SFS 2014:637 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

140637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller Norge för
verkställighet av beslut om vård eller behandling;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4–6, 8, 9, 11 och 12 §§ lagen

(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verk-
ställighet av beslut om vård eller behandling ska ha följande lydelse.

4 §

Framställning om utlämning görs hos Polismyndigheten.

5 §

2

Finner Polismyndigheten att villkoren för utlämning är uppfyllda och

att utlämning inte heller bör vägras på annan grund, får Polismyndigheten
meddela beslut om utlämning.

Beslutar Polismyndigheten inte om utlämning, ska handlingarna skynd-

samt sändas till förvaltningsrätten för beslut.

6 §

3

När ärendet handläggs av Polismyndigheten ska förhör hållas med den

som begärs utlämnad, om hans eller hennes hörande inte saknar betydelse för
utredningen. Handläggs ärendet av en förvaltningsrätt, ska muntlig förhand-
ling hållas under samma förutsättning. Inställer sig inte den som begärs ut-
lämnad efter kallelse till förhör eller muntlig förhandling, får han eller hon
hämtas till förhöret eller förhandlingen.

Beslut om utlämning får inte meddelas utan att den som begärs utlämnad

underrättats om det som tillförts ärendet genom någon annan än honom eller
henne själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

8 §

4

Kan det skäligen befaras att den som begärs utlämnad avviker eller på

annat sätt undandrar sig utlämning, får den myndighet som ärendet är an-
hängigt hos meddela honom eller henne förbud att utan tillstånd lämna den
uppehållsort som är anvisad (reseförbud) eller besluta att han eller hon ska
omhändertas.

Meddelar Polismyndigheten beslut enligt första stycket innan frågan om ut-

lämning har prövats, får beslutet avse reseförbud under högst tio dagar eller
omhändertagande under högst tre dagar. I fall som avses i 5 § andra stycket
får Polismyndigheten eller förvaltningsrätten besluta om reseförbud eller om-

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2009:781.

3 Senaste lydelse 2009:781.

4 Senaste lydelse 2009:781.

SFS 2014:637

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:637

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

händertagande för tiden till dess förvaltningsrätten prövat ärendet. När utläm-
ning beviljas kan det förordnas att beslut om reseförbud eller omhänder-
tagande ska gälla för tiden till dess att utlämningsbeslutet verkställs.

Finns det inte längre skäl för reseförbud eller omhändertagande, ska beslu-

tet omedelbart hävas.

9 §

Är någon efterlyst i Sverige med anledning av beslut som kan föranleda

utlämning enligt denna lag, får Polismyndigheten meddela honom eller henne
reseförbud eller besluta om att han eller hon ska omhändertas i avvaktan på
framställning om utlämning. Sådant beslut får meddelas endast om det finns
sannolika skäl att en framställning om utlämning kommer att bifallas och det
skäligen kan befaras, att den som efterlysts avviker eller på annat sätt undan-
drar sig utlämning. Den myndighet som begärt efterlysningen ska omedelbart
underrättas om den åtgärd som vidtagits.

Beslut som avses i första stycket ska omedelbart hävas, när det inte längre

finns skäl för åtgärden eller om framställning om utlämning inte tagits emot
inom fem dagar från den dag då åtgärden vidtogs. Sedan framställning kom-
mit in, ska reseförbud eller omhändertagande bestå endast om beslut om detta
meddelas enligt 8 §.

11 §

5

Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Ett beslut om utlämning enligt denna lag ska överklagas inom en vecka

från den dag då klaganden delgavs beslutet. Ett beslut om reseförbud eller
omhändertagande får dock överklagas utan begränsning till viss tid.

12 §

6

Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande gäller omedelbart.

Polismyndigheten och förvaltningsrätten får, när det finns särskilda skäl,

förordna att dess beslut om utlämning ska verkställas omedelbart. Kammar-
rättens beslut om utlämning ska verkställas omedelbart, om inte domstolen
beslutar annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:781.

6 Senaste lydelse 2009:781.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.