SFS 2013:1140 Lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

131140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i steriliseringslagen (1975:580);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § steriliseringslagen (1975:580)

ska ha följande lydelse.

6 §

2

Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra sterilisering.

Sterilisering av kvinnor ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjuk-

vårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg godkänner.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspek-
tionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är
föremål för prövning.

3. För gärningar som avses i 8 § och som har begåtts före ikraftträdandet

gäller 6 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Senaste lydelse 2012:457.

SFS 2013:1140

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.