SFS 1980:275

800275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 8 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen

(1971:291)

dels att i 2, 15 och 26 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att 35-37 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

35 §' Besvär över kammarrättens beslut i ett mål som har anhängiggjorts

hos kammarrätten genom överklagande eller underställning prövas av re­

geringsrätten endast om regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

Meddelas ej prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. Erinran

därom skall intagas i regerings rättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller ej talan i mål om utlämnande av all­

män handling och tal an, som i mål om dis ciplinansvar föres av riksdagens

ombudsmän eller justitiekanslem.

36 § Prövningstillstånd meddelas,

1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av

regeringsrätten eller

2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan p rövning, såsom att grund

för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen

beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som

samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas även i

övriga mål.

Prövningstillstånd .får begränsas att gälla viss del av det beslut som den

fullföljda talan avser.

SFS 1980:275

Utkom från trycket

den 28 maj 1980

i

1 ^PP. 1979/80:105, KU 46, rskr 270.

. ^ , .i ,

src n"öc lydelse 1977; 1034. Tredje stycket har därefter fått andrad lydelse

träder i kraft den 1 ju li 1980. Här återges tredje stycket. <

enligt 1980:14.

28-SFS 1980

genom

dess ly-

433

¬

background image

SFS 1980:275

37 § I mål. vari prövning^stillstånd

^ndighet eller bevi^

som klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om dej
föreligger särskilda skäl.

.....

Föreskrifterom förbud mot anförande av nya omständigheter i kommn

nalbesvärsmål finns i 7 kap. 1 § kommunallagen (1977:179) oc h 89 §,
mom lagen (1961:436) om församlingsstyrelse.

Klaganden bör i besvärshandlingen ange de skäl som han åberopaniii

stöd för sin begäran om prövnin gstillstånd.

U

on

utf

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 81.

8S

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.