SFS 2006:709 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 2006:709 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
060709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning

2

dels att 6�8 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § skall utgå,
dels att i 61 § orden ⬝en kronofogdemyndighet⬝ skall bytas mot ⬝Krono-

fogdemyndigheten⬝,

dels att 18 § skall ha följande lydelse.

18 § Ansökningen skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning
som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
6 § 2004:671
6 a § 2006:80.

SFS 2006:709

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.