SFS 1980:103

800103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:103

om ändring i förvaltningslagen (1971:290);

uträrdad den 20 mars 1980.

Utkom från trycket

den 1 april 1980

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om förvaltningslagen

(1971:290)

dels att 20 § skal l upphöra att gälla,
dels att 14 och 15 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

14 §' Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som

tillförts ärendet med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekr etess­
lagen (1980:100).

15 § �rende för ej avgöras utan att sökande, klagande eller annan part

underrättats om det som tillförts ärendet genom annan än honom själv och
tillfälle beretts honom att yttra sig över det. Myndigheten för dock avgöra
ärende utan att så skett,

1. om åtgärderna är uppenbart obehövliga,
2. om ärendet rör tillsättning av tjänst, antagning för frivillig utbildning,

utfärdande av betyg, tilldelning av forskningsbidrag eller jämförbar sak

och fråga ej är om prövning med anledning av överklagande,

3. om det kan befaras att genomförandet av beslutet i är endet annars

skulle avsevärt försvåras eller

4. om ärendets avgörande ej kan upp skjutas.

Underrättelse enligt första s tycket för ske genom delgivning.

^ Prop. 1979/80:2. KU 37, rskr 179.

Andringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs.

283

¬

background image

SFS 1980:103

I fråea om underrättelseskyldighet enligt första stycket gäller de b e-

glLingar som följer av 14 kap. 5 5 sekretesslagen (1980; 100).

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

Pä regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.