811301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1301 Lag

Utkom fr&n t rycket

den 28 december 1981

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av

häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976:371) om be­

handlingen av häktade och anhållna m.fl.

dels att 4 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 16 a-c §§, av nedan an­

givna lydelse.

4 § Vid behandlingen av häktad skall hänsyn tagas till hans hälsotill­

stånd. Häktad som företer tecken till sj ukdom eller begär att läkare skall

tillkallas, skall så snart det kan ske undersökas av läkare, om ej sådan un­
dersökning uppenbarligen är obehövlig.

Läkares anvisning rörande vården av häktad som är sjuk skall iakttagas.

Behöver den häktade sjukhusvård, skall sådan beredas honom så snart det

kan ske.

Kan det befaras att transport medför skada för den häktades hälsa, skall

läkares medgivande till transporten inhämtas.

Förlossning av häktad kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt andra eller fjärde

stycket vistas på sjukhus stå under bevakning.

9 § Brev från häktad till svensk myndighet eller hans offentlige försvara­

re skall vidarebefordras utan föregående granskning. I fråga om brev från
häktad till postverket tillämpas dock andra stycket.

Utöver vad som gäller enligt första stycket får häktad avsända eller mot­

taga brev, om det kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt och, i fråga om

den som är häktad på grund av misstanke om brott, utan fara för att bevis

undanröjes eller utredning om brott eljest försvåras.

Vägras häktad avsända eller mottaga brev utan föregående granskning

av dess innehåll, skall brevet kvarhållas men får ej öppnas utan den häkta­
des medgivande.

Om kvarhållande i visst fall av brev från häktad som vistas på rättspsyki-

atrisk klinik finns särskilda bestämmelser i 9 a § lagen (1966:301) om rätts-

psykiatrisk undersökning i brottmål.

Vad i denna paragraf är föreskrivet om brev gäller även annan skriftlig

handling.

16 a § Om ej annat följer av 16 §, meddelas beslut enligt denna lag av

kriminalvårdsstyrelsen beträffande den som är intagen i förvaringslokal

som står under styrelsens tillsyn.

16 b § Kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilda fall enligt denna lag
överklagas hos kammarrätten genom besvär. Andra beslut av styrelsen en­
ligt denna lag överklagas hos regeringen genom besvär.

2506

Prop. 1980/81:201, J.uU 1 981/82:13, rskr 54.

¬

background image

16 c § Regeringen kan förordna om överflyttning till tjänsteman inom

SFS 1981:1301

kriminalvården av kriminalvårdsstyrelsens befogenheter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den I janua ri 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.