjugu ocb högst sextio, dock att

myndigheten mä, om särskilda förhållanden föranleda därtill, niedgim a

antalet sättes högre än sextio.

16 §.

Då det

eller andra.

r>lf

T.-.:

». v »

Vti 1 H J

vid garaniifondens bildande.

13 ^

I"''

År i reglementet förbehåll gjort om återbäring av grundfond

ay, må sadan återbäring ej äga rum annat än i den mån

\

;tlcr-

gai till belopp, .som motsvarar tio gånger grundfonden; ej b-c

bäring ske, så länge garanlifond, där sådan bildals, ej alerbela s

^ Prop. 1008: M3; B:.U 00; Rskr 308.

..

nv VU'

lor- r'!n

h'<lolsc; av 11. 81, 83. 02 och 00 §ii sc 1002: 2.31, av 10 sc 100;-O- •

¬

background image

1968 • Nr 602

1637

genom åtorbärinspn sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 § föreskrivet

icrav på egna fonder.

19 §.

Ulfäst ränta å garantifond eller grundfond skall icke utbetalas, om till

följd därav vi nsten^ å rörelsen icke skulle forslå till att uppbringa grundfond

eller garanlifo nd till i 17 § första stycket angivet belopp. Ränta å garanti-

fond skall ej licllcr utbetalas, om genom utbetalningen sådan förlust skulle

uppkomma å rörelsen, att sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 § före­

skrivet krav på egna fonder. Grundfondränta skall ej i något fall utbetalas

om till följd d ärav förlust skulle uppkomma.

22 §.

Sparbanks rörelse skall avse företrädesvis sparbankens verk samhets om­

råde.

23 §.

Sparbank får ej for egen räkning driva handel med eller, med de undan­

tag som angivas i 24 och 25 §g, förvärva annat än guld, mynt, växlar,

checkar, anv isningar, obligationer och andra for den allmänna rörelsen av­

sedda förskrh-ningar utom sädana som medföra rätt till betalning först ef­

ter utfärdarens ovTiga fordringScägare (förlagsbe\is).

-

24 §.

Sparbank f år förvärva

.

..

.

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda sparbanken loka­

ler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egendom

eller tom trätt som förvärvats för det under 1 anghma ändamålet, och för-

hgsbevis, som utfärdats av sådant bolag,

3. inven tarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som spar­

banken äge r, eller till lokaler, som sparbanken i övrigt innehar,

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i sparban-

ben.

...

Ärende om forvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt eller

aktie avgöres av huvudmännen, om ej annat följer av sparbankens regle­

mente. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken spar­

bankens lokaler äro eller avses bliva inrymda.

Sparbank får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar mot

bogst tio procent av sparbankens egna fonder, förvärva andel i sådan ekono-

biisk förening eller aktie i sådant bolag, som med Konungens godkännande

^&rkar som en sammanslutning av svenska sparbanker för tillgodoseende

m H emensamrna in tressen, eller garanlifondhe\ds eller förJagsbcvis, som ut-

^rdats av föreningen eller bolaget, eller i övrigt tillskjuta medel till för-

eller bolaget.

till

"^'ad som följer av tredje stycket får sparbank efter tillstånd av

. ^yosmjTidlgheten t illskjuta medel till förening eller aktiebolag som avses

^bamnda stycke, om det tillskjutna kapitalet icke kan grunda upplånings-

dej

täcka krav på egot kapital hos föreningen, bolaget eller annorstä-

Sparbank som m edverkar vid emission av aktier eller förlagsbevis på den

marknaden får efter tillstånd av tillsynsmyndigbeten förvärva

lai'h

förlagsbevis som ingår i emissionen. Sådan aktie eller sådant för-

öSoevis skall sparbanken avjdtra så snart det lämpligen kan ske ocb se-

Suensk iörfall^ingssamling iQGS, A'r COl—COS

¬

background image

1968 • Nr 602

163S

nasi ell ar efter förvärvet.^ Om synnerliga slcäl föreligga, kan Ullsynsmvn.
di"he!cn förlänga denna frist.

25 §.

För alt skydda fordran får sparbank dels på offentlig auktion eller kp,]

börs eller i den ordning som angivas i 96 a § vitsoknmgslagen köpa e.^endr,,

som är ulmätt eller pantsalt för fordringen dels, om del är uppenbart a»

suarbanken annars skulle lida avsevard forlust, såsom betalning för ford,,.

ovcrta'Aa för fordringen pantsatt eller annan egendom. Bevis om til lskoUtin

TaranUfond eller grundfond i sparbanken får dock förvärvas endast omf,>.

uLsättningar för återbetalning av fond föreligga enligt 16 eller 18

Egendmn, som sparbank förvärvat enligt första stycket, skall avyttras si

siiaid det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan förlust fö:
sparbanken.

Förvärv enligt denna paragraf skall ofördröjligen anmälas hos til lsyn"

myndigheten.

26 §.

Sparbank skall till insättarnas skydd ha egna fonder till visst lägsta k-

lopp. Detta bestämmes i förhållande till sparbankens tillgångar och ti ll ga­

rantiförbindelser som sparbanken ingått (placeringar). Vid beräkningen av

Icravct på egna fonder indelas placeringarna i följande fyra grupper, näm­
ligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar bos

riksbanken och riksgäldskon leret,

2. skaltteammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten, kon!-

mnn eller därmed jämförlig samfällighet, allmän kassa eller inrätt­

ning, vars reglemente faslslällts av konungen, eller krcditakliclw-

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jäniförlk

samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccntr.alka^s-v

eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning, krciii-
aktiebolag eller försälcringsföretag med svensk koncession

4. fordringar för vilka säkerheten iitgöres av värdehandling cllci ori

ran, som angives under A 1—3,

.

J..

5. garantiförbindelser för villca sparbanken erhållit säkerhet i

handling eller fordran, som angives under A 1—4^7

B. 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2 ^ - i.j.;, , ; -

2. fordringar för vilka utländskt bankfÖretag eller annat forsaw r

företag än som avses under A 3 svarar,

3. fordringar för vilka säkerheten utgörcs av

f,

värdehandling eller fordran, som angives imdcr B 1 c

inteckning i jordbruks-, affär.s- eller bosladsfastigbel

rdll till sådan fastighel inom sjuttiofem procent av

värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomlrati. •

nad soiii bör till tomlrätlen, eller

...

lordran ined förmånsrätt på grund av lagen den

1966 (nr 701) om förmånsrätt för fordringar unligl bi^^

^-]];,n-

gcniensamliclsanläggningar, såvida förmånsrällcn lar pO • ^
de pa sparbankens föranslallande,

.i,„| j v .iu'-'

4. garantiförbindelser för vilka sparbanken erhållit^ sakci

handling eller fordran, som angives under B 1

¬

background image

1968 • Is'r C02

1639

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordhruksfaslighet. i bostadsfastighet med en- eller

tvfdamdjshus el er med

för vilket statligt bostadslån

utgår eher i tomtratt liU så dan fastighet, om inteckningssäkerheten

är förstärk med horgen och inteckningen ligger mellan sjuttiofem

och etthundra procent av det uppskattade värdet av den fasta egen­

domen eller, i fraga om tomträtt, av byggnad som hör till tomträt­

ten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis ar inrättad för indu­

striell verksamhet, eller 1 tomträtt till sådan fastighet inom femtio

procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i

fråga om tomtratt, av byggnad och annan egendom som hör till

tomträtten,

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

eller

borgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än tjugufem-

tusen kronor,

2. ga rantiförbindelser för vilka sparbanken erhållit säkerhet i form av

vårdehandling, fordran eller borgensförbindelse som angives under

C 1,

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som enligt

femte och sjätte styckena skola avräknas från sparbankens egna

fonder.

För placeringar, som angivas under A, fordras ej egna fonder, I övrigt

skall sparbank vid varje tidpunkt ha egna fonder till lägst ett belopp, som

motsvarar sammanlagt

en p rocent av summan av placeringar, som angivas under B,

fyra procent a v summan av placeringar, som angivas under C, och

itla procent av summan av placeringar, som angivas imder D.

Tillgång sk all tagas upp till bokfört värde och garantiförbindelse till sitt

nominella belopp.

Med e gna^ fonder avses grundfond, reservfond och garantifond. Med egna

fonder får l ikställas det nominella värdet av förlagsbevis, utställda av spar-

anken, intill ett belopp motsvarande sparbankens reservfond. I fråga om

örlagskapital, som långivaren kan återkräva inom fem år, skall dock iakt-

agas att med sp arbankens fonder får likställas högst så stor del av det var-

fallande beloppet som svarar mot tio procent av reservfonden,

från sparbankens egna fonder skall avräknas det bokförda värdet av vad

^parbanken såsom a ktiekapital eller i annan form tillskjutit till företag som

fuer någon f orm av bankverksamhet. Sådan a-VTäkning skall dock ej ske

^ga om företag där staten är delägare.

1

sparbank väsentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som uteslutande

da^c

att förvalta fastighet eller tomträtt som förvärvals för att bere-

jjj^l^^^^nken lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sam-

cen?

behov, skall från sparbankens egna' fonder avTälmas åtta pro-

av det bokförda värdet av aktierna i fastighetsbolaget och

ken

f'ohforda skulder eller den del av dessa som svarar mot sparban-

av aktier i fastighetsbolaget.

Val ' ^PPs|fattat värde avses det värde, som sparbanken bestämt på grund-

^ värdering. Har enligt gällande bestämmelser om lån av stats-

tjll främjande av bostadsbyggandet sådant lån beviljats till uppforan-

¬

background image

1C40

1968 • Nr 602

de av viss by%'nad, skall till grund för bedömandet i stället för upnu. „

ningsvärdet 'läggas del enligt nämnda bestämmelser fastställda panty I

för byS8"aden eller den fastighet, dar denna uppföres, om ej särskilda jp
föranleda annat.

'

Sparbank, som pä grund av avtal enligt 79 § skall uppbära blivande öv

skott vid annan sparbanles liJevidation, får vid bestämmande av kravet

egna fonder under tiden för lilmdationen taga överskottet i beräkninrr i„Jn

belopp och på villkor som tillsynsmyndigheten fastställer.

intill

27

Sparbank skall hålla en med hänsyn till rörelsens art och omfattning till

räcklig kassarescrv.

^

Kassareserven skall bestå av tillgångar som med lätthet kunna förvandls^

i penningar och skall tillsammans med inneliggande kassa uppgå till lä vt

ett belopp som svarar mot tio procent av sparbankens samtliga förbindelse:

med undantag av förlagslån, lån mot inteckning i egen fastighet, lån som ta­

gits upp hos allmänna pensionsfonden i samband med återlån enligt fonden;

reglemente och garantiförbindelser. Nedgår kassareserven tillfälHgt under

föreskrivet belopp, skal] den snarast ökas till detta.

Är tillgång som angives i andra stycket pantsatt, får den ej inräknas i

kassareserven. Utgör tillgången säkerhet för avtalad kredit som sparbanken

ej begagnat till fullo, får den ändå beräknas till det belopp, som sparbanken

enligt avtalet bar rätt att ytterligare erhålla vid anfordran.

28

Kredit får beviljas endast mot betryggande säkerhet i fast eller lös egen­

dom eller i lorm av borgen. Utan säkerhet får dock kredit lämnas till el'

sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot högst tre procent av

summan av sparbanks fonder och dess inlåning. Därutöver får kredit utan

säkcidiet beviljas

1. sadan lanlagarc, som avses i 26 § första stycket A 2 eller 3, sa mt u t­

ländskt bankföretag,

2. samfällighet som avses i lagen den 16 december 1966 (nr 700) o myb??-

gemensamhclsanläggningar, såvida krediten ej överstiger belopp för dlh-

föimansrätt åtnjutes på grund av lagen om förmånsrätt för fordringar en­

ligt nämnda lag och förmånsrätten får göras gällande på sparbankens för­

anstaltande,

'\'i

fur hans rörelse, om krediten är kortvarig.

Aktie 1 bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel lurdaKt^

e ei som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast om a v"-

noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även förlagsbevis son

utfärdats av sådant bolag.

I

Simrbank får ej som ])ant mottaga förlagsbcvis, som sparbanken ulfn^' J'

1 ej le ei bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i spat tatr-

och

29

i sådan o in-

•K til»

^^ua särskild uppmärksamlict åt alt kredit

^

SMmn

1

uppkomma för sparbankens säkerhet, icke

'-yy

ulf

hinlagare, som äro förbundna med varan • --f.

cerhel av aktier e

r

1

t:,

ill u lUllJUlll-

^

iutressegcmenskap, eller mot säkei

u^bLMs, som utgivits av samma aktiebolag eller akti

de 1 sad an gemenskap som nu sagts.

tiebolag som aro

fÖroH''"

T7, I

i'

ntron'

1 1 ' .-M

""dsvarande tillämpning på borgen och annan -

tiloibindelse till sparbanken.

i

¬

background image

1968 . Nr 602

30 §.

Till don som ensam eller i förening med annan får avgöra på sparbanltens

sfvrcise ankommatide ärenden eller till den som är gift med sådan person

fåV sparl'^nUen lämna kredit endast

1> mot säkerhet av horgen eller garanti av staten eller kommun eller av

sam fäll ighct. kassa, inrättning eller bolag eller annan sammanslutning, som

avses i 26 § första stycket A 2 eller 3,

0. niot säl;erhet av fordran eller värdehandling som avses i 26 § första

sfyckct A ell er B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av det

uppskattade värdet av den intecknade egendomen,

3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pantsäkerhet.

Ledamot av sparbanks stymelse eller styrelsesuppleant, som ej erhållit

uppdrag som avses i första stycket, eller den som är gift med sådan person

får beviljas kredit endast mot säkerhet av sådan borgen eller garanti som

avses i forsla stycket 1 eller mot säkerhet av pant.

Sparbank får cj lämna kredit till revisor i sparbanken eller revisorssupp­

leant eller til! den som är gift med sådan person.

Sparbank får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen eller ford­

ringsbevis, som utfärdats av någon som avses i förata—tredje styckena, eller

mot väx el, för vilken denne är betalningsskyldig.

Första—fjärde styckena äga motsvarande tillämpning på bolag, förening

eller annan sammanslutning, vari person som avses i första—tredje stycke­

na eller sådan persons make i egenskap av delägare eller medlem har ett vä­

sentligt ekonomiskt intresse, om ej annat följer av vad som före skri ves ne­

dan i denna paragraf.

Sammanslutning, i vilken sådan person som avses i forsla stycket såsom

delägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt intresse, får ej beviljas kre­

dit som angiv es i första stycket 3.

Utan hinder av bestämmelsen i femte stycket får sparbank lämna sam­

manslutning, i vilken sådan person som avses i första eller andra stycket i

egenskap a v delägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt intresse, lo-e-

dit genom diskontering av växel, som ar grundad på verklig handelsaffär,

och bevilja kredit mot växel, som nu nämnts och för vilken sammanslut­

ningen är betalningsskyldig.

31 §.

Bestämmelserna om kredit i 28—30 g§ äga motsvarande tillämpning på

garantiförbindelse som sparbank ikläder sig.

32 §.

Ställes lån icke alt betalas inom ett år, skall sparbanle förbehålla sig rätt

att s-äga up p lånet till återbetalning senast inom sagda tid.

Utan fö rbehåll enligt första stycket får sparbank

1- bevilja återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens

med längre löptid an ett år,

utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löptid än ett år till ett

^amtnanlagt belopp, som "vid v arje tidpunkt svarar mot högst tjugufem pro-

ent av summan av sparbankens fonder och dess inlåning efter avdrag för

^som tagits upp hos allmänna pensionsfonden 1 samband med återlån.

t'orfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med villkoren

lå^

förbindelser. Lån som avses i andra stycket 2 får icke stäl-

På läng re återbetalningstid än tio år. Har för sådant lån icke ställts sä-

¬

background image

1642

1968 . Nr 602

kcrhct i fast eller lös egendom, slmll i skuldebrevel ulfästas arlir,

,

ning i förhållande till den tid för vilken lånet beviljas.

^

Sparbanken skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i

stycket till återbetalning senast inom tre månader, om säkerheten föM

försvagas i märklig mån eller, i fråga om lån utan säkerhet, om t rvMl

icke längre föreligger för låneförbindclsens fullgörande.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för v

fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet sva^^

Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även sådant lån

33 §.

Sparbank får ej vid avtal om kredit eller annars i sin rörelse förbdiiHa

sig andel i vinst på affär, som sparbanken själv icke äger avsluta.

^

Ej heller får sparbank, där ej är fråga om utdelning på aktier eller vad i

övrigt kan tillkomma sparbanken som ägare av aktier, på annat sätt beredas

andel i vinst på verksamhet, som sparbanken själv icke får driva.

34 §.

Vid beviljande av kredit får sparbank icke göra förbehåll om att kredil-

beloppct eller del av detta skall sättas in bos sparbanken för längre tid än

sex månader eller pä längre tids uppsägning än sex månader.

§•

Sparbank far ej utfarda tryckta eller graverade, till innehavaren eller till

viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig ansvarighet för sä­

dana lörbindelser. Vad nu sagts gäller dock ej räntebärande förlagsbevis, som

lyder på minst etthundra kronor.

Sparmärken lör användning vid inlåning inom skolsparrörelscn får spar­

bank utfärda endast om åtgärder vidtagits för kontroll över utelöpande mär­

ken.

35 a §.

JMotbok eller annat bevis, som sparbank utfärdar om tillgodohavande pä

läkning, skall ställas till viss man och innehålla att överlåtelse får ske en­

dast till viss man och att överlåtelsen bör anmälas bos sparbanken.

Spaibank far ej träffa förbehåll om rätt för sparbanken att åberopa be­

aming till annan än rätt innehavare av motbok.

Om eflerlysning och dödande av förkommen motbok gälla särskilda be­

stämmelser.

T

35 b §.

Innan sparbank inrättar bankkontor, skall sparbanken inhämta yltram'^

lian nämnden för bankkontorsetablering.

inratlas bankkontor, skall det omedelbart anmälas bos tillsynsniYiidh-

hetcn.

bidraga till kostnaden för nämndens verks.ainbct enbd

1 e s.^nfter som meddelas av Konungen eller mvndighet som Konungen

stammer.

o

=>

mvnd. in rf"

sparbanken ej betala ut sådana

j „aer-

t-ma innrli"

fått överförmyndarens tillstånd

f

5v?? n ä

pä Jelln, a^cr den omyndige oj vidnre

,

• S adan inskränkning i don omyndiges rält skall anlecl. •

¬

background image

1968 • Nr 602

^<543

insällriiiigs^cvis eller i motbok, när bewset eller motboken företes hos spar-

Iiatikcn.

Mcriol som förmyndare eller god man förv^altar enligt föräldrabaJken,

utom sAvjtt angAr ranta som stått inne kortare tid än ett år, ta<Tas ut

.1,^ riviirfnrTiivndarcns tillstånd endast nm faT-NonÄTi

icrkims p:i

nnri .

i,uiu uuarnats om insättningen, överför-

ni vnci::re, fö rmyndare och god man äga på begäran erhålla be^ns om belop-

,v[ U V do m odel, som sältas in eller stå inne, och i forekommande fall inly^

;,{t meddelat tillstånd icke ntnjitjats.

39 §.

Styrelsen får, om reglementet medgiver det, uppdraga åt styrelseledamot

eller annan all ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av be­

skaffenhet att annars ankomma på stjTcIsens egen prövming.

Om de n befogenliet, som skall tillkomma person som avses i första stycket,

åligger de l styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i sänder fast­

ställd instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna

för luediigh-ningen fastställas. Styrelsen skall, så snart det kan ske, till till-

synsmyndiglielen insända avskrift av instruktionen och underrätta myn­

digheten om dc ändringar som vidtagas i instruktionen.

Uppdrag en ligt första stycket kan när som helst återkallas eller inskrän­

kas. Utan h inder av uppdrag får styrelsen .själv avgöra ärende av varje slag.

Styrelsen får ej uppdraga åt enskild stjTelseledamot eller annan att av­

göra ärende, som avser

1. inrä ttande eller indragning av filial eller övertagande av annan bank­

rörelse,

2. förvä^ ^' eller av^itring av fastighet, som är avsedd fÖr sparbankens in-

nntmande eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov,

ö. bevi ljande av kredit till person, som avses i 30 § första eller andra

dycket, eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan

person är styrelseledamot eller som delägare eller medlem har ett väsent-

ekonomiskt intresse; för kredit, som nu sägs, får dock styrelsen fasl-

dalla vissa gränser, inom vilka utan styrelsens beslut i \i

-redit f år beviljas i och för en av låntagaren idkad rörelse,

4- furvärv av aktie eller förlagsbevis i andra fall än då fråga är om aktie

furlagsbevis, som är utmätt eller pmntsatt för sparbankens fordran,

fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock att

'^5,1!t, Om del är påkallat av allmän ränteförändring, får utan styi-elsens

-»rande m eddelas för tiden till nästa styrelsesammanträde,

ö- m eddelande av bestämmelser om kassaverksamheten vid sparbanken

om r örelsen i dess helhet vid filial och hur denna rörelse skall över-

huvudkontorets sida.

"estämmelser om kredit skola gälla även i fråga om garantiförbindelse,

sparbank ikläder sig.

o,

,

40 §.

eller den som erhållit uppdrag enligt 39 § må ej hand-

rörande avtal mellan honom och sparbanken eller sådan fråga

inlrr'

sparbanken och tredje man, i vilken han äger ett väsentligt

i

stridande mot sparbankens. Ej heller må han deltaga

m angående avtal mellan sparbanken och tredje man, som han ensam

¬

background image

1968 • Nr 602

1614

• •• I. onnnn 'i^er företräda. Vad sälunda är stadgat skall

eller J^"'^.®jjg„,pj,i„7betraffande gåva från sparbanken, så ock belräffand^
Täac "ta" eller annan lalan mot slyrclseledaTnolen, den som Ku

enligt so' § eller tredje nian.

43 §.

I förhållande till sparbanken åligger det styrelsen att ställa sig U ll e fie,

rättelse de särskilda föreskrifter som meddelas 1 reglementet eller, bo lråi.

fnnde fr-'mor som falla inom huvudmännens befogenhet, av dessa. Detsamma

'^älla annan ställföreträdare för sparbanken samt den som erbåliii

uppdrag enligt 39 §; och äi-o dessa jämväl skyldiga hörsamma föreskrin

som me°ddela? av styrelsen.

Föreskrift, sniken ^

sparbankens intressen.

Den som

^ avtalet.

48 §.

.Tämle vad i bokföringslagen är stadgat skall i fråga om sparbanks balnm-

räkning gälla;

, ,

r..

i •,

...

1 Tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk for sparbanken, ma cj 1

vidare nifm'än som betingas av förbättringar, som nedlagts å desamma, !

balansräkningen för det år, varunder de förvärvats, upptagas till högre väaie

•in so m motsvarar kostnaderna för deras förvärvande och däimfter tillhörn

värde än det, vartill de varil uppförda i närmast föregående balansräk­

ning. Är det verkliga värdet lägre än det belopp, vartill dylik tillgäng så­

lunda upplagils, skall å tillgången årligen avskrivas vad som motsvarar kss

av ålder och nylljandc eller annan därmed jämförlig orsak uppkomna värde­

minskning.

.

j- . m

Ulan hinder av vad nu sagts må fast egendom, avsedd till stvadigvaranac

bruk för sparbanken, eller lomlrält till fastighet, avsedd för sadanl annv

mål, för täckande av förlust å sparbankens rörelse uppskrivas högst li c-

bestående värde, tillgången i fråga måsle anses äga, saframt tillspsmF
dighelen medgivit uppskrivningen. I intet fall må dock

över senast fastställda taxeringsvärdet å den fasla egendomen

gäller lomlräll, å byggnad eller byggnader, som utgöra tillbehör 1

rältcn. Vad sålnndu shadgals skall äga motsvarande tillämpning a
omförmäles i 24 §' första stycket 2.

f,;

2. Beträffande andra tillgångar än som nämnts under 1

, v

må upptagas över verkliga värdet. För fordran, som förfaller

yjr-

sparhanken uppsägas till bclalning försl efter längre tid än ett ai, 1

del icke sättas högre än alt avkastning crhålles efler en ränlcfot

mot del allmänna ränteläget. Närmare föreskrifter om

ford-

avsedda fordringar meddelas årligen av tillsynsmyndighclcn.

alt

ringar skola upptagas högst till dk belopp, varmed de beräknas v

inflyta. Värdelösa fordringar må icke upplagas såsom lillg;'"!!-

j^mi-

3. I stället för avskrivning å tillgångs värde må motsvarande

na uppföras å särskilt värclcminskningskonto. Minskning

ningskonto är medgiven, där avskrivning med samma belopp s

rande tillgång, så ock i den mån, enligt vad förut i denna

hinder cj möter för uppskrivning .av tillgång samt mhiskmng

minskningskonto sker i stället för sådan uppskrivning. _

^

r av

4. Avskrivning skall avse viss tillgång eller grupp av li!lg''i"ö'^

beskaffenhet.

"

_

vart f dr

5. De belopp, till vilka sparbankens särskilda fonder uppgå-

"

siU

äJst

i

nå'

(kal.

[örd:

Bppt

jara

t:la

V;

¬

background image

1968 . Nr 602

1645

51^ S balansräkningen uppföras bland skulderna. Benämningen fond må en-

da^sl användas för grundfond, reservfond och garantifond. : : ^ :

6, Organisations- eller förvaltningskostnader ;raå e j, uppföras så^ni till-

rting.

: ' •

• ' •

y. y '•••••• s'

^ 7, Inom linjen skall anmärkas sammanlagda-héioppet av sparbankens

ansvarsförbindelser, i den mån de icke upptagits bland skulderna. Tlllilca

skall inom linjen upptagas av sparbanken ställd panters sammanlagda bok­

förda värde. Inom linjen skola ock anmärkas de pensionsåtaganden, som ej

upptagits bland skulderna. Ytterligare skall inom linjen uppföras ränta å

ffarantifond eller grundfond, som till följd av reglerna i 19 § icke kunnat ut­

betalas.

.

• -

^

Vad i

eller bilaga.

: '

. .

,

58;§. \

Ansvarsfrihet må —

röstat däremot. '

Anställes ej —

blivit beviljad. ,

....

, .T . -

Om ansvarsfrihet

nämnda handling.'

. .

?

Talan om s kadestånd på grund av förvaltningsålgärd, sbiu någon vidtagit

med stöd av uppdrag enligt 39 §, må ej väckas av sparlsanken, sedan ett år

förflutit från det förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för det

räkenskapsår, under vilket åtgärden vidtagits, framlagts å sammanträde

med hmmdmännen, såframt icke förhållande föreligger varom stadgas i

tredje stycket.

^ i

... i- •

/. ..

Försättes sparbank

redovisningen avser. , , , •

.

Mot den som erhållit uppdrag enligt 39 § samt re\'isor äger konkurshoet

ock, där sparbanken försättes i konkurs på ansökan, vilken gjorts innan två

år förflu tit från det förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen fram­

lades å sammanträde med huvudmännen, föra sådan talan. . \

,

Talan, varom

talan förlorad.

Då sparbanken — -—^—

med huvudmännen. , .

Redo\isningen'skaIl — — —redovisningen omfattar;-

' '

' ? .

^ I fråga om styrelsens redovisning, om revisorernas granskning och revi­

sionsberättelsen, om handlingars framläggande å sammanträde med huvud­

männen, om behandlingen av frågan om ansvarsfrihet samt om anställande

f^tfdnnmot styrelseledamot eller den som erhållit .uppdrag enligt 39 § skall

i tdlämpliga delar gälla vad i denna lag förut rörande dessa ämnen foreskri-

81 §.

Om sparbanks

med straff.

0^ sparbank

sådan talan.

Tdlsynsmjmdigheten skall

utfärda instruktion.

TdlsynsmjTidighcten äger

denna lag,

20 R ^i^^^y ^s^y^digheten i anledning av att sparbank icke kan uppfylla i

. 3 föreskrivet krav på egna fonder förelägger sparbankens styrelse att

imaga rät telse, må, där ej särskilda omständigheter föranleda annat, den

• mom vilken föreläggandet skall vara fullgjort, icke sattas längre än två

^aöer, och må i intet fall sagda tid bestämmas till mer än ett år.

»ar sparbanks

i likvidation,

S-HlSSooo S vensf.' förfatiningasamling

AV 60J—GOS

¬

background image

1968 • Nr 602

1640

83 §.

Sparbanks styrelse

av inyndigheten;

alt, då anledning yppas Idl antagande,^alL^sparbanken gjort sådan-, fu

belcn; samt

att dels

och ställning.

92 §.

Har buvndman, slyrelscledainol, den som erhållit uppdrag enligt 30 j

revisor, likvidator, likvidationsrevisor eller ombud, som avses i 82 §1 nioni'

vid rullgörandet av sitt uppdrag uppsålligen eller av vårdslöshet tillskvndai

sparbanken skada, är han pliktig att till sparbanken utgiva ersättning fw
skadan.

Har huvudman

för skadan.

Där medhjälpare, •—- — •— för skadan.

96 §.

Med dagsböter

eftersätter bestämmelserna i nänmda lagi-iim;

4. den, som bryter mot "cad s om är stadgat i 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

I fråga om krav på egna fonder och om skyldighet att hålla kassnrc-

serv får sparbank tillämpa äldre bestämmelser till utgången av år 1973.

^bd bokslnt, som sker för tidigare år än 1974, får obligation, som.avsc>i

48 § första stycket 1 i dess äldre lydelse och som förvärvats före rlen I ] '•>

miari 1969, värderas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller fordnin

på grund av lån, som avses i 48 i; första stycket 2 i dess äldre lydelse ocii

som beviljats före nyssnämnda tidpunkt.

Skyldighet att inhämta yttrande enligt 35 b § första stycket föreligger icke

för sparbank, som efter lagens ikraftträdande utnyttjar med stöd av älk

bestämmelser meddelat tillstånd att inrätta kontor.'

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eftcrrätta. Till yttermcrj

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungk

bekräfta låtit.

Slockbolms slott den 6 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.')

(Finansdepartementet)

G. E. S TRAN'"'

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.