SFS 1981:1348

811348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1348 Lag

Utkom från trycket

den 29 december 1981

om ämdriiig i earkotikaförordningen (1962:704);

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § 2 mom. och 14 § na rkotika-

förordningen (1962:704) skall ha nedan angivna lydelse.

6 § 2 motn.^ Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnan­
de av läkare, tandläkare eller veterinär. Närmare föreskrifter om utläm­

nande av narkotika meddelas av socialstyrelsen.

Om det finns grundad anledning att anta att en läkare, tandläkare eller

veterinär missbrukat sin behörighet att förordna narkotiska läkemedel, får
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter omständigheterna antingen

förbjuda att sådana läkemedel lämnas ut på förordnande av läkaren, tand­

läkaren eller veterinären eller föreskriva särskilda begränsningar i fråga
om utlämnandet.

Beslut som avses i andra stycket skall ha omedelbar verkan, om inte

nämnden förordnar annat.

14

Beslut av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 6 § 2 mom.

andra stycket eller beslut av socialstyrelsen enligt 11 § tre dje stycket får
överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Annat beslut av socialstyrelsen enligt denna förordning får överklagas

hos regeringen genom besvär.

2574

' Prop. 1981/82:60, SoU 27, rskr 123.

^ Senaste lydelse 1968:69.

^ Senaste lydelse 1971:984.

¬

background image

". ;-Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på

SFS 1981:1348

den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

KARIN SÖDER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.