580213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

TNINGSSAMLING

1958 • Nr 213—216

Utkom från trycket den 27 maj 1958

=

^hl

t

Nr 213

^ (I5lt>

Lag

om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

given Stockholms slott den 26 april 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

äiiflkE

1 §.

Den som på grund av misstanke om brott eller av annan anledning häk-

tats skall behandlas med tillbörlig hänsyn, så att skadliga verkningar av

frihetsförlusten såvitt möjligt förebyggas.

'i

2 §.

Den häktade må beläggas med fängsel allenast om det prövas erforderligt

för att förekomma flykt eller eljest är nödvändigt med hänsyn till ordning

lyiöii och säkerhet.

jflitfe

Han må ej heller i övrigt underkastas annan inskränkning i sin frihet än

som påkallas av ändamålet med häktningen samt ordning och säkerhet.

3 §.

. Den häktade skall senast vid ankomsten till förvaringslokalen visiteras.

F Därvid skall iakttagas all den hänsyn som omständigheterna rnedgiva. Om

möjligt skall vittne närvara.

Penningar, värdesaker, legitimationshandlingar och sådana föremål som

kunna äventyra ordning och säkerhet skola fråntagas den häktade för att

särskilt förvaras.

4 §.

I varje rum må ej förvaras mer än en person, med mindre det är nödvän­

digt av utrymmesskäl eller påkallas av annan särskild anledning.

5 §.

Vid behandlingen av den som häktats skall erforderlig hänsyn tagas till

hans ålder, kön och hälsotillstånd. Läkares anvisning rörande vården av

den som är sjuk skall beaktas.

6 §.

Häktad må ej åläggas arbete men äger, om det kan ske utan olägenhet,

utföra lämpligt arbete som han själv anskaffar eller som eljest kan beredas

honom.

^ Prop. 1958: 68; L»U 18; Rslo- 17 4.

111—587026. Svensk författningssamling 1958, Nr 213—^276

V'j

¬

background image

370

1958 .

7§.

I den mån det är förenligt med god ordning och i övrigt ej föranled

olägenhet må häktad anskaffa eller mottaga underhåll och bekvämlighet*

utöver vad som eljest bestås honom.

8 §.

Häktad må ej avsända eller mottaga brev eller annan försändelse eller

mottaga besök, med mindre det prövas kunna ske utan att äventyra ord­

ning och säkerhet eller medföra fara för att bevis undanröjes eller utred­

ning om brott eljest försvåras; dock äger han utan sådan prövning avsän

skrift till länsstyrelsen och till offentlig försvarare samt, om han förvaras

fångvårdsanstalt, till fångvårdsstyrelsen.

'

Om rätt för försvarare att sammanträffa med den som är häktad stadg

i rättegångsbalken.

9 §.

Om missbruk ej kan befaras, må häktad medgivas att besöka närs

ende som är svårt sjuk eller bevista närståendes begravning, så ock att

annat fall, då synnerliga skäl föreligga, lämna förvaringslokalen för vis

kort tid.

10 §.

Vad i denna lag är stadgat om häktad äger motsvarande tillämpning

den som på grund av misstanke om brott anhållits eller gripits.

11 §.

Där någon eljest, för annat ändamål än verkställighet av straffdom, i;

tages i fångvårdsanstalt eller häkte eller, på grund av fylleri eller av an

orsak, tages i förvar i polisarrest, skola ock bestämmelserna i denna la

med särsldlt beaktande av anledningen till intagningen, i tillämpliga dela

lända till efterrättelse, om ej annat är i lag eller författning särskilt stadga

12 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag meddelas a

Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1958.

Genom lagen upphävas 19 § 21—29 förordningen den 16 februari 186

om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall sa

9 § lagen den 20 december 1946 om införande av nya rättegångsbalken.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterm _

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigi.

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 april 1958.

GUSTAF ADOLF

'

(L. S.) •

(Justitiedepartementet)

INGVAR L INDELL ,

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.