SFS 2020:422 Lag om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

SFS2020-422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Ändamål
1 §
Rättsmedicinalverket får föra ett register över dna-profiler i syfte att
stärka kvaliteten i den rättsgenetiska verksamheten med dna-analyser
(elimineringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka

och utreda kontamineringar av det som är föremål för dna-analys.

Innebörden av vissa uttryck
2 §
I denna lag avses med

dna-analys: varje förfarande som kan användas för analys av

deoxiribonukleinsyra i humant material, och

dna-profil: resultatet av en dna-analys som presenteras i form av siffror

eller bokstäver.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering
3 §
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen.

Personuppgiftsansvar
4 §
Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av
personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Innehåll
5 §
Elimineringsdatabasen får innehålla dna-profiler från personer som
anges i 6 och 7 §§ och som genom att komma i kontakt med material eller
prover som ska bli föremål för dna-analys eller lokaler där sådana analyser
utförs riskerar att kontaminera dessa. Databasen får också innehålla dna-
profiler som har påträffats vid en dna-analys och som inte kan hänföras till
en identifierad person.

1 Prop. 2019/20:106, bet. 2019/20:JuU24, rskr. 2019/20:273.

SFS 2020:

422

Publicerad
den

5 juni 2020

background image

SFS

2020:422

2

En dna-profil som registreras i databasen får endast ge information om

identitet och inte om personliga egenskaper.

Utöver dna-profiler får elimineringsdatabasen innehålla uppgifter om

vem dna-profilen avser.

Provtagning
6 §
Anställda vid Rättsmedicinalverket och andra som återkommande kan
komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som
används vid dna-analys, prover som ska bli föremål för dna-analys eller
lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för dna-analys
i syfte att dna-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i
form av salivprov.

7 § För att få tillträde till en lokal där dna-prover hanteras eller förvaras är
även den som inte omfattas av 6 § men som riskerar att kontaminera lokalen,
prover som ska bli föremål för dna-analys eller material som används för
dna-analys skyldig att lämna prov för dna-analys i syfte att dna-profilen ska
registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

8 § Ett prov för dna-analys som har tagits med stöd av 6 eller 7 § får inte
användas för något annat ändamål än det som provet togs för och ska
förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Användning av elimineringsdatabasen
9 §
Dna-profiler i elimineringsdatabasen får endast användas för jäm-
förelser med

1. dna-profiler från prov som analyseras vid Rättsmedicinalverket, och
2. dna-profiler som har tagits fram för att kvalitetssäkra den rättsgenetiska

verksamheten med dna-analyser.

Längsta tid för behandling
10 §
Uppgifter i elimineringsdatabasen får behandlas så länge de behövs
för att upptäcka och utreda om en persons dna kan ha kontaminerat material,
prover eller lokaler, dock som längst den tid som anges i andra–fjärde
styckena.

Uppgifter som rör anställda vid Rättsmedicinalverket får inte behandlas

längre än två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att
lämna prov upphörde.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 7 § får inte behandlas längre

än ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena får

inte behandlas längre än ett år efter det att det förhållande som grundade
skyldigheten att lämna prov upphörde.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpning av denna paragraf.

Skadestånd
11 §
Inom det område som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) ska
bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen tillämpas vid
behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till den.

background image

SFS

2020:422

3

Rätt att meddela föreskrifter
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

1. meddela närmare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Rätts-

medicinalverket och vilka andra personkategorier enligt 6 och 7 §§ som är
skyldiga att lämna prover för dna-analys till elimineringsdatabasen,

2. meddela närmare föreskrifter om tillgången till uppgifter i eliminerings-

databasen, och

3. meddela föreskrifter om förfarandet vid överensstämmelse mellan en

dna-profil i elimineringsdatabasen och en annan dna-profil.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. En dna-profil som har registrerats före den 1 juli 2020 i syfte att

upptäcka och utreda kontamineringar av det som är föremål för dna-analys,
får registreras i elimineringsdatabasen om den registrerade godtar det. De
dna-profiler som inte registreras i elimineringsdatabasen ska gallras senast
den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.