SFS 2017:139 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling / SFS 2017:139 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
170139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller Norge för
verkställighet av beslut om vård eller behandling;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1970:375) om utläm-

ning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om
vård eller behandling

dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a §

Beslut om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge verk-

ställs av Polismyndigheten. Beslutet ska verkställas utan dröjsmål.

Om en utländsk myndighet har beslutat om utlämning till Sverige för vård

eller behandling, ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige.

14 §

Den som utlämnas från en stat som anges i 1 § till en annan sådan stat

får föras genom Sverige utan särskilt tillstånd.

Om det är nödvändigt för att en transport ska kunna genomföras, får

Polismyndigheten hålla den som utlämnas i förvar, dock längst under 48 tim-
mar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:139

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.