SFS 1973:1107

731107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:EFPOVE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:CDFDEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ELRDJL+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CDFDEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:CDFDEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:CDFDEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:22px;font-family:CDFDEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:CDFDEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:553px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i f� rvaltningsprocesslagen (1971: 291); </b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 december 1973. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:1107 </b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 dec. 1973 </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^, att 1, 9, 27 och 33 �� f�r�</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">valtningsprocesslagen (1971: 291) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag g�ller r�ttskipning i regeringsr�tten, kammarr�tt, skat�</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ter�tt, fastighetstaxeringsr�tt och l�nsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">9 � F�rfarandet �r skriftligt. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">I handl�ggningen f�r ing� muntlig f�rhandling betr�ffande viss fr �ga, </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">n�r det kan antagas vara till f�rdel f�r utredningen. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft11">I kammarr�tt, skatter�tt, fastighetstaxeringsr�tt och l�nsr�tt skall </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">muntlig f�rhandling h�llas, om enskild som f�r talan i m�let beg�r <br/>det samt f�rhandlingen ej �r obeh�vlig och ej heller s�rskilda sk�l talar <br/>mot det. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">27 � Finner skatter�tt, fastighetstaxeringsr�tt eller l�nsr�tt att f�rh�r <br/>med vittne eller sakkunnig l�mpligen b�r h�llas av annan skatter�tt, <br/>fastighetstaxeringsr�tt eller l�nsr�tt, f�r r�tten efter samr�d med denna </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">besluta h�rom. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om bevisupptagning enligt f�rsta stycket g�ller 35 kap. 10 och </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">11 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga dela r. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1973: 162, SkU 70, rskr 39 1. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:759px;white-space:nowrap" class="ft12">2247 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973:1107 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">33 � Mot skatter�tts, fastighetstaxeringsr�tts och l�nsr�tts beslut f�res </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">talan hos kammarr�tt. Mot kammarr�tts beslut f�res talan hos rege�</p> <p style="position:absolute;top:83px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">ringsr�tten. Talan f�res genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">Talan f�r f�ras av den som beslutet a ng�r, om det g�tt honom emot. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1975. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft23">LENNART GEIJER <br/>(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i f� rvaltningsprocesslagen (1971: 291);

utf�rdad den 17 december 1973.

SFS 1973:1107

Utkom fr�n trycket

den 28 dec. 1973

Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^, att 1, 9, 27 och 33 �� f�r�

valtningsprocesslagen (1971: 291) skall ha nedan angivna lydelse.

1 � Denna lag g�ller r�ttskipning i regeringsr�tten, kammarr�tt, skat�

ter�tt, fastighetstaxeringsr�tt och l�nsr�tt.

9 � F�rfarandet �r skriftligt.

I handl�ggningen f�r ing� muntlig f�rhandling betr�ffande viss fr �ga,

n�r det kan antagas vara till f�rdel f�r utredningen.

I kammarr�tt, skatter�tt, fastighetstaxeringsr�tt och l�nsr�tt skall

muntlig f�rhandling h�llas, om enskild som f�r talan i m�let beg�r
det samt f�rhandlingen ej �r obeh�vlig och ej heller s�rskilda sk�l talar
mot det.

27 � Finner skatter�tt, fastighetstaxeringsr�tt eller l�nsr�tt att f�rh�r
med vittne eller sakkunnig l�mpligen b�r h�llas av annan skatter�tt,
fastighetstaxeringsr�tt eller l�nsr�tt, f�r r�tten efter samr�d med denna

besluta h�rom.

I fr�ga om bevisupptagning enligt f�rsta stycket g�ller 35 kap. 10 och

11 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga dela r.

1 Prop. 1973: 162, SkU 70, rskr 39 1.

2247

background image

SFS 1973:1107

33 � Mot skatter�tts, fastighetstaxeringsr�tts och l�nsr�tts beslut f�res

talan hos kammarr�tt. Mot kammarr�tts beslut f�res talan hos rege�

ringsr�tten. Talan f�res genom besv�r.

Talan f�r f�ras av den som beslutet a ng�r, om det g�tt honom emot.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER
(J ustitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.