SFS 2022:951 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling / SFS 2022:951 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
SFS2022-951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till

Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet

av beslut om vård eller behandling

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:375) om utlämning
till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård
eller behandling ska ha följande lydelse.

1 §2 Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller
Norge ska vara omhändertagen för vård eller behandling får efter fram-
ställning utlämnas enligt vad som sägs i denna lag för verkställighet av be-
slutet.

Om överlämnande för brott finns särskilda bestämmelser.
Särskilda bestämmelser finns också i rådets förordning (EU) 2019/1111

av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgö-
randen i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella
bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.
2 Senaste lydelse 2011:1168.

SFS

2022:951

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.