SFS 2010:1936 Lag om ändring i rättegångsbalken

101936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 33 kap. 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 33 kap. 5 och 7 §§, av

följande lydelse.

33 kap.

1 §

2

En ansökan, en anmälan eller en annan inlaga i rättegång ska innehålla

uppgift om domstolen samt parternas namn och hemvist.

En enskild parts första inlaga i rättegången ska innehålla uppgift om par-

tens

1. personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

adress där parten kan anträffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefon-

nummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonne-
mang som behöver uppges endast om rätten begär det,

4. e-postadress, och
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller

henne.

Förs partens talan av ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter lämnas

även om denne. Har parten ett ombud, ska ombudets namn, postadress,
e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer
anges.

En stämningsansökan ska dessutom innehålla uppgift om enskild

svarande i de hänseenden som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om
svarandens eller dennes ställföreträdares arbetsplats, telefonnummer, e-post-
adress och ombud behöver lämnas endast om uppgiften utan särskild utred-
ning är tillgänglig för sökanden. Saknar svaranden känd adress, ska uppgift
lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta.

Begär en part att ett vittne eller annan ska höras, är parten i den utsträck-

ning som anges i fjärde stycket skyldig att lämna uppgifter beträffande
denne.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Senaste lydelse 1985:267.

SFS 2010:1936

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1936

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Uppgifter som avses i första–femte styckena ska gälla förhållandena när

uppgifterna lämnas till rätten. Ändras något av dessa förhållanden eller är en
uppgift ofullständig eller felaktig, ska det utan dröjsmål anmälas till rätten.

5 §

3

Stämning i tvistemål får delges enligt 34–37 §§ delgivningslagen

(2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det
aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgiv-
ningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på
annat sätt håller sig undan.

Om stämning i tvistemål där förlikning om saken är tillåten inte har

kunnat delges, ska rätten pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller
om käranden ska erbjudas att själv se till att delgivning sker. Hänsyn ska då
tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen,
förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i
övrigt. Om käranden inte antar erbjudandet ska stämningsansökan avvisas.

6 §

4

Bestämmelserna i 3, 34–38 och 47–51

§§ delgivningslagen

(2010:1932) gäller inte delgivning av stämning i brottmål.

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade del-

ges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom förenklad delgiv-
ning om han eller hon av polisman, åklagare, tulltjänsteman eller tjänsteman
vid Kustbevakningen vid ett personligt sammanträffande har delgetts infor-
mation om att sådan delgivning kan komma att användas i tingsrätten och
det vid den tidpunkt då handlingarna skickas till den tilltalade inte har förflu-
tit längre tid än sex veckor sedan informationen lämnades.

7 §

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att

hovrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om parten
under handläggningen vid tingsrätt, Kronofogdemyndigheten, Statens va-
nämnd, hyresnämnd eller arrendenämnd har fått information om att sådan
delgivning kan komma att användas i hovrätten om ett avgörande överklagas
dit.

Första stycket gäller även för Högsta domstolen om informationen har

lämnats vid tingsrätt, hovrätt, Kronofogdemyndigheten, Statens va-nämnd
eller arrendenämnd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Tidigare 5 § upphävd genom 2000:172.

4 Senaste lydelse 1995:637.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.