SFS 1974:911

740911.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

utfärdad den 13 december 1974.

' Prop. 1974;155. JuU 41 . rskr 3 65.

'R

SFS 1974:911 Lag

tjj

Utkom fran trycket

ändring I lagcH (1970:375) om utlämning till

den 23 dec. 1974

Danmark, Finland, Island eller Norge för verk­

ställighet av beslöt om vård eller behandling;

i]"

il 5:

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1970:375)

om utlämning till Danmark, Finland. Island eller Norge för verk-

'ifii

ställighet av beslut om vård eller behandling^

dels an 15 § skall u pphöra att gälla,

^l

dels an i 5. 8. 10 och 12 §§ ordet •"länsstyrelse" i olika böjnings-

'I'ltrjii

former skall bytas ut mot "länsrätt" i motsvartmdc form,

1888

Senaste lydelse av 1 2 § 1971:646.

It» i

¬

background image

dels att 6 och 11 §§ samt lagens ikraftträdandebestämmelse skall ha

SFS 1974: 911

nedan angivna lydelse.

6§^ När ärende handlägges av polismyndighet, skall förhör hållas

med den som begäres utlämnad, om hans hörande ej saknar betydelse

för utredningen. Handlägges ärendet av länsrätt, skall under samma
förutsättning muntlig förhandling hållas. Underlåter den som begäres
utlämnad att efter kallelse inställa sig till förhör eller muntlig för­
handling, får han hämtas till förhöret eller förhandlingen.

Beslut om utlämning får icke meddelas utan att den som begäres

utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom annan än
honom själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

11 §** Talan mot polismyndighets beslut enligt denna lag föres hos

j|

länsrätten genom besvär.

i'

Besvär över beslut om utlämning enligt denna lag skall anfö ras inom

Ii

en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet. Talan mot beslut
om reseförbud eller omhändertagande får föras utan inskränkning till

viss tid.

Ikrafttradandebestämmelse^

Denna lag träder i kraft i förhållande till Danmark, Finland och

Norge den 1 januari 1971 samt i förhållande till Island den dag rege-

I

ringen bestämmer.

jl

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Äldre bestämmelser

gäller fortfarande i fråga om talan mot länsstyrelses beslut som med­
delats före den 1 jan uari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

^ S enaste lydelse 1973:132. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

^ Sen aste lydelse 1971:646. Ändringen innebär bl.a. att förutvarande andra

stycket upphävs.

^ T ill 1970:375.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.