760371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:371

Lag

Utkom från trycket

OHi beh andlingen av häktade och anhållna m. fl.;

den 16 juni 19 76

utfårdad den 20 maj 1976.

Hnligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Den som är häktad på grund av misstanke om brott eller av annan an­

ledning får ej underkastas mera omfattande inskränkningar i sin frihet än
som påkallas av ändamålet med häktningen samt ordning och säkehet.

Häktad skall behandlas så att skadliga följder av frihetsberövandet mot­

verkas. I de n mån det lämpligen kan ske. skall åtgärder vidtagas för att ge
häktad det personliga stöd och annan hjälp som han behöver. Sådana åt­

gärder får dock vidtagas endast om den häktade samtycker därtill.

2 § Häktad skall senast vid ankomsten till förvaringslokalen visiteras.

Därvid skall iakttagas all den hänsyn som omständigheterna medger. Om

möjligt skall vittne närvara.

Föremål som häktad ej får inneha enligt denna lag eller bestämmelse

som har meddelats med stöd av lagen skall omhändertagas och förvaras för

hans räkning.

3 § Vill häktad vistas tillsammans med en eller flera andra häktade, skall

han beredas tillfälle härtill i skälig utsträckning, om lokalförhållandena
medger det. Mer än en häktad får också förvaras i sam ma rum. om det är

synnerligen påkallat av utrymmesskäl eller annan särskild anledning. Ge­

mensam förvaring som angivits nu får dock ej ske. om den innebär fara

från säkerhetssynpunkt eller, i fråga om den som är häkiad på grund av

misstanke om brott, fara för att bevis undanröjes eller utredning om brott

eljest försvåras. I annat fall än som angivits nu får ej förvaras mer än en

person i v arje rum.

Förvaringen skall ske på sådant sätt att förbindelse mellan häktade som

kan antagas påverka varandra i må l eller ärende såvitt möjligt förhindras.
Även i öv rigt skall häktad, särskilt om han är under 21 år , förvaras så att

han ej utsättes för olämpligt inflytande av annan häktad.

4 § Vid behandlingen av häktad skall hänsyn tagas till h ans hälsotillstånd.

Häktad som företer tecken till sjukdom eller begär att läkare skall tillkal­

las. skall så snart det kan ske undersökas av läkare, om ej sådan undersök­

ning uppenbarligen är obehövlig.

Läkares anvisning rörande vården av häktad som är sjuk skall iakttagas.

Behöver den häktade sjukhusvård, skall sådan beredas honom så snart det

kan ske.

Förlossning av häktad kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt andra eller tredje

stycket vistas på sjukhus stå under bevakning.

5 § Häktad skall såvitt möjligt erbjudas arbete eller annan därmed jämför-

632

' Prop. l97.S/76:90. JuU .U. rskr 23 6.

¬

background image

lig sysselsättning under häktningstiden. Han skall vidare beredas tillfälle

SFS 1976:371

att utföra arbete som han själv skaffat sig, om det kan ske utan olägenhet.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar be­

stämmelser om ersättning åt häktad för arbete eller annan därmed jämför­

lig sysselsättning som tillhandahålles honom.

6 § I den utsträc kning det lämpligen kan ske bör häktad, om ej annat följer

av tredje stycket, ges möjligheter att genom tidningar, radio och television

följa vad som händer i omv ärlden. Hans behov av annan förströelse bör

tillgodoses i skälig omfattning.

Under förutsättningar som anges i första stycket får häktad själv skaffa

sig eller mo ttaga böcker, tidskrifter, tidningar och annat som kan bereda

honom förströelse.

I fråga om den som är häktad på grund av misstanke om brott får in­

skränkningar helt eller delvis göras i hans rätt att ha tillgång till tidskrift er,

tidningar, radio och television, om det är påkallat för att undvika att bevis

undanröjes eller utredning om brott eljest försvåras.

7 § Häktad får inneha pengar, värdesaker och legitimationshandlingar i
den mån det kan ske utan olägenhet. Han får ej inneha alkoholhaltiga dryc­

ker eller andra berusningsmedel.

I övrigt får häktad, i den mån ej annat följer av denna lag. inneha person­

liga tillhörigheter och skaffa sig varor eller annat enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

8 § Häktad skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme,

om ej synnerligt hinder m öter däremot.

9 § Brev från häktad till svensk myndighet eller hans offentlige försvarare

skall vidarebefordras utan föregående granskning.

Utöver vad som gäller enligt första stycket får häktad avsända eller mot­

taga brev. om det kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt och, i fråga om

den som är häktad på grund av m isstanke om brott, utan fara för att bevis

undanröjes eller utredning om brott eljest försvåras.

Vägras häktad avsända eller mottaga brev utan föregående granskning

av dess innehåll, skall brevet kvarhållas men får ej öppnas utan den häkta­
des medgivande.

Om kvarhållande i visst f all av brev från häktad som vi stas på rättspsyki-

atrisk klinik finns särskilda bestämmelser i 9 a § lagen (19 66: 301) om rätts-

p.sykiatrisk undersökning i brottmå l.

Vad i denna paragraf är föreskrivet om brev gäller äv en annan skriftlig

handling.

10 § Bestämmelserna i 9 § andra och tredje styckena är tillämpliga även på

försändelse av annat slag än brev eller a nnan skriftlig handling. Häktad får
dock ej mottaga försändelse som har angivits nu, om den kan äventyra ord­

ningen eller eljest medföra olägenhet.

Om det är påkallat för att hindra att otillåtna varor införes i förvaringslo-

kal, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriva

att häktade ej utan särskilt medgivande får mottaga andra försändelser än

633

'v,v. •

¬

background image

SFS 1976:371

brev eller andra meddelanden,

11 § Häktad får mottaga besök i de n utsträckning det lämpligen kan ske.
Han får ej mottaga besök som kan medföra fara från säkerhetssynpunkt.

EJ h eller får den som är häktad på grund av misstanke om brott mottaga

besök som kan medföra fara för att bevis undanröjes eller utredning om
brott eljest försvåras.

Om det är påkallat av säkerhetsskäl eller för att undvika att bevis undan­

röjes eller utredning om brott eljest försvåras, skall en eller flera personer

vara närvarande vid besök.

Under förutsättningar som anges i a ndra stycket kan som villkor för be­

sök föreskrivas att den besökande underkastar sig kroppsvisitation eller

medger undersökning av väska, kasse eller annat dylikt som han vill med­

föra vid besöket.

Om försvarares rätt att sammanträffa med den som är häktad finns be­

stämmelser i rä ttegångsbalken.

12 § Telefonsamtal mellan häktad och person utom förvaringslokalen får

äga rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den häktade skall vägras

telefonsamtal som kan medföra fara från säkerhetssynpunkt. Ej heller får

den som är häktad på grund av misstanke om brott ha telefonsamtal som

kan medföra fara för att bevis undanröjes eller utredning om brott eljest

försvåras.

Om det är påkallat av säkerhetsskäl eller för att undvika att bevis undan­

röjes eller utredning om brott eljest försvåras, skall en eller flera personer

på lämpligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får äga rum endast
med den häktades vetskap. Telefonsamtal med hans offentlige försvarare

får icke avlyssnas.

13 § Om missbruk ej kan befaras, kan häktad medges att besöka närståen­

de som är svårt sjuk, närvara vid närståendes begravning eller i anna t fall,
då synnerliga skäl föreligger, lämna förvaringslokalen för viss kort tid. Un­
der vistelsen utom förvaringslokalen skall den häktade vara ställd under

bevakning, om ej sådan tillsyn av särskilda skäl kan antagas vara obehöv­

lig-

14 § Medför häktad kvinna spädbarn vid i ntagningen eller föder hon däref­

ter barn, kan tillstånd ges henne att ha barnet hos sig.

15 § Häktad får beläggas med fängsel

1. under transport och eljest under vistelse utom förvaringslokalen, om

det är nödvändigt av säkerhetsskäl samt

2. i övrigt för att betvinga våldsamt uppträdande av den häktade, om

andra medel visar sig otillräckliga och säkerheten oundgängligen kräver

det.

Läkare skall så snart del kan ske yttra sig över åtgärd enligt första styc­

ket 2.

16 § Beträffande den som är häktad på grund av misstanke om brott an-

534

kommer det på undersökningsledaren eller åklagaren att

¬

background image

1. avgöra om eller i vad mån hinder för medgivande enligt 3 § första

SFS 1976:371

stycket första meningen eller 9-13 §§ eller för tillämpning av 3 § fö rsta
stycket andra meningen möter på den grund att åtg ärden kan medföra fara
för att bevis undanröjes eller utredning om brott eljest försvåras,

2. avgöra fråga om inskränkningar enligt 6 § tredje sty cket.

Innebär avgörande enligt första stycket hinder för medgivande eller el­

jest inskränkning i häktad s rätt, skall avgörandet omprövas så ofta anled-

;

ning därtill uppkommer.

1

17 § Vad som sägs i denna lag om häktad har motsvarande tillämpning på

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om br ott,

2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till krimi­

nalvårdsanstalt och

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 43 § första s tycket

tredje meningen lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt .

18 § När någon i annat fall än som avses i I och 17 §§ intages i kriminal­
vårdsanstalt eller häkte för annat ändamål än verkställighet av påföljd för

!

brott eller tages i förvar i polisarre st, skall denna lag, med särskilt beaktan-

J

de av anledningen till intagningen och d ennas varaktighet, gälla i tillämpli­

ga delar, om ej annat föreskrives i lag eller annan författning.

19 § Om behandlingen i vissa fa ll av häktad som skall undergå rättspsykia-
trisk undersökning finns särskilda bestämmelser i 7 a § lagen (1966:301)

om rättspsykiat risk undersökning i brot tmål.

/

Denna lag träder i kraft den I januari 1977 då lagen (1958: 213) om be­

handlingen av h äktade och anhållna m. fl. skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

LENNART GEI.IER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.