SFS 1993:1285 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall / SFS 1993:1285 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
SFS 1993_1285 Lag om ändring i lagen (1972_119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:215px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1285 </b></p> <p style="position:absolute;top:236px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">den 10 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1972:119) om fastst�llande av <br/>k�nstillh�righet i vissa fall; </b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1972:119) om fastst�l-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11">lande av k�nstillh�righet i vissa fall skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b> Avser n�gon att s�ka fastst�llelse enligt 1 eller 2 � f�r efter s�rskilt <br/>tillst�nd ingrepp ske i hans k�nsorgan i syfte att g�ra dem mer lika det </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft17">motsatta k�nets. Tillst�nd f�r meddelas endast om f�ruts�ttningar f�r <br/>fastst�llelse f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11">Har n�gon erh�llit fastst�llelse enligt 1 eller 2 � f�r, efter s�rskilt till-</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft17">st�nd, k�nsk�rtlarna avl�gsnas. Detsamma g�ller om n�gon ans�kt om <br/>fastst�llelse enligt 1 � och f�ruts�ttningar f�r fastst�llelse f�religger utom i <br/>vad avser krav p� sterilisering. Tillst�nd f�r endast om det finns synnerliga <br/>sk�l meddelas innan s�kanden fyllt tjugotre �r. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">Ans�kan om tillst�nd enligt f�rsta stycket g�rs av den som f�r s�ka </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft17">fastst�llelse. Best�mmelsen i 2 � andra stycket tredje punkten �ger motsva-<br/>rande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">Ans�kan om tillst�nd enligt andra stycket g�rs av den som vill genomg� </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11">ingreppet. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">Anvisas inte en viss l�kare, n�r tillst�ndet meddelas, utf�rs ingreppet p� </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11">sjukhus av en d�r anst�lld l�kare. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">Om sterilisering och kastrering finns s�rskilda best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11">BO K�NBERG </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft17">Susanne Billum <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">3236 </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1992/93:197, bet. 1993/94:SoU5, rskr. 1993/94:6. </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1285

Utkom fr�n trycket

den 10 december 1993

Lag
om �ndring i lagen (1972:119) om fastst�llande av
k�nstillh�righet i vissa fall;

utf�rdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1972:119) om fastst�l-

lande av k�nstillh�righet i vissa fall skall ha f�ljande lydelse.

4 � Avser n�gon att s�ka fastst�llelse enligt 1 eller 2 � f�r efter s�rskilt
tillst�nd ingrepp ske i hans k�nsorgan i syfte att g�ra dem mer lika det

motsatta k�nets. Tillst�nd f�r meddelas endast om f�ruts�ttningar f�r
fastst�llelse f�religger.

Har n�gon erh�llit fastst�llelse enligt 1 eller 2 � f�r, efter s�rskilt till-

st�nd, k�nsk�rtlarna avl�gsnas. Detsamma g�ller om n�gon ans�kt om
fastst�llelse enligt 1 � och f�ruts�ttningar f�r fastst�llelse f�religger utom i
vad avser krav p� sterilisering. Tillst�nd f�r endast om det finns synnerliga
sk�l meddelas innan s�kanden fyllt tjugotre �r.

Ans�kan om tillst�nd enligt f�rsta stycket g�rs av den som f�r s�ka

fastst�llelse. Best�mmelsen i 2 � andra stycket tredje punkten �ger motsva-
rande till�mpning.

Ans�kan om tillst�nd enligt andra stycket g�rs av den som vill genomg�

ingreppet.

Anvisas inte en viss l�kare, n�r tillst�ndet meddelas, utf�rs ingreppet p�

sjukhus av en d�r anst�lld l�kare.

Om sterilisering och kastrering finns s�rskilda best�mmelser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

P� regeringens v�gnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

3236

1

Prop. 1992/93:197, bet. 1993/94:SoU5, rskr. 1993/94:6.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.