731107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i fö rvaltningsprocesslagen (1971: 291);

utfärdad den 17 december 1973.

SFS 1973:1107

Utkom från trycket

den 28 dec. 1973

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 1, 9, 27 och 33 §§ för­

valtningsprocesslagen (1971: 291) skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Denna lag gäller rättskipning i regeringsrätten, kammarrätt, skat­

terätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt.

9 § Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fr åga,

när det kan antagas vara till fördel för utredningen.

I kammarrätt, skatterätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt skall

muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär
det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar
mot det.

27 § Finner skatterätt, fastighetstaxeringsrätt eller länsrätt att förhör
med vittne eller sakkunnig lämpligen bör hållas av annan skatterätt,
fastighetstaxeringsrätt eller länsrätt, får rätten efter samråd med denna

besluta härom.

I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10 och

11 §§ rättegångsbalken i tillämpliga dela r.

1 Prop. 1973: 162, SkU 70, rskr 39 1.

2247

¬

background image

SFS 1973:1107

33 § Mot skatterätts, fastighetstaxeringsrätts och länsrätts beslut föres

talan hos kammarrätt. Mot kammarrätts beslut föres talan hos rege­

ringsrätten. Talan föres genom besvär.

Talan får föras av den som beslutet a ngår, om det gått honom emot.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.