SFS 2014:1410 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2014:1410 Lag om ändring i rättegångsbalken
141410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AFADBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AFADBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:AFADBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AFADBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AFADBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AFADBN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AFADBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 november 2014.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 24 kap. 8 � och 33 kap. 6 � r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ngsbalken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>24 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Har ett beslut att anh�lla n�gon meddelats i den misst�nktes fr�nvaro,</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ska han eller hon, s� snart beslutet har verkst�llts, f�rh�ras. F�rh�ret ska h�l-<br/>las av en �klagare eller av en polisman eller annan anst�lld vid Polismyndig-<br/>heten eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett. Har �klagaren<br/>inte redan underr�ttats om frihetsber�vandet, ska det skyndsamt anm�las till<br/>honom eller henne. �klagaren ska efter f�rh�ret omedelbart besluta om den<br/>misst�nkte ska f�rbli anh�llen.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Har n�gon gripits enligt 7 �, ska han eller hon s� snart som m�jligt f�rh�ras</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av en �klagare eller av en polisman eller annan anst�lld vid Polismyndigheten<br/>eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett. Har �klagaren inte<br/>redan underr�ttats om frihetsber�vandet, ska det skyndsamt anm�las till<br/>honom eller henne. �klagaren ska efter f�rh�ret omedelbart besluta om den<br/>misst�nkte ska anh�llas. Anh�lls inte den misst�nkte, ska �klagaren omedel-<br/>bart h�va beslutet om gripande.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan �klagaren har underr�ttats om frihetsber�vandet, f�r beslutet om gri-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">pande h�vas av Polismyndigheten, om det �r uppenbart att det inte finns sk�l<br/>f�r fortsatt frihetsber�vande. I omedelbar anslutning till gripandet f�r beslutet<br/>under samma f�ruts�ttningar h�vas �ven av den polisman som har fattat<br/>beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den som misst�nks f�r brott avviker och det finns sk�l f�r anh�llande,</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r �klagaren efterlysa honom eller henne.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>33 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 3 � andra stycket, 3438 och 4751 �� delgivnings-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2010:1932) g�ller inte delgivning av st�mning i brottm�l.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 24 � delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade del-</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ges st�mning och andra handlingar i ett brottm�l genom f�renklad delgivning<br/>om han eller hon av en s�dan tj�nsteman som anges i tredje stycket vid ett</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr 2014/15:23.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:649.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:320.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1410</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1410</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">personligt sammantr�ffande har delgetts information om att f�renklad delgiv-<br/>ning kan komma att anv�ndas i tingsr�tten och det vid den tidpunkt d� hand-<br/>lingarna skickas till den tilltalade inte har f�rflutit l�ngre tid �n tio veckor<br/>sedan informationen l�mnades.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">Information som avses i andra stycket f�r delges av<br/>a) en �klagare,<br/>b) en polisman eller annan anst�lld vid Polismyndigheten eller Ekobrotts-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheten som myndigheten har utsett,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">c) en tulltj�nsteman, eller<br/>d) en tj�nsteman vid Kustbevakningen.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 2 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Susanne S�dersten<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 24 kap. 8 � och 33 kap. 6 � r�tte-

g�ngsbalken ska ha f�ljande lydelse.

24 kap.

8 �

2

Har ett beslut att anh�lla n�gon meddelats i den misst�nktes fr�nvaro,

ska han eller hon, s� snart beslutet har verkst�llts, f�rh�ras. F�rh�ret ska h�l-
las av en �klagare eller av en polisman eller annan anst�lld vid Polismyndig-
heten eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett. Har �klagaren
inte redan underr�ttats om frihetsber�vandet, ska det skyndsamt anm�las till
honom eller henne. �klagaren ska efter f�rh�ret omedelbart besluta om den
misst�nkte ska f�rbli anh�llen.

Har n�gon gripits enligt 7 �, ska han eller hon s� snart som m�jligt f�rh�ras

av en �klagare eller av en polisman eller annan anst�lld vid Polismyndigheten
eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett. Har �klagaren inte
redan underr�ttats om frihetsber�vandet, ska det skyndsamt anm�las till
honom eller henne. �klagaren ska efter f�rh�ret omedelbart besluta om den
misst�nkte ska anh�llas. Anh�lls inte den misst�nkte, ska �klagaren omedel-
bart h�va beslutet om gripande.

Innan �klagaren har underr�ttats om frihetsber�vandet, f�r beslutet om gri-

pande h�vas av Polismyndigheten, om det �r uppenbart att det inte finns sk�l
f�r fortsatt frihetsber�vande. I omedelbar anslutning till gripandet f�r beslutet
under samma f�ruts�ttningar h�vas �ven av den polisman som har fattat
beslutet.

Om den som misst�nks f�r brott avviker och det finns sk�l f�r anh�llande,

f�r �klagaren efterlysa honom eller henne.

33 kap.

6 �

3

Best�mmelserna i 3 � andra stycket, 3438 och 4751 �� delgivnings-

lagen (2010:1932) g�ller inte delgivning av st�mning i brottm�l.

Best�mmelserna i 24 � delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade del-

ges st�mning och andra handlingar i ett brottm�l genom f�renklad delgivning
om han eller hon av en s�dan tj�nsteman som anges i tredje stycket vid ett

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr 2014/15:23.

2 Senaste lydelse 2014:649.

3 Senaste lydelse 2014:320.

SFS 2014:1410

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1410

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

personligt sammantr�ffande har delgetts information om att f�renklad delgiv-
ning kan komma att anv�ndas i tingsr�tten och det vid den tidpunkt d� hand-
lingarna skickas till den tilltalade inte har f�rflutit l�ngre tid �n tio veckor
sedan informationen l�mnades.

Information som avses i andra stycket f�r delges av
a) en �klagare,
b) en polisman eller annan anst�lld vid Polismyndigheten eller Ekobrotts-

myndigheten som myndigheten har utsett,

c) en tulltj�nsteman, eller
d) en tj�nsteman vid Kustbevakningen.

Denna lag tr�der i kraft den 2 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Susanne S�dersten
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.