SFS 2013:405 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

130405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1972:119) om fast-

ställande av könstillhörighet i vissa fall ska ha följande lydelse.

1 §

2

En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en

annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller
hon

1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
4. har fyllt arton år.
En ansökan enligt första stycket får bifallas även om sökanden har beviljats

ändrad könstillhörighet med stöd av 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231.

2 Senaste lydelse 2012:456. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:405

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.