SFS 1970:375

700375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1970 • Nr 375 och 376

Utkom från trycket den 29 juni 1970

Nr 375

Lag

om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet

av beslut om vård eller behandling;

given Sofiero den 5 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 §

Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller

Norge skall vara omhändertagen för vård eller behandling får efter fram­

ställning utlämnas enligt vad som sägs i denna lag för verkställighet av be­

slutet.

Om utlämning för brott finns särskilda bestämmelser.

2 §

Utlämning får beviljas endast under villlior

att framställningen grundas på beslut enligt vederbörande stats lagstift­

ning om nykterbetsvård eller vård av narkotikamissbrukare, bama- och

ungdomsvård, vård av psykiskt sjuka, omsorger om psykiskt utvecklings­

störda eller åtgärder mot försumliga försörjare eller sambällsfarligt aso­

ciala,

att den som begäres utlämnad enligt beslutet skall intagas eller hållas

kvar på anstalt eller uppehålla sig på plats som särskilt anvisats honom och

att beslutet får verkställas i den stat där det meddelats.

3 §

Svensk medborgare får utlämnas endast om han har hemvist i den stat

där beslutet meddelats samt beslutet avser vård och det är mest ändamåls­

enligt att vården beredes honom i den staten.

4 §

Framställning om utlämning göres bos polismyndigheten i den ort där

den som begäres utlämnad uppehåller sig. Är uppehållsorten okänd, göres

framställningen hos rikspolisstyrelsen som vidarebefordrar den till veder­

börande polismyndighet.

' Prop. 1970: 30, ILU 25, rskr 129.

¬

background image

852

1970 . Nr 375

^ §

Finner polismyndigheten att villkoren fÖr utlämning är uppfyllda och

att utlämning eljest icke bör vägras, får polismyndigheten meddela beslut

om utlämning.

Förordnar polismyndigheten ej om utlämning, skall handlingania skynd­

samt sändas till länsstjTelsen som beslutar i ärendet.

6 §

När ärende handlägges av polismyndighet eller länsstyrelse, skall förhör

hållas med den som begäres utlämnad, om hans hörande ej saknar bety­

delse för utredningen. Underlåter den som begäres utlämnad att efter kal­

lelse inställa sig till förhör, får han hämtas till förhöret.

Beslut om utlämning får icke meddelas utan att den som begäres utläm­

nad fått tillfälle att yttra sig.

7 §

Den myndighet, hos vilken ärende om utlämning är anhängigt, skall för­

ordna biträde åt den som begäres utlämnad, om det fordras för att han

skall kunna bevaka sin rätt i ärendet.

Den som förordnats till biträde har rätt till arvode och ersättning för

kostnad efter vad som finnes skäligt. Am^odet och ersättningen skall utgå

av allmänna medel och stanna på statsverket.

8 §

Kan det skäligen befaras att den som begäres utlämnad avviker eller på

annat sätt undandrager sig utlämning, får den myndighet hos vilket ären­

det är anhängigt meddela honom förbud att utan tillstånd lämna den uppe­

hållsort som anvisas honom (reseförbud) eller besluta att han skall om­

händertagas.

Meddelar polismyndighet beslut enligt första stycket före utlämnings-

frågans prövning, får beslutet avse reseförbud under högst tio dagar eller

omhändertagande under högst tre dagar. I fall som avses i 5 § andra styc­

ket får polismyndigheten eller länsstjrrelsen förordna om reseförbud eller

omhändertagande för tiden intill dess länsstyrelsen prövat ärendet. Vid be­

viljande av utlämning kan förordnas att beslut om reseförbud eller omhän­

dertagande skall gälla för tiden intill dess verkställighet sker.

Föreligger ej längre skäl för reseförbud eller omhändertagande, skall be­

slutet omedelbart hävas.

9 §

Är någon efterlyst här i riket med anledning av beslut som kan föran­

leda utlämning enligt denna lag, får polismyndigheten i den ort där han

uppehåller sig meddela honom reseförbud eller besluta om hans omhänder­

tagande i avbidan på framställning om utlämning. Sådant beslut får med­

delas endast om sannolika skäl föreligger att framställning om utlämning

bifalles samt det skäligen kan befaras, att den som efterlysts avviker eller

eljest undandrager sig utlämning. Den myndighet som begärt efterlysning-

en skall ofördröjligen underrättas om vidtagen åtgärd.

Beslut som avses i första stycket skall omedelbart hävas, när skäl för

åtgärden ej längre föreligger eller om framställning om utlämning icke

mottagits inom fem dagar från den dag då åtgärden vidtogs. Sedan fram­

ställning inkommit, skall reseförbud eller omhändertagande bestå endast

om beslut därom meddelas enligt 8 §.

¬

background image

1970 • Nr 375

853

10 §

Beslut i fråga om utlämning skall meddelas utan dröjsmål. Är den som

begäres utlämnad omhändertagen enligt 8 §, skall länsstyrelsen, om ej syn­

nerlig hinder möter, meddela beslut inom fem dagar från den dag då

handlingarna inkom till länsstyrelsen eller, om omhändertagandet skett

därefter, inom samma tid från dagen för omhändertagandet.

Har heslut om utlämning eller om åtgärd enhgt, 8 eller 9 § meddelats,

skall heslutet jämte hesvärshänvisning skyndsamt delges den som heslutet

avser.

11 §

Talan mot polismyndighets heslut enligt denna lag föres hos länsstyrel­

sen genom besvär. Besvärshandlingen inges till polismyndigheten. Vid ta­

lan mot beslut om utlämning skall hesvärshandlingen ha inkommit inom

en vecka från den dag då klaganden delgavs heslutet.

Mot länsstyrelsens beslut föres talan hos Konungen genom besvär. Be­

svärshandlingen inges till länsstyrelsen. Vid talan mot beslut om utlämning

skall besvärshandlingen ha inkommit inom en vecka från den dag då Ida-

ganden delgavs heslutet.

Talan mot heslut om reseförbud eller omhändertagande får föras utan

inskränkning till viss tid.

12 §

Beslut om reseförhud eller omhändertagande länder omedelbart till ef­

terrättelse.

Polismyndighet och länsstyrelse får, när särskilda skäl föranleder det,

förordna att dess heslut om utlämning verkställes omedelbart.

13 §

I fråga om utlämning enligt denna lag äger 7 och 18 §§ lagen (1959: 254)

om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge motsva­

rande tillämpning.

14 §

Den som utlämnas från stat som anges i 1 § till annan sådan stat får fö­

ras genom riket utan särskilt tillstånd.

15 §

Konungen förordnar om tillämpning av denna lag i förhållande till stat

som anges i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si^ll

bekräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.