790167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v;

'(»te, ⬢ * Lag

SFS 1979:167

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

från trycket

utfärdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om förvaltningsp rocesslagen

(1971:291)2

dels att i 1 ,9 och 33 §§ orden "skatterätt, fastighetstaxeringsrätt och

länsrätt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsrätt och den mel-
lankommunala skatterätten" i motsvar ande form,

dels att 27 § skal l ha nedan angivna lydelse.

27 § 2 Finner länsrätt att förhör med vittne eller sakkunnig lämpligen bör

hållas av annan länsrätt eller av den mellankommunala skatterätten, får

rätten efter samråd med denna besluta härom. Vad nu har sagts gäller ock­

så den mellankommunala skatterätten, om denna finner att förhör med

vittne eller sakkunnig lämpligen bör hållas av länsrätt.

I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 k ap. 10 och

11 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

den 9 maj 1979

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMAN US

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

fte!

' Prop. 1978/79: 86, JuU 27, rskr 216.

2 Senaste lydelse av

I § 1978:29

9 § 1978:29

33 § 1978: 29.

2 Senaste lydelse 1973:1107.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.