700429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om änårmg i rätttegåmgsbalkeii;

Nr 429

Ii a g

ä3 ⬢

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Veudes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om rättegångsbalken förordna,

dels att 33 kap. 9�27 §§ skall upphöra att gälla,

,

dels att 32 kap. 2 § och 33 kap. 4�8 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

32 KAP.

2 §."

Skall stänming eller vade-, besvärs- eller revisionsinlaga delgivas genom

parts försorg och har ej, då rätten företager målet, till denna inkommit

bevis, att delgivning skett inom föresluiven tid och på föreslcrivet sätt, samt

ej heller motparten inställt sig eller avgivit svaromål, genmäle eller förklaring,

vare partens talan förfallen. Underrättelse härom skall intagas i rättens

föreläggande om delgivningen.

1 Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101.

" �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

1^1

¬

background image

1970 . Nr 429

1043

33 KAP.

4 §.i

Om delgivning i allmänliet är särskilt stadgat.

5 §.

Tredskodom delgives genom rättens försorg endast

om den innebär att intecknad fordran fastställes till betalning ur fast

egendom, tomträtt eller vatténfallsrätt,

om den part som yrkat tredskodomen begäjr det, eller

om part åtnjutit fri rättegång.

6 §.

Vad i 5, 12 och 15 §§ delgivningslagen (1970: 428) är stadgat gälle ej del­

givning av stämning i brottmål.

Stämning i tvistemål må ej delgivas enligt 12 § delgivningslagen med

mindre anledning förekommer att den sökte avvikit eller eljest håller sig

undan.

7 §.

Har någon hos nedre justitierevisionen slrriftligen anmält ombud, som

äger för honom mottaga stämning eller annan handling, må i den omfatt­

ning anmälan avser delgivning ske med ombudet.

Anmälan må göras endast av den som, då anmälan sker, äger hemvist

inom riket och skall avse viss tid ej överstigande tre år. Såsom ombud må

endast den anmälas, som äger hemvist inom riket. Vid anmälan skall om­

budets postadress uppgivas. Sker ändring däri, skall anmälan därom göras.

�r någon enligt denna paragraf behörig att mottaga delgivning för annan,

äge vad i 5 och 15 §§ delgivningslagen är stadgat icke tillämpning å delgiv­

ning med denne, med mindre delgivning med ombudet enligt 7 eller 12 § del­

givningslagen ej kan ske.

8 §.

Har part, som salcnar hemvist inom riket, ej hos rätten uppgivit ombud,

som äger att för parten mottaga delgivning i målet, förelägge rätten honom,

då han första gången för talan, att för sig ställa sådant ombud och göra an­

mälan därom hos rätten. Underlåter han det, må delgivning med honom

ske genom att handlingen med posten sändes till honom under hans senaste

kända adress.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

^ Senaste lydelse 1949; 247.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.