SFS 1996:1633 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkstäl-lighet av vård eller behandling

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling / SFS 1996:1633 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkstäl-lighet av vård eller behandling
SFS 1996_1633 Lag om ändring i lagen (1970_375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkstäl-lighet av vård eller behandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1633
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller Norge för verkstäl-
lighet av vård eller behandling;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1970:375) om

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av
beslut om vård eller behandling skall införas en ny paragraf, 15 §, av
följande lydelse.

15 § I mål eller ärende angående utlämnande för verkställighet av be-

slut om vård eller behandling skall offentligt biträde förordnas för den
som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde
saknas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

3019

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.