SFS 1979:167

790167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:FOCIMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:YVGXCC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:YVGXCC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YVGXCC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>v; </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:8px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>'(�te, " * Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1979:167 </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291); </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:692px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 5 april 1979. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsp rocesslagen </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:291)2 </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 1 ,9 och 33 �� orden &#34;skatter�tt, fastighetstaxeringsr�tt och </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft14">l�nsr�tt&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;l�nsr�tt och den mel-<br/>lankommunala skatter�tten&#34; i motsvar ande form, </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 27 � skal l ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">27 � 2 Finner l�nsr�tt att f�rh�r med vittne eller sakkunnig l�mpligen b�r </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">h�llas av annan l�nsr�tt eller av den mellankommunala skatter�tten, f�r </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tten efter samr�d med denna besluta h�rom. Vad nu har sagts g�ller ock�</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">s� den mellankommunala skatter�tten, om denna finner att f�rh�r med </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">vittne eller sakkunnig l�mpligen b�r h�llas av l�nsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">I fr�ga om bevisupptagning enligt f�rsta stycket g�ller 35 k ap. 10 och </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">11 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:643px;white-space:nowrap" class="ft12">den 9 maj 1979 </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1979. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">SVEN ROMAN US </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft14">Sigvard Holstad <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft12">fte! </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1978/79: 86, JuU 27, rskr 216. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">I � 1978:29 </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">9 � 1978:29 </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">33 � 1978: 29. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">2 Senaste lydelse 1973:1107. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

v;

'(�te, " * Lag

SFS 1979:167

om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

fr�n trycket

utf�rdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsp rocesslagen

(1971:291)2

dels att i 1 ,9 och 33 �� orden "skatter�tt, fastighetstaxeringsr�tt och

l�nsr�tt" i olika b�jningsformer skall bytas ut mot "l�nsr�tt och den mel-
lankommunala skatter�tten" i motsvar ande form,

dels att 27 � skal l ha nedan angivna lydelse.

27 � 2 Finner l�nsr�tt att f�rh�r med vittne eller sakkunnig l�mpligen b�r

h�llas av annan l�nsr�tt eller av den mellankommunala skatter�tten, f�r

r�tten efter samr�d med denna besluta h�rom. Vad nu har sagts g�ller ock�

s� den mellankommunala skatter�tten, om denna finner att f�rh�r med

vittne eller sakkunnig l�mpligen b�r h�llas av l�nsr�tt.

I fr�ga om bevisupptagning enligt f�rsta stycket g�ller 35 k ap. 10 och

11 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar.

den 9 maj 1979

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1979.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMAN US

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

fte!

' Prop. 1978/79: 86, JuU 27, rskr 216.

2 Senaste lydelse av

I � 1978:29

9 � 1978:29

33 � 1978: 29.

2 Senaste lydelse 1973:1107.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.