SFS 1971:646

710646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lage n (1970:375) om ut lämning till

Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet

av beslut om v ård eller behandling;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971:646

Utkom från trycket

den 27 ju li 19 71

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^ funnit gott förordna, att 6, 11 och 12 §§ lagen (1970: 375) om

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet

av beslut om vård eller behandling skall ha nedan angivna lydelse.

6 § När ärende handlägges av polismyndighet eller länsstyrelse, skall
förhör hållas med den som begäres utlämnad, om hans hörande ej saknar

betydelse för utredningen. Underlåter den som begäres utlämnad att ef­

ter kallelse inställa sig till förhör, får han hämtas till förhöret.

Beslut om utlämning får icke meddelas utan att den som begäres ut­

lämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom annan än honom
själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

11 § Talan mot polismyndighets beslut enligt denna lag föres hos läns­

styrelsen genom besvär.

Mot länsstyrelsens beslut föres talan hos kammarrätten genom besvär.
Besvär ö ver beslut om utlämning enligt denna lag skall anföras inom

en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet. Talan mot be-

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

1543

¬

background image

SFS 1971: 646

I ,

slut om reseförbud eller omhändertagande får föras utan inskränkning

till viss tid.

12 § Beslut om reseförbud eller omhändertagande länder omedelbart

till efterrättelse.

PoUsmyndighet och länsstyrelse får, när särskilda skäl föranleder det,

förordna att dess beslut om utlämning verkställes omedelbart. Kammar­

rätts beslut om utlämning verkställes omedelbart, om ej domstolen för­

ordnar annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAP ADOLF

(L. S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.