SFS 1970:429

700429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:MKXRQI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:LQKTGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:MKXRQI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:MKXRQI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MKXRQI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:34px;font-family:MKXRQI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:27px;font-family:MKXRQI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:729px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft10">om �n�rmg i r�ttteg�mgsbalkeii; </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 429 </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft10">Ii a g </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft10">�3 " </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>given Stockholms slott den 29 juni 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft10">Veudes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">gott att i fr�ga om r�tteg�ngsbalken f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft10">dels att 33 kap. 927 �� skall upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:811px;white-space:nowrap" class="ft10">, </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">dels att 32 kap. 2 � och 33 kap. 48 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft10">32 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft10">2 �.&#34; </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">Skall st�nming eller vade-, besv�rs- eller revisionsinlaga delgivas genom </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft10">parts f�rsorg och har ej, d� r�tten f�retager m�let, till denna inkommit </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">bevis, att delgivning skett inom f�resluiven tid och p� f�reslcrivet s�tt, samt </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">ej heller motparten inst�llt sig eller avgivit svarom�l, genm�le eller f�rklaring, </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">vare partens talan f�rfallen. Underr�ttelse h�rom skall intagas i r�ttens </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rel�ggande om delgivningen. </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft12">1 Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft12">&#34; �ndringen inneb�r bl. a. att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft10">1^1 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft20">1970 . Nr 429 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft20">1043 </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft20">33 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft21">4 �.i </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Om delgivning i allm�nliet �r s�rskilt stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft20">5 �. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Tredskodom delgives genom r�ttens f�rsorg endast </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">om den inneb�r att intecknad fordran fastst�lles till betalning ur fast </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">egendom, tomtr�tt eller vatt�nfallsr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">om den part som yrkat tredskodomen beg�jr det, eller </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">om part �tnjutit fri r�tteg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft20">6 �. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad i 5, 12 och 15 �� delgivningslagen (1970: 428) �r stadgat g�lle ej del�</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">givning av st�mning i brottm�l. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">St�mning i tvistem�l m� ej delgivas enligt 12 � delgivningslagen med </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">mindre anledning f�rekommer att den s�kte avvikit eller eljest h�ller sig </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">undan. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft20">7 �. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Har n�gon hos nedre justitierevisionen slrriftligen anm�lt ombud, som </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">�ger f�r honom mottaga st�mning eller annan handling, m� i den omfatt�</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">ning anm�lan avser delgivning ske med ombudet. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Anm�lan m� g�ras endast av den som, d� anm�lan sker, �ger hemvist </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">inom riket och skall avse viss tid ej �verstigande tre �r. S�som ombud m� </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">endast den anm�las, som �ger hemvist inom riket. Vid anm�lan skall om�</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">budets postadress uppgivas. Sker �ndring d�ri, skall anm�lan d�rom g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">�r n�gon enligt denna paragraf beh�rig att mottaga delgivning f�r annan, </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">�ge vad i 5 och 15 �� delgivningslagen �r stadgat icke till�mpning � delgiv�</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">ning med denne, med mindre delgivning med ombudet enligt 7 eller 12 � del�</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">givningslagen ej kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft20">8 �. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Har part, som salcnar hemvist inom riket, ej hos r�tten uppgivit ombud, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">som �ger att f�r parten mottaga delgivning i m�let, f�rel�gge r�tten honom, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">d� han f�rsta g�ngen f�r talan, att f�r sig st�lla s�dant ombud och g�ra an�</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">m�lan d�rom hos r�tten. Underl�ter han det, m� delgivning med honom </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">ske genom att handlingen med posten s�ndes till honom under hans senaste </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">k�nda adress. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft24">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1971. <br/>Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 29 juni 1970. </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft21">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:556px;white-space:nowrap" class="ft20">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">^ Senaste lydelse 1949; 247. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

om �n�rmg i r�ttteg�mgsbalkeii;

Nr 429

Ii a g

�3 "

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Veudes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fr�ga om r�tteg�ngsbalken f�rordna,

dels att 33 kap. 927 �� skall upph�ra att g�lla,

,

dels att 32 kap. 2 � och 33 kap. 48 �� skall ha nedan angivna lydelse.

32 KAP.

2 �."

Skall st�nming eller vade-, besv�rs- eller revisionsinlaga delgivas genom

parts f�rsorg och har ej, d� r�tten f�retager m�let, till denna inkommit

bevis, att delgivning skett inom f�resluiven tid och p� f�reslcrivet s�tt, samt

ej heller motparten inst�llt sig eller avgivit svarom�l, genm�le eller f�rklaring,

vare partens talan f�rfallen. Underr�ttelse h�rom skall intagas i r�ttens

f�rel�ggande om delgivningen.

1 Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101.

" �ndringen inneb�r bl. a. att f�rsta stycket upph�vs.

1^1

background image

1970 . Nr 429

1043

33 KAP.

4 �.i

Om delgivning i allm�nliet �r s�rskilt stadgat.

5 �.

Tredskodom delgives genom r�ttens f�rsorg endast

om den inneb�r att intecknad fordran fastst�lles till betalning ur fast

egendom, tomtr�tt eller vatt�nfallsr�tt,

om den part som yrkat tredskodomen beg�jr det, eller

om part �tnjutit fri r�tteg�ng.

6 �.

Vad i 5, 12 och 15 �� delgivningslagen (1970: 428) �r stadgat g�lle ej del�

givning av st�mning i brottm�l.

St�mning i tvistem�l m� ej delgivas enligt 12 � delgivningslagen med

mindre anledning f�rekommer att den s�kte avvikit eller eljest h�ller sig

undan.

7 �.

Har n�gon hos nedre justitierevisionen slrriftligen anm�lt ombud, som

�ger f�r honom mottaga st�mning eller annan handling, m� i den omfatt�

ning anm�lan avser delgivning ske med ombudet.

Anm�lan m� g�ras endast av den som, d� anm�lan sker, �ger hemvist

inom riket och skall avse viss tid ej �verstigande tre �r. S�som ombud m�

endast den anm�las, som �ger hemvist inom riket. Vid anm�lan skall om�

budets postadress uppgivas. Sker �ndring d�ri, skall anm�lan d�rom g�ras.

�r n�gon enligt denna paragraf beh�rig att mottaga delgivning f�r annan,

�ge vad i 5 och 15 �� delgivningslagen �r stadgat icke till�mpning � delgiv�

ning med denne, med mindre delgivning med ombudet enligt 7 eller 12 � del�

givningslagen ej kan ske.

8 �.

Har part, som salcnar hemvist inom riket, ej hos r�tten uppgivit ombud,

som �ger att f�r parten mottaga delgivning i m�let, f�rel�gge r�tten honom,

d� han f�rsta g�ngen f�r talan, att f�r sig st�lla s�dant ombud och g�ra an�

m�lan d�rom hos r�tten. Underl�ter han det, m� delgivning med honom

ske genom att handlingen med posten s�ndes till honom under hans senaste

k�nda adress.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

^ Senaste lydelse 1949; 247.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.