730132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:132

ändring i lagen (1970:375) om utlämning till

anmark» Finland, Island eller Norge för verkstäl-

'g et av beslut om vård eller behandling;

Utkom frå n trycket

den 12 april 1973

Stockholms slott den 2 mars 1973,

/'i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde» Sveriges,

uieri

Vendes Konung, göra ve ter ligt; att Vi,

'⬢iKsdagen', funnit gott att i fråga ont lagen (1970:375) om

1572:132. JuU 1 973:1. rskr 1973:21.

265

¬

background image

SFS 1973:132

utlämning till Danmark. Finland, Island eller Norge for verkstäfe

"v beslut om vä rd eller beha ndling forordna,

Bht.

dels att 7 § skall upphöra att galla,
dels att 6 S skall ha nedan angivna lydelse.

6 §: När ärende handlägges av polismyndighet eller länsstyrelse, skan

förhör hällas med den som begäres utlämnad, om hans h örande ej

saknar betydelse för utredningen. Underlåter den som begärel

utlämnad att efter kallelse inställa sig till förhör, får ha n hä mtas lin

förhöret.

Beslut om utlämning får icke meddelas utan att den so m b egärej

utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom a nnan än
honom själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

Har den som begäres utlämnad efter kallelse inställt sig t ill förhör

inför länsstyrelsen, får ersättning av allmänna medel til erkännas
honom för kostnad för resa och u ppehälle, i den mån d et finnes skäligt

Länsstyrelsen får bevilja förskott på ersättningen. Närmare b estäm­

melser om ersättning och förskott meddelas av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973. �ldre bestämmelser gäl er

fortfarande när biträde förordnats före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till

yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit o ch med

Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)
= Senaste lydelse 1971:646.

LENNART OEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.