SFS 2013:1054 Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

131054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om marknadsföring av modersmjölksersättning
och tillskottsnäring;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, och
2. användning av modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till för-

månspris till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Uttryck i lagen

2 §

I denna lag avses med

spädbarn: barn yngre än tolv månader,
modersmjölksersättning: livsmedel som är avsett särskilt som näring för

spädbarn under de första månaderna och som ensamt tillgodoser närings-
behovet för spädbarn tills de börjar få lämplig tilläggskost,

tillskottsnäring: livsmedel som är avsett särskilt som näring för spädbarn

när de börjar få lämplig tilläggskost och som är den huvudsakliga flytande be-
ståndsdelen i en alltmer varierad kost för sådana spädbarn.

Förbud mot marknadsföring av modersmjölksersättning

3 §

Marknadsföring av modersmjölksersättning är endast tillåten i publika-

tioner som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publika-
tioner. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden.

Marknadsföring av andra produkter än modersmjölksersättning

4 §

Andra produkter än modersmjölksersättning får inte vid marknadsföring

framställas som lämpade att ensamma tillgodose friska spädbarns näringsbe-
hov under de första månaderna tills de börjar få lämplig tilläggskost.

1 Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73.

2 Jfr kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om moders-
mjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (EUT
L 401, 30.12.2006 s. 1, Celex 32006L0141), senast ändrat genom kommissionens di-
rektiv 2013/46/EU (EUT L 230, 29.8.2013, s. 16, Celex 32013L0046).

SFS 2013:1054

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1054

Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

5 §

Marknadsföringen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska

ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda
från amning.

Uttryck som kan ge sken av att produkterna härstammar från eller har

samma egenskaper som bröstmjölk får inte användas vid marknadsföringen.

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska vid marknadsföring vara

märkta så att produkterna inte kan förväxlas med varandra.

6 §

Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast innehålla de

närings- och hälsopåståenden som anges i bilagan till denna lag och endast
om de villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

I fråga om tillskottsnäring finns bestämmelser om närings- och hälsopåstå-

enden i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den
20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livs-
medel.

3

Särskilda bestämmelser om marknadsföring av
modersmjölksersättning

7 §

Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast innehålla

vetenskaplig och saklig information. Informationen får inte antyda eller ge in-
tryck av att uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller
bättre än amning.

8 §

Vid marknadsföring av modersmjölksersättning ska det framhållas att

amning har fördelar. Det ska även framgå att produkten endast bör användas
på rekommendation av en person med utbildning i medicin, näringslära eller
farmaci eller någon annan som arbetar med barna- eller mödravård.

9 §

Vid marknadsföring av modersmjölksersättning får det inte användas

bilder av spädbarn eller bilder eller texter som kan idealisera produktens an-
vändning. Vid marknadsföringen får det dock användas en grafisk framställ-
ning som gör det enkelt att identifiera produkten eller som visar hur produk-
ten ska tillredas.

Användning av modersmjölksersättning

10 §

Det är förbjudet att inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten an-

vända eller distribuera modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till för-
månspris annat än till barn som behöver den och endast under så lång tid som
dessa barn behöver den.

Sanktioner enligt marknadsföringslagen

11 §

Marknadsföring som strider mot någon av 3–9 §§ ska vid tillämp-

ningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses otillbörlig
mot konsumenter.

3 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9 (Celex 32006R1924).

background image

3

SFS 2013:1054

Tillsyn

12 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att bestämmelserna om mark-

nadsföring i denna lag följs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Landsbygdsdepartementet)

background image

4

SFS 2013:1054

Bilaga

Närings- och hälsopåståenden för modersmjölksersättning och
villkor för användning av sådana påståenden

1. NÄRINGSPÅSTÅENDEN

Näringspåstående om

Villkor för användning

1.1 Enbart laktos

Produkten innehåller ingen annan kol-
hydrat än laktos.

1.2 Laktosfri

Produkten innehåller inte mer laktos
än 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).

1.3 Fleromättade fettsyror har till-
satts, eller motsvarande näringspåstå-
ende i fråga om tillsats av dokosa-
hexaensyra

Innehållet av dokosahexaensyra ut-
gör minst 0,2 procent av det samman-
lagda fettsyreinnehållet.

1.4 Näringspåståenden om tillsatser
av följande fakultativa ingredienser:

1.4.1 Taurin

1.4.2 Fruktooligosackarider och ga-
laktooligosackarider

1.4.3 Nukleotider

Frivillig tillsats i en mängd som är
lämplig för den avsedda särskilda an-
vändningen och i enlighet med de
villkor i fråga om modersmjölks-
ersättningens sammansättning som
har föreskrivits med stöd av 6 § 3
livsmedelslagen (2006:804).

background image

5

SFS 2013:1054

2. HÄLSOPÅSTÅENDEN (INKLUSIVE PÅSTÅENDEN OM
MINSKAD SJUKDOMSRISK)

Hälsopåstående om

Villkor för användning

2.1 Minskad risk för allergi
mot mjölkproteiner. Detta häl-
sopåstående får inbegripa ter-
mer som hänvisar till mins-
kade allergena eller minskade
antigena egenskaper.

a) Objektiva och vetenskapligt belagda upp-
gifter som bevisar de påstådda egenskaperna
ska finnas tillgängliga.

b) Modersmjölksersättningen ska uppfylla de
villkor i fråga om modersmjölksersättningens
sammansättning som har föreskrivits med
stöd av 6 § 3 livsmedelslagen (2006:804).
Mängden immunreaktivt protein, mätt med
allmänt erkända metoder, ska vara mindre än
1

procent av kväveinnehållande ämnen i

modersmjölksersättningen.

c) Etiketten ska tydligt ange att produkten
inte får förtäras av barn som är allergiska
mot de intakta proteiner den är framställd av.
En sådan text behövs inte om allmänt er-
kända kliniska försök visar att moders-
mjölksersättningen tolereras av mer än
90 procent av spädbarn (95 procent konfi-
densintervall) som är överkänsliga mot det
protein som hydrolysatet är framställt av.

d) Modersmjölksersättningen får vid oral till-
försel inte ge upphov till överkänslighet hos
djur mot de intakta proteiner som hydrolysa-
tet är framställt av.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.