SFS 1994:1034 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1994:1034 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1994_1034 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1034
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken2
dels att 32 kap. 7 §, 50 kap. 30 § och 51 kap. 31 § skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna före 50 och 51 kap. skall ha följande lydelse,
dels att 3 kap. 4, 6 och 7 §§, 8 kap. 4 och 8 §§, 17 kap. 7, 12 och 13 §§, 30

kap. 5, 10 och 11 §§, 32 kap. 2 §, 33 kap. 3 §, 42 kap. 17 a §, 49 kap., 50
kap. 1-25, 27 och 29 §§,51 kap. 1 - 2 3 , 24, 25, 27, 29 och 30 §§, 5 2 - 5 7
kap., 58 kap. 11 § samt 59 kap. skall ha följande lydelse.

3 kap.

4 §3 Högsta domstolen består av tjugo justitieråd eller det högre antal
som behövs. Justitieråden skall vara lagfarna. De får inte inneha eller
utöva något annat ämbete.

Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ordföran-

de.

Högsta domstolen skall vara delad i två eller flera avdelningar. Avdel-

ningarna är lika behöriga att ta upp mål som Högsta domstolen handläg-

ger.

Högsta domstolens ordförande är även ordförande på en avdelning.

Ordförande på annan avdelning är det justitieråd som regeringen förord-
nar.

Justitieråden indelas till tjänstgöring på avdelningarna för viss tidsperi-

od enligt de grunder som Högsta domstolen beslutar.

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omstän-

dighet inte kan tjänstgöra i Högsta domstolen, får den som avgått med
ålderspension från sin tjänst som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänst-
göra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om

justitieråd skall även tillämpas på ersättare.

6 §4 En avdelning av Högsta domstolen är domför med fem ledamöter.
Fler än sju ledamöter får inte sitta i rätten.

Om prövningen är av enkel beskaffenhet, är avdelningen domför med

tre ledamöter vid prövning av

2172

1

Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse av 32 kap. 7 § 1987: 747.

3

Senaste lydelse 1991:1819.

4

Senaste lydelse 1989:352.

background image

SFS 1994:1034

1. frågor om förening av mål enligt 14 kap. 7 a §,

2. överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §,
3. frågor om avvisning av ett överklagande hos Högsta domstolen,
4. frågor om häktning och reseförbud som avses i 55 kap. 8 § andra

stycket tredje meningen,

5. ansökningar om resning eller återställande av försutten tid eller
6. klagan över domvilla.
Har Högsta domstolen tidigare lämnat en ansökan om resning från

samma sökande beträffande samma avgörande utan bifall och anför sö-
kanden inget nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen, är
avdelningen domför med en ledamot, om ansökningen avslås eller avvisas.

Frågor om prövningstillstånd får avgöras av en ledamot. Fler än tre

ledamöter får inte delta. Frågor om prövningstillstånd som har förklarats
vilande enligt 54 kap. 11 § andra stycket avgörs dock av de ledamöter som
prövar målet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse och vid prövning av

frågor som avses i 55 kap. 8 § andra stycket första och andra meningarna
är avdelningen domför med en ledamot.

7 §5 När en avdelning behandlar ansökan om resning eller klagan över
domvilla i ett mål som avgjorts av Högsta domstolen, får inte någon
ledamot som deltagit i det tidigare avgörandet tjänstgöra på avdelningen,
om tillräckligt antal ledamöter ändå finns att tillgå inom domstolen.

8 kap.

4 §6 En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de
uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. I fråga om
tystnadsplikt för advokat vid allmän advokatbyrå finns bestämmelser i 9
kap. 9 § sekretesslagen (1980:100). Annan advokat är skyldig att förtiga

vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver
detta.

I advokatverksamhet som bedrivs i bolagsform får endast advokat vara

delägare eller bolagsman, om inte advokatsamfundets styrelse medger
undantag.

En advokat är skyldig att hålla sina huvudmäns pengar och andra

tillgångar avskilda från det som tillhör honom själv.

8 §7 Den som vägrats inträde i eller uteslutits ur advokatsamfundet får
överklaga beslutet hos Högsta domstolen. Justitiekanslern får hos Högsta
domstolen överklaga ett beslut enligt 7 § av samfundets styrelse eller något
annat organ inom samfundet.

17 kap.

7 §8 En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange

1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,

2173

5

Senaste lydelse 1972:147.

6

Senaste lydelse 1980: 101.

7

Senaste lydelse 1963: 149.

8

Senaste lydelse 1976:567.

background image

SFS 1994:1034

2. parterna samt deras ombud eller biträden,
3. domslutet,
4. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som

dessa grundats på och

5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.
En högre rätts dom skall i den utsträckning det behövs innehålla en

redogörelse för lägre rätts dom.

Om en part har rätt att överklaga eller att ansöka om återvinning, skall

det i domen anges vad han i så fall skall iaktta.

12 § Det som sägs i 2 och 9 §§ om dom skall tillämpas i fråga om slutligt

beslut. Beträffande ett sådant beslut skall även 7 och 10 §§ tillämpas, om
det behövs med hänsyn till frågans beskaffenhet. Meddelas slutligt beslut i
samband med dom, skall det tas in i domen.

Om en part har rätt att överklaga eller att ansöka om återupptagande av

målet, skall det i beslutet anges vad han i så fall skall iaktta.

13 § Ett beslut som inte är slutligt skall i den utsträckning det behövs

ange de skäl som det grundas på.

Om den som vill överklaga ett beslut under rättegången måste anmäla

missnöje, skall det anges i beslutet. Får ett sådant beslut överklagas sär-
skilt, skall också det anges. Rätten skall på begäran lämna den som vill
överklaga upplysning om vad denne i övrigt skall iaktta.

Om ett beslut som inte är slutligt meddelas i samband med dom eller

slutligt beslut, skall det tas in i domen eller det slutliga beslutet. Får
beslutet överklagas särskilt, skall rätten ange vad den som vill överklaga
skall iaktta.

30 kap.

5 §9 En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange

1. domstolen samt tid och ställe for domens meddelande,

2. parterna samt deras ombud eller biträden och den tilltalades försvara-

re,

3. domslutet,

4. parternas yrkanden och de omständigheter som dessa grundats på och

5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.
En högre rätts dom skall i den utsträckning det behövs innehålla en

redogörelse för lägre rätts dom.

Om en part har rätt att överklaga, skall det i domen anges vad han i så

fall skall iaktta.

10 §10 Det som sägs i 2 och 7 §§ om dom skall tillämpas i fråga om

slutligt beslut. När inte annat är föreskrivet skall även 5 och 8 §§ tillämpas
beträffande ett sådant beslut, om det behövs med hänsyn till frågans
beskaffenhet. Meddelas slutligt beslut i samband med dom, skall det tas in
i domen.

9

Senaste lydelse 1969:101.

10

Senaste lydelse 1982:1123.

2174

background image

SFS 1994:1034

Om en part har rätt att överklaga eller att ansöka om återupptagande av

målet, skall det i beslutet anges vad han i så fall skall iaktta.

11 § Ett beslut som inte är slutligt skall i den utsträckning det behövs

ange de skäl som det grundas på.

Om den som vill överklaga ett beslut under rättegången måste anmäla

missnöje, skall det anges i beslutet. Får ett sådant beslut överklagas sär-
skilt, skall också det anges. Rätten skall på begäran lämna den som vill
överklaga upplysning om vad denne i övrigt skall iaktta.

Om ett beslut, som inte är slutligt meddelas i samband med dom eller

slutligt beslut, skall det tas in i domen eller det slutliga beslutet. Får
beslutet överklagas särskilt, skall rätten ange vad den som vill överklaga
skall iaktta.

32 kap.

2 §11 Skall en stämning eller ett överklagande delges genom en parts
försorg och har det, när rätten skall handlägga målet, inte kommit in något
bevis till rätten om att delgivning skett på föreskrivet sätt och har inte
heller motparten inställt sig eller yttrat sig över saken, är partens talan
förfallen. En upplysning om detta skall tas in i rättens medgivande till
parten att ombesörja delgivningen.

33 kap.

3 §12 En handling anses ha kommit in till rätten den dag då handlingen
eller en avi om betald postförsändelse som innehåller handlingen anlänt
till rätten eller kommit en behörig tjänsteman till hända. Underrättas

rätten särskilt om att ett meddelande till rätten anlänt till ett telebeford-
ringsföretag, anses meddelandet ha kommit in redan när underrättelsen
nått en behörig tjänsteman.

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har

lämnats i rättens kansli eller avskilts för rätten på postanstalt, anses den ha
kommit in den dagen, om den kommit en behörig tjänsteman till hända
närmast följande arbetsdag.

Om det behövs får rätten begära att ett telefax eller annat meddelande

som saknar avsändarens underskrift i original bekräftas av avsändaren
genom en i original undertecknad handling. Har rätten begärt en sådan
bekräftelse men inte fått någon, får rätten bortse från meddelandet.

42 kap.

17 a §13 I 56 kap. 13� 15 §§ finns bestämmelser om att tingsrätten får
hänskjuta en fråga till prövning av Högsta domstolen.

11

Senaste lydelse 1970:429.

12

Senaste lydelse 1973:240.

13

Senaste lydelse 1989:352.

2175

background image

SFS 1994:1034

49 kap. Om rätten att överklaga tingsrätts domar och beslut

1 §14 En tingsrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet.

När en tingsrätt meddelar dom i fall som avses i 17 kap. 5 § andra

stycket, skall rätten med hänsyn till omständigheterna bestämma om do-
men skall få överklagas särskilt eller endast i samband med att tingsrättens
slutliga avgörande överklagas.

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be-

stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns i
44 kap. 9 §.

2 §15 Har parterna skriftligen avtalat att inte överklaga en dom som
meddelas med anledning av en uppkommen tvist eller en framtida tvist
som kan härledas till ett visst angivet rättsförhållande, gäller avtalet, om
förlikning om saken är tillåten. Ett avtal som ingåtts före tvistens upp-
komst gäller dock inte i mål som avses i 1 kap. 3 d § första stycket.

En utfästelse att inte överklaga som har gjorts efter domen gäller, om

förlikning om saken är tillåten.

3 §16 En tingsrätts slutliga beslut får överklagas, om inte annat är före-
skrivet. Har en part rätt att ansöka om återupptagande av ett mål som
avgjorts genom ett slutligt beslut, får han dock inte överklaga beslutet.

Andra beslut får överklagas endast i samband med överklagande av dom

eller slutligt beslut, om inte annat är föreskrivet.

4 §17 Har en tingsrätt i beslut under rättegången ogillat jäv mot domare
eller invändning om rättegångshinder eller beslutat angående frågor som
avses i 1 kap. 3 d §, skall den part som vill överklaga beslutet först anmäla

missnöje. Sådan anmälan skall göras genast, om beslutet meddelats vid ett
sammanträde, och annars inom en vecka från den dag då parten fick del av
beslutet. Försummar parten detta, har han inte längre rätt att överklaga
beslutet. Om en part anmäler missnöje, skall rätten med hänsyn till om-
ständigheterna bestämma om beslutet skall få överklagas särskilt eller
endast i samband med att dom eller slutligt beslut överklagas.

5 §18 En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett

yrkande om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som

intervenient eller målsägande eller prövat en fråga enligt 13 kap. 7 § om

övertagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller

att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt

3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 §

andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synner-

14

Senaste lydelse 1989:656.

15

Senaste lydelse av förutvarande 1 a § 1990:443.

16

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 2 och 8 §§.

17

Senaste lydelse av förutvarande 3 och 14 §§ 1987:747.

18

Senaste lydelse av förutvarande 4 § 1993:1408.

2176

background image

SFS 1994:1034

lig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör
med en part under sanningsförsäkran,

4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om

ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att ersätta
rättegångskostnad,

5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne,
sakkunnig eller någon annan,

6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15

kap. eller i brottmål om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § , en
åtgärd som avses i 25 � 28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap.
brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till ett sådant

uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit,

8. prövat en fråga som gäller allmän rättshjälp i annat fall än som avses i

5 eller 7,

9. avslagit en begäran om rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller om

ersättning eller förskott till en part som beviljats sådan förmån eller

10. prövat en fråga enligt 33 kap. brottsbalken om avräkning av tiden för

vissa frihetsberövanden.

6 §19 Den som vill överklaga ett sådant beslut som avses i 5 § 1, 2, 3, 7, 8
eller 9 skall först anmäla missnöje, om beslutet har meddelats under
rättegången. Anmälan skall göras genast, om beslutet meddelats vid ett
sammanträde, och annars inom en vecka från den dag då han fick del av
beslutet. Den som försummar detta har inte längre rätt att överklaga
beslutet.

Myndigheter som enligt lag eller föreskrifter som beslutats med stöd av

lag är behöriga att överklaga beslut som avses i första stycket skall anmäla
missnöje senast en vecka från dagen för beslutet, om detta har meddelats
vid ett sammanträde där myndigheten inte har varit företrädd.

7 §20 Anser en part att ett beslut av tingsrätten medför att målet försenas
i onödan, får han överklaga beslutet särskilt.

8 §21 Om tingsrätten förklarat en domare jävig eller bifallit en begäran
om rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller utsett målsägandebiträde, får
tingsrättens beslut inte överklagas.

9 §22 För att bemöta klagandens ändringsyrkande får motparten begära
att ett beslut som inte får överklagas särskilt ändå skall prövas.

Om ett beslut enligt vilket rätten förelagt vite eller annan påföljd inte får

överklagas särskilt, kan den som är missnöjd med beslutet, begära att
föreläggandets giltighet prövas i samband med att han överklagar ett beslut
i vilket föreläggandet har tillämpats.

2177

19

Senaste lydelse av förutvarande 4 § 1993:1408.

20

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 6 §.

21

Senaste lydelse av förutvarande 7 § 1988:610.

22

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 8 §.

69-SFS 1994

background image

SFS 1994:1034

10 §23 En tingsrätts beslut genom vilket en missnöjesanmälan, en ansö-

kan om återvinning eller återupptagande eller ett överklagande har avvi-
sats får överklagas. Frågan om en sådan anmälan eller ansökan gjorts eller
ett överklagande skett inom rätt tid får annars inte prövas av hovrätten.

11 § Har en part som enligt 4 § anmält missnöje med tingsrättens beslut

under rättegången hänvisats att överklaga beslutet särskilt, skall målet vila
till dess att överklagandet prövats. Rätten får dock bestämma att förbere-
delsen i målet skall fortsätta.

Anmäler någon missnöje enligt 6 §, får rätten förklara målet vilande till

dess att överklagandet prövats, om det finns särskilda skäl.

I andra fall än som har sagts nu får ett överklagande av en tingsrätts

beslut under rättegången inte leda till att målets behandling skjuts upp.

12 §24 I tvistemål där förlikning om saken är tillåten krävs prövningstill-
stånd för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut i mål som
handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket och i
annat mål där det värde som sägs i 1 kap. 3 d § tredje stycket uppenbart
inte överstiger basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser

1. ett avgörande i mål som skall handläggas av tingsrätt i särskild

sammansättning,

2. ett beslut som rör någon annan än en part eller en intervenient,
3. ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare, eller
4. ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller en ansökan om

återvinning eller ett överklagande avvisats.

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

tillämpas.

13 §25 I brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva

en tingsrätts dom genom vilken den tilltalade inte dömts till annan påföljd
än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet
svårare straff än fängelse i sex månader.

Om tingsrätten i en dom i brottmål även prövat enskilt anspråk mot den

tilltalade, gäller i den delen bestämmelserna i 12 §. Krävs inte prövnings-
tillstånd enligt första stycket, eller meddelas sådant prövningstillstånd, och
avser överklagandet frågan om den tilltalade skall dömas för den åtalade
gärningen, behövs inte prövningstillstånd för ett överklagande angående
enskilt anspråk med anledning av gärningen.

Första stycket gäller inte om domen överklagas av Riksåklagaren, Justi-

tiekanslern eller någon av Riksdagens ombudsmän.

Krav på prövningstillstånd enligt första eller andra stycket omfattar

även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av
dom.

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

tillämpas.

23

Senaste lydelse av förutvarande 9 § 1989:656.

24

Senaste lydelse 1993:514.

25

Senaste lydelse av förutvarande 12 a § 1993: 514.

2178

background image

SFS 1994:1034

14 §26 Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet

prövas av högre rätt,

2. anledning förekommer till ändring i det slut tingsrätten kommit till

eller

3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

15 §27 Krävs prövningstillstånd i hovrätten, skall tingsrättens dom eller

beslut innehålla uppgift om detta och om innehållet i 14 §.

50 kap. Om överklagande av domar i tvistemål

1 §28 En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett tvistemål skall

göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha

kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

2 §29 Om ena parten överklagat tingsrättens dom, har motparten rätt att
överklaga domen inom en vecka från den dag då den i 1 § angivna tiden

gick ut. Ett överklagande som gjorts under sådan tid förfaller, om det
första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.

3 §30 Ett överklagande som kommit in för sent skall avvisas av tingsrät-
ten. �verklagandet skall dock inte avvisas om det har kommit in till

hovrätten inom klagotiden.

4 §31 �verklagandet skall innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas,

2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens dom-

skäl enligt klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd

skall meddelas, när sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.
Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts

fram tidigare, skall klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten
förklara anledningen till det. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
skall ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det skall hållas
ett förnyat förhör med ett vittne, en sakkunnig eller en part eller förnyad
syn på stället, skall han ange det och skälen till detta. Han skall också ange
om han vill att motparten skall infinna sig personligen vid huvudförhand-
ling i hovrätten.

2179

26

Senaste lydelse av förutvarande 13 § 1987: 747.

27

Senaste lydelse 1987:747.

28

Senaste lydelse 1987:747.

29

Senaste lydelse 1987:747.

30

Senaste lydelse 1990:443.

31

Senaste lydelse 1987:747.

background image

SFS 1994:1034

5 §32 Om inte överklagandet avvisas enligt 3 §, skall tingsrätten efter
utgången av den i 2 § angivna tiden sända över detta och övriga handlingar
i målet till hovrätten.

Handlingarna skall översändas genast, om klaganden framställt ett yr-

kande som fordrar omedelbar prövning, såsom ett yrkande om kvarstad
eller ett yrkande om upphävande av ett beslut om sådan åtgärd eller av ett
beslut om att dom får verkställas även om den inte har laga kraft. Till dess
att den i 2 § angivna tiden har gått ut, skall dock en kopia av överklagandet
finnas tillgänglig vid tingsrätten.

6 § Om det finns något annat hinder mot att ta upp ett överklagande till
prövning än att detta kommit in för sent, får hovrätten omedelbart avvisa
överklagandet.

7 §33 Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 4 § eller är det på
annat sätt ofullständigt, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa
bristen.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det

är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund
för en rättegång i hovrätten.

8 §34 Om inte annat följer av andra stycket skall överklagandet delges

motparten med föreläggande att svara skriftligen inom en viss tid.

Om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat, får hovrätten genast

meddela dom i målet.

Har tingsrätten avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon annan

åtgärd enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får
hovrätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare. Har tingsrätten
beviljat en sådan åtgärd eller förklarat att domen får verkställas även om
den inte har laga kraft, får hovrätten omedelbart besluta att tingsrättens
beslut tills vidare inte får verkställas.

9 §35 Om inte klagandens yrkande medges, skall motparten i sin svars-
skrivelse yttra sig över de grunder för överklagandet som klaganden anfört
och ange de omständigheter han själv vill anföra.

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och om

vad som skall styrkas med varje bevis. Om en omständighet eller ett bevis
som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, skall parten i mål där
förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till det. Skriftliga
bevis som inte lagts fram tidigare skall ges in samtidigt med svarsskrivel-
sen. Vill parten att det skall hållas ett förnyat förhör med ett vittne, en
sakkunnig eller en part eller förnyad syn på stället, skall han ange det och
skälen till detta. Han skall också ange om han vill att klaganden skall
infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

32

Senaste lydelse 1981:828.

33

Senaste lydelse 1984:131.

34

Senaste lydelse 1984:131.

35

Senaste lydelse 1963:149.

2180

background image

SFS 1994:1034

10 §36 Hovrätten skall sända över svarsskrivelsen till klaganden.

Om det behövs, får hovrätten besluta om ytterligare skriftväxling under

förberedelsen. Hovrätten får också meddela närmare bestämmelser om
skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende parten skall yttra
sig. En part får föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om det finns
särskilda skäl.

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en

ändamålsenlig handläggning av målet.

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 42 kap. 10 § skall gälla

även vid sammanträde enligt denna paragraf.

11 §37 Behövs prövningstillstånd, skall hovrätten sedan skriftväxlingen

avslutats besluta om sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för
det, får frågan tas upp utan att skriftväxling har skett.

12 §38 Om hovrätten anser att det behövs, skall hovrätten besluta att

yttrande av sakkunnig inhämtas, skriftligt bevis läggs fram, föremål till-
handahålls för syn eller besiktning, bevis tas upp utom huvudförhandling-
en eller någon annan förberedande åtgärd företas.

Om en part vill att en åtgärd enligt första stycket skall företas, skall han

så snart som möjligt begära det hos hovrätten.

I fråga om hovrättens skyldigheter under förberedelsen skall 42 kap. 8 §

andra stycket tillämpas.

13 §39 Hovrätten får avgöra målet utan huvudförhandling,

1. om klagandens ändringsyrkande har medgetts,

2. om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat,
3. om båda parter har begärt att målet skall avgöras utan huvudförhand-

ling eller förklarat att de inte har något att invända mot det eller

4. om värdet av det som överklagandet gäller uppenbart inte uppgår till

det basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gällde vid
tidpunkten för tingsrättens dom och inte båda parter har begärt huvudför-
handling.

Vid beräkningen av värdet enligt första stycket 4 bortses från rättegångs-

kostnader och sådan ränta som avser tid efter det att talan väckts.

Ett mål får alltid avgöras utan huvudförhandling, om det är uppenbart

att sådan förhandling är obehövlig.

För prövning som inte avser själva saken behöver huvudförhandling

inte hållas.

14 §40 Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall parterna, om

det inte är uppenbart att de redan har slutfört sin talan, beredas tillfälle att
göra det.

36

Senaste lydelse 1989:656.

37

Senaste lydelse av förutvarande 10a § 1987: 747.

38

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 11 och 12 §§. Senaste lydelse av 12 §

1989:656.

39

Senaste lydelse av förutvarande 21 § 1984:131.

40

Senaste lydelse av förutvarande 22 § 1954:432.

2181

background image

SFS 1994:1034

15 §41 Om inte målet enligt 13 § avgörs utan huvudförhandling, skall

hovrätten bestämma tid för sådan förhandling. Tiden skall om möjligt
bestämmas efter samråd med parterna. För behandling av en rättegångs-
fråga eller sådan del av saken som får avgöras särskilt får huvudförhand-
ling sättas ut även om målet i övrigt inte är färdigt för huvudförhandling.

16 §42 Till huvudförhandlingen skall parterna kallas.

Klaganden skall föreläggas att inställa sig vid påföljd att överklagandet

annars förfaller. Skall han infinna sig personligen, skall hovrätten också
förelägga honom vite. Om det är av betydelse för målets handläggning eller
utredning att motparten inställer sig eller om denne är skyldig att infinna
sig personligen, skall han föreläggas vite. Föreläggs motparten inte vite,
skall han upplysas om att målet kan komma att avgöras även om han

uteblir.

Hovrätten skall också bestämma vilka vittnen och sakkunniga som skall

kallas till huvudförhandlingen. Parterna skall underrättas om beslutet.

17 §43 I övrigt skall det som sägs i 1 kap. 9 § samt 43 kap. 1 -6 §§, 8 §

andra-fjärde styckena och 10� 14 §§ tillämpas i fråga om huvudförhand-
ling i hovrätten. Reglerna i 16 § i detta kapitel skall dock tillämpas i fråga
om kallelser till uppskjuten huvudförhandling och föreläggande för parter-
na.

18 §44 Vid huvudförhandlingen skall den överklagade domen redovisas i

den omfattning det behövs. Klaganden skall ange i vilken del domen
överklagas och den ändring i domen han yrkar. Motparten skall ange om
han medger eller bestrider yrkandet.

Därefter skall, om inte hovrätten anser något annat lämpligare, först

klaganden och sedan motparten utveckla sin talan. Varje part skall yttra
sig över vad den andra parten anfört. Om förhandlingen äger rum trots att
klagandens motpart uteblivit, skall hovrätten se till att det som denne
anfört läggs fram ur handlingarna i den utsträckning det behövs.

19 §45 Sedan parterna utvecklat sin talan, skall bevisningen läggas fram.

Om huvudförhandlingen äger rum trots att klagandens motpart uteblivit,
skall hovrätten se till att den bevisning som han lagt fram i tingsrätten

läggs fram ur handlingarna i den utsträckning bevisningen har betydelse
för målet i hovrätten.

Om inte särskilda skäl föranleder annat, bör ett av tingsrätten upptaget

bevis, som inte enligt 35 kap. 13 § skall tas upp på nytt, läggas fram innan
bevis som rör samma omständighet omedelbart tas upp av hovrätten.
Finns det flera bevis i fråga om samma omständighet, bör dessa läggas
fram i ett sammanhang.

41

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 13 §.

42

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 14 §.

43

Senaste lydelse av förutvarande 15 § 1987: 747.

44

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 16 §.

45

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 17 §.

2182

background image

SFS 1994:1034

20 §46 Sedan bevisningen lagts fram skall parterna lämnas tillfälle att
slutföra sin talan.

21 §47 Uteblir klaganden från sammanträde för huvudförhandling, för-
faller överklagandet.

Uteblir klagandens motpart och har vite förelagts honom, får hovrätten,

när förlikning om saken inte är tillåten, i stället för att förelägga nytt vite
besluta att han skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en
senare dag.

Om en part inställer sig endast genom ombud när han förelagts vid vite

att infinna sig personligen och är förlikning om saken inte tillåten, får
hovrätten förelägga nytt vite eller besluta att han skall hämtas till rätten
antingen omedelbart eller till en senare dag.

Har vite förelagts en part eller skall parten hämtas till rätten och kan han

inte hämtas, får dock målet avgöras trots att parten inställt sig endast

genom ombud eller uteblivit.

22 §48 Har överklagandet förfallit enligt 21 §, skall hovrätten på ansökan
av klaganden återuppta målet, om han för sin utevaro hade laga förfall som
han inte kunde anmäla i tid.

Ansökan om återupptagande skall göras skriftligen inom tre veckor från

den dag då beslutet meddelades. Om klaganden uteblir på nytt, har han
inte rätt att få målet återupptaget.

23 § Har vid huvudförhandling i tingsrätten rörande viss omständighet
vittne eller sakkunnig eller part under sanningsförsäkran hörts inför rätten
eller syn på stället hållits och beror avgörandet även i hovrätten av tilltron
till den bevisningen, får tingsrättens dom inte ändras i den delen utan att
beviset tagits upp på nytt vid huvudförhandling i hovrätten. En sådan
ändring får dock göras, om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde
är ett annat än tingsrätten antagit.

24 § Om den överklagade domen är en tredskodom och tingsrätten tar
upp en av klagandens motpart gjord ansökan om återvinning, skall målet
av hovrätten återförvisas till tingsrätten för att handläggas i samband med
återvinningsmålet.

25 §49 Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom eller slutliga
beslut meddelats.

En klagande får inte ändra sin talan att avse en annan del av tingsrättens

dom än den som uppgetts vid överklagandet.

I mål där förlikning om saken är tillåten får en part i hovrätten till stöd

för sin talan åberopa en omständighet eller ett bevis som inte lagts fram
tidigare endast om

1. han gör sannolikt att han inte kunnat åberopa omständigheten eller

beviset vid tingsrätten eller

2183

46

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 18 §.

47

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 19 §.

48

Senaste lydelse av förutvarande 20 § 1984:131.

49

Senaste lydelse 1989:656.

background image

SFS 1994:1034

2. han annars haft giltig ursäkt att inte göra det.
Framställs först i hovrätten ett yrkande om kvittning och kan det inte

utan olägenhet prövas i målet, får yrkandet avvisas.

27 § Förs talan om jäv mot en domare i tingsrätten och anser hovrätten
att jäv förelegat skall hovrätten undanröja tingsrättens dom i den del den

överklagats.

29 § Undanröjer hovrätten tingsrättens dom på någon annan grund än
att tingsrätten varit obehörig eller av något annat skäl inte bort ta upp
målet till prövning, skall hovrätten samtidigt återförvisa målet till tingsrät-
ten för fortsatt behandling.

Bestämmelser om hovrättens befogenhet att när tingsrätten varit obehö-

rig hänvisa målet till annan tingsrätt finns i 10 kap. 20 §.

51 kap. Om överklagande av domar i brottmål

1 § En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål skall göra

detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kom-
mit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

2 § Om ena parten överklagat tingsrättens dom, har motparten rätt att
överklaga domen inom en vecka från den dag då den i 1 § angivna tiden

gick ut. Ett överklagande som gjorts under sådan tid förfaller, om det
första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.

3 §50 Ett överklagande som kommit in för sent skall avvisas av tingsrät-
ten. �verklagandet skall dock inte avvisas om det har kommit in till
hovrätten inom klagotiden.

4 §51 �verklagandet skall innehålla uppgifterom

1. den dom som överklagas,

2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens dom-

skäl enligt klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd

skall meddelas, när sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare skall ges in samtidigt med

överklagandet. Vill klaganden att det skall hållas ett förnyat förhör med ett

vittne eller en sakkunnig eller förnyad syn på stället, skall han ange det och
skälen till detta. Han skall också ange om han vill att målsäganden eller
den tilltalade skall infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrät-

ten.

�r den tilltalade anhållen eller häktad, skall det anges.

50

Senaste lydelse 1990:443.

51

Senaste lydelse 1993:514.

2184

background image

SFS 1994:1034

5 §52 Om inte överklagandet avvisas enligt 3 §, skall tingsrätten efter
utgången av den i 2 § angivna tiden sända över detta och övriga handlingar
i målet till hovrätten.

Handlingarna skall översändas genast, om den tilltalade är häktad eller

om klaganden framställt ett yrkande som fordrar omedelbar prövning,
såsom ett yrkande om häktning av den tilltalade, om åtgärd som avses i
2 5 - 2 8 kap. eller om upphävande av ett beslut om sådan åtgärd. Till dess
att den i 2 § angivna tiden har gått ut, skall dock en kopia av överklagandet
finnas tillgänglig vid tingsrätten.

6 § Om det finns något annat hinder mot att ta upp ett överklagande till
prövning än att detta kommit in för sent, får hovrätten omedelbart avvisa
överklagandet.

7 §53 Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 4 § eller är det på
annat sätt ofullständigt, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa
bristen.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det

är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund
för en rättegång i hovrätten.

8 §54 Om inte annat följer av andra stycket skall överklagandet delges

motparten med föreläggande att svara skriftligen inom en viss tid. Uppgift
om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress som saknar
betydelse för åtalet skall inte framgå av de handlingar som delges den

tilltalade i mål om allmänt åtal.

Om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat, får hovrätten genast

meddela dom i målet.

Har tingsrätten avslagit ett yrkande om en åtgärd som avses i 26 � 28

kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får hovrätten omedelbart
bevilja åtgärden att gälla tills vidare. Har tingsrätten beviljat en sådan
åtgärd, får hovrätten omedelbart besluta att tingsrättens beslut tills vidare
inte får verkställas. I frågor om häktning, reseförbud eller omhändertagan-
de enligt 28 kap. brottsbalken får hovrätten ändra tingsrättens beslut även
om motparten inte hörts.

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är personligen närvarande

vid rätten, skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas.

9 §55 Motparten skall i sin svarsskrivelse yttra sig över de grunder för
överklagandet som klaganden anfört och ange de omständigheter han själv

vill anföra.

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och om

vad som skall styrkas med varje bevis. Skriftliga bevis som inte lagts fram
tidigare skall ges in samtidigt med svarsskrivelsen. Vill parten att det skall

hållas förnyat förhör med ett vittne eller en sakkunnig eller förnyad syn på
stället, skall han ange det och skälen till detta. Han skall också ange om han

2185

52

Senaste lydelse 1947:616.

53

Senaste lydelse 1984:131.

54

Senaste lydelse 1994:420.

55

Senaste lydelse 1963: 149.

background image

SFS 1994:1034

56

Senaste lydelse 1994:420.

57

Senaste lydelse av förutvarande 10a § 1993: 514.

58

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 11 §.

59

Senaste lydelse av förutvarande 21 § 1984: 131.

2186

vill att målsäganden eller den tilltalade skall infinna sig personligen vid
huvudförhandling i hovrätten.

10 §56 Hovrätten skall sända över svarsskrivelsen till klaganden. Uppgift

om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress som saknar
betydelse för åtalet skall inte framgå av de handlingar som sänds över till
den tilltalade i mål om allmänt åtal.

Om det behövs, får hovrätten besluta om ytterligare skriftväxling under

förberedelsen. Hovrätten får också meddela närmare bestämmelser om
skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende parten skall yttra
sig. En part får föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om det finns
särskilda skäl.

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en

ändamålsenlig handläggning av målet. Hovrätten får besluta att den som
är anhållen eller häktad skall inställas till sammanträdet.

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 45 kap. 13 § och 47 kap.

10 § skall gälla även vid sammanträde enligt denna paragraf.

11 §57 Behövs prövningstillstånd, skall hovrätten sedan skriftväxlingen

avslutats besluta om sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för
det, får frågan tas upp utan att skriftväxling har skett.

12 §58 Om hovrätten anser att det behövs, skall hovrätten besluta att

yttrande av sakkunnig inhämtas, skriftligt bevis läggs fram, föremål till-
handahålls för syn eller besiktning, bevis tas upp utom huvudförhandling-
en eller någon annan förberedande åtgärd företas.

Om en part vill att en åtgärd enligt första stycket skall företas, skall han

så snart som möjligt begära det hos hovrätten.

Behöver i mål om allmänt åtal åtgärd enligt 23 kap. företas, får hovrät-

ten meddela åklagaren föreläggande om det.

13 §59 Hovrätten får avgöra målet utan huvudförhandling,

1. om åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,

2. om endast den tilltalade överklagat och hans ändringsyrkande godtas

av motparten,

3. om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat eller
4. om det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller

ådöma honom påföljd eller döma honom till annan påföljd än böter eller
villkorlig dom eller sådana påföljder i förening.

Med de påföljder som anges i första stycket 4 likställs vite och, om det

inte samtidigt är fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet från
fängelsestraff, förordnande enligt 34 kap. 1 § första stycket 1 brottsbalken.

Har i fall som avses i första stycket en part begärt huvudförhandling,

skall sådan hållas, om det inte är uppenbart obehövligt.

background image

SFS 1994:1034

Avser överklagandet även annat än ansvar, får målet avgöras utan

huvudförhandling endast om denna talan enligt 50 kap. 13 § får prövas
utan huvudförhandling.

För prövning som inte avser själva saken behöver huvudförhandling

inte hållas.

14 §60 Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall parterna, om

det inte är uppenbart att de redan har slutfört sin talan, beredas tillfälle att
göra det.

15 §61 Om inte målet enligt 13 § avgörs utan huvudförhandling, skall

hovrätten bestämma tid för sådan förhandling. Tiden skall om möjligt
bestämmas efter samråd med parterna. För behandling av en rättegångs-
fråga eller sådan del av saken som får avgöras särskilt får huvudförhand-
ling sättas ut även om målet i övrigt inte är färdigt för huvudförhandling.

Om den tilltalade är häktad, skall huvudförhandling hållas inom fyra

veckor efter utgången av den tid som anges i 2 §, om det inte till följd av
åtgärder som avses i 12 § eller andra omständigheter är nödvändigt med
längre uppskov. Har den tilltalade häktats efter utgången av den tid som
anges i 2 §, skall tiden räknas från den dag han häktades.

16 §62 Till huvudförhandlingen skall parterna kallas.

En enskild klagande skall föreläggas att inställa sig vid påföljd att över-

klagandet annars förfaller. Skall han infinna sig personligen, skall hovrät-
ten också upplysa honom om bestämmelsen i 21 § första stycket andra
meningen. Om det är av betydelse för målets handläggning eller utredning
att en enskild motpart inställer sig eller om denne är skyldig att infinna sig
personligen, skall han föreläggas vite. Finns det i fråga om den tilltalade

anledning anta att han inte skulle följa ett sådant föreläggande, får hovrät-
ten besluta att han skall hämtas till rätten. Om hovrätten inte förelägger
motparten vite eller beslutar att han skall hämtas, skall hovrätten upplysa
honom om att målet kan komma att avgöras även om han uteblir. Hovrät-
ten skall besluta att en tilltalad som är anhållen eller häktad skall inställas
till huvudförhandlingen.

Skall i mål om allmänt åtal en målsägande höras med anledning av

åklagarens talan, skall han vid vite kallas att infinna sig personligen.

Hovrätten skall också bestämma vilka vittnen och sakkunniga som skall

kallas till huvudförhandlingen. Parterna skall underrättas om beslutet.

17 §63 I övrigt skall det som sägs i 1 kap. 9 § samt 46 kap. 1 � 5 §§, 6 §

andra stycket, 7 � 9, 11, 13, 16 och 17 §§ tillämpas i fråga om huvudför-
handling i hovrätten. Reglerna i 16 § i detta kapitel skall dock tillämpas i
fråga om kallelser till uppskjuten huvudförhandling och föreläggande för
parterna.

När ett mål sätts ut till fortsatt eller ny huvudförhandling, får hovrätten

besluta om lämpliga åtgärder för att målet skall kunna slutföras vid den
förhandlingen.

2187

60

Senaste lydelse av förutvarande 22 § 1954:432.

61

Senaste lydelse av förutvarande 13 § 1989:650.

62

Senaste lydelse av förutvarande 14 § 1984:131.

63

Senaste lydelse av förutvarande 15 § 1987:747.

background image

SFS 1994:1034

I fråga om sådana åtgärder gäller 10� 12 §§ i detta kapitel.

18 §64 Vid huvudförhandlingen skall den överklagade domen redovisas i

den omfattning det behövs. Klaganden skall ange i vilken del domen
överklagas och den ändring i domen han yrkar. Motparten skall lämnas
tillfälle att yttra sig över yrkandet.

Därefter skall åklagaren utveckla åtalet i den utsträckning det behövs för

prövningen av överklagandet. Om talan förs endast av målsäganden, gäller
detta i stället denne. Om hovrätten finner det lämpligare får dock en
tilltalad som överklagat utveckla sin talan före åklagaren eller målsägan-
den. Varje part skall få tillfälle att bemöta vad den andra parten anfört.
Om förhandlingen äger rum trots att klagandens motpart uteblivit, skall
hovrätten se till att det som denne anfört läggs fram ur handlingarna i den
utsträckning det behövs.

19 §65 Sedan parterna utvecklat sin talan, skall bevisningen läggas fram.
Hovrätten skall se till att den bevisning som lagts fram i tingsrätten läggs

fram ur handlingarna i den utsträckning bevisningen har betydelse för
målet i hovrätten.

Om inte särskilda skäl föranleder annat, bör ett av tingsrätten upptaget

bevis, som inte enligt 35 kap. 13 § skall tas upp på nytt, läggas fram innan
bevis som rör samma omständighet omedelbart tas upp av hovrätten.
Finns det flera bevis i fråga om samma omständighet, bör dessa läggas
fram i ett sammanhang.

20 §66 Sedan bevisningen lagts fram skall parterna lämnas tillfälle att
slutföra sin talan.

21 §67 Uteblir en enskild klagande från sammanträde för huvudförhand-
ling, förfaller överklagandet. Detsamma gäller, om en enskild klagande
som förelagts att infinna sig personligen inställer sig endast genom ombud
och hovrätten inte anser sig ändå kunna avgöra målet.

Uteblir en enskild motpart och har vite förelagts honom, får hovrätten

förelägga nytt vite eller besluta att han skall hämtas till rätten antingen
omedelbart eller till en senare dag. Detsamma gäller om en enskild mot-
part som vid vite förelagts att infinna sig personligen, inställer sig endast

genom ombud.

Underlåter i mål om allmänt åtal en målsägande, som skall höras i

anledning av åklagarens talan, att infinna sig personligen, gäller andra
stycket.

Om vite har förelagts klagandens motpart eller om denne skall hämtas

till rätten och hämtning inte kan ske, får hovrätten avgöra målet trots att
han inställt sig endast genom ombud eller uteblivit. Ett mål får också
avgöras om en enskild klagande som förelagts att infinna sig personligen

inställt sig endast genom ombud.

64

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 16 §.

65

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 17 §.

66

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 18 §.

67

Senaste lydelse av förutvarande 19 § 1984:131.

2188

background image

SFS 1994:1034

22 §68 Har överklagandet förfallit enligt 21 § skall hovrätten på ansökan
av klaganden återuppta målet, om han för sin utevaro eller underlåtenhet
att infinna sig personligen hade laga förfall som han inte kunde anmäla i
tid.

Ansökan om återupptagande skall göras skriftligen inom tre veckor från

den dag då beslutet meddelades. Om klaganden sedan målet återupptagits
uteblir eller inte följer ett föreläggande att infinna sig personligen, har han
inte rätt att få målet återupptaget.

23 § Har vid huvudförhandling i tingsrätten rörande viss omständighet
vittne eller sakkunnig hörts inför rätten eller syn på stället hållits och beror
avgörandet även i hovrätten av tilltron till den bevisningen, får tingsrät-
tens dom inte ändras i den delen utan att beviset tagits upp på nytt vid
huvudförhandling i hovrätten. En sådan ändring får dock göras, om den är
till förmån för den tilltalade eller om det finns synnerliga skäl för att
bevisets värde är ett annat än tingsrätten antagit.

24 § Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom eller slutliga
beslut har meddelats. �&klagare som i hovrätten fört talan mot den tilltala-
de får ändra sin talan till dennes förmån.

En klagande får inte ändra sin talan att gälla en annan gärning än den

som avses i överklagandet.

25 §69 Hovrätten får inte med anledning av den tilltalades överklagande
eller av åklagarens överklagande till hans förmån döma till en brottspå-
följd som är att anse som svårare eller mer ingripande för den tilltalade än
den som tingsrätten dömt till. Hovrätten får dock besluta om överlämnan-
de till särskild vård eller, om tingsrätten beslutat om sådan vård, döma till
annan påföljd.

Hovrätten får inte heller med anledning av ett överklagande som anges i

första stycket besluta om utvisning, om tingsrätten inte har meddelat
sådant beslut, eller bestämma längre tid än tingsrätten gjort för förbud för
den tilltalade att återvända till Sverige.

27 § Förs talan om jäv mot en domare i tingsrätten och anser hovrätten
att jäv förelegat skall hovrätten undanröja tingsrättens dom i den del den
överklagats.

29 § Undanröjer hovrätten tingsrättens dom på någon annan grund än
att tingsrätten varit obehörig eller av något annat skäl inte bort ta upp
målet till prövning, skall hovrätten samtidigt återförvisa målet till tingsrät-
ten för fortsatt behandling.

Bestämmelser om hovrättens befogenhet att när tingsrätten varit obehö-

rig hänvisa målet till annan tingsrätt finns i 19 kap. 11 §.

30 §70 Har tingsrättens dom överklagats endast i fråga om annat än
ansvar, skall målet i hovrätten behandlas som tvistemål.

2189

68

Senaste lydelse av förutvarande 20 § 1984:131.

69

Senaste lydelse 1988:1370.

70

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 31 §.

background image

SFS 1994:1034

52 Kap. Om överklagande av beslut

1 §71 Den som vill överklaga en tingsrätts beslut skall göra detta skriftli-

gen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten.

Skrivelsen skall ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den

dag då beslutet meddelades. Om ett beslut under rättegången inte har
meddelats vid sammanträde och det inte heller vid något sammanträde
har tillkännagetts när beslutet kommer att meddelas, skall dock klagotiden
räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av
ett beslut om någons häktande, kvarhållande i häkte, tillstånd till restrik-
tioner enligt 24 kap. 5 a §, om åläggande av reseförbud eller i fråga som
avses i 49 kap. 7 § är inte inskränkt till viss tid.

I 49 kap. finns bestämmelser om att den, som vill överklaga ett beslut, i

vissa fall först skall anmäla missnöje.

2 §72 Ett överklagande som kommit in för sent skall avvisas av tingsrät-
ten. �verklagandet skall dock inte avvisas om det har kommit in till
hovrätten inom klagotiden.

3 §73 �verklagandet skall innehålla uppgifter om

1. det beslut som överklagas,

2. den ändring i beslutet som yrkas,
3. grunderna för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd

skall meddelas, när sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare skall ges in samtidigt med

överklagandet.

4 § Om inte överklagandet avvisas enligt 2 §, skall tingsrätten till hovrät-
ten sända över detta och övriga handlingar i målet som har betydelse för

prövningen av överklagandet.

5 § Om det finns något annat hinder mot att ta upp ett överklagande till
prövning än att detta kommit in för sent, får hovrätten omedelbart avvisa
överklagandet.

6 §74 Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 3 § eller är det på
annat sätt ofullständigt, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa
bristen.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det

är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund
för en rättegång i hovrätten.

7 §75 Om hovrätten finner att klagandens motpart bör höras angående
överklagandet, skall överklagandet delges honom med föreläggande att
svara skriftligen inom en viss tid.

71

Senaste lydelse 1993:1408.

72

Senaste lydelse 1990:443.

73

Senaste lydelse 1963:149.

74

Senaste lydelse 1984:131.

75

Senaste lydelse 1993:1408.

2190

background image

SFS 1994:1034

Det överklagade beslutet får inte utan att motparten har lämnats tillfälle

att yttra sig ändras såvitt angår hans rätt.

Har tingsrätten i tvistemål avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon

annan åtgärd enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd
eller i brottmål avslagit yrkande om en åtgärd som avses i 26 �28 kap. eller
upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får hovrätten omedelbart bevilja
åtgärden att gälla tills vidare. Har tingsrätten beviljat en sådan åtgärd eller
förklarat att beslutet får verkställas även om det inte har laga kraft, får

hovrätten omedelbart besluta att tingsrättens beslut tills vidare inte får
verkställas. Hovrätten får också ändra tingsrättens beslut i fråga om häkt-
ning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § eller reseförbud utan att
höra motparten.

8 §76 Motparten skall i sin svarsskrivelse yttra sig över de grunder för
överklagandet som klaganden anfört och ange de omständigheter han själv
vill anföra.

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och om

vad som skall styrkas med varje bevis. Skriftliga bevis som inte lagts fram
tidigare skall ges in till hovrätten samtidigt med svarsskrivelsen.

9 § Om det behövs får hovrätten besluta om ytterligare skriftväxling.

Hovrätten får också meddela närmare bestämmelser om skriftväxlingen
och därvid bestämma i vilket avseende parten skall yttra sig. En part får
föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om det finns särskilda skäl.

10 §77 Behövs prövningstillstånd och har motparten hörts angående

överklagandet, skall hovrätten sedan skriftväxlingen avslutats besluta om
sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för det, får frågan tas

upp utan att skriftväxling har skett.

11 §78 Om det är nödvändigt för utredningen i målet att en part eller
någon annan hörs muntligen, får hovrätten besluta om detta på lämpligt

sätt. Hovrätten skall besluta att den som är anhållen eller häktad skall

inställas till förhöret.

Det som sägs i 43 kap. 8 § fjärde stycket gäller även vid ett förhör enligt

första stycket.

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är personligen närvarande

vid rätten, skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas.

12 § Ett överklagande får återkallas innan hovrättens slutliga beslut har
meddelats.

13 § Har en part eller intervenient överklagat ett beslut som tagits in i en

dom eller som får överklagas endast i samband med att domen överklagas,
och är även domen överklagad, skall målen i hovrätten handläggas gemen-
samt enligt 50 eller 51 kap.

2191

76

Senaste lydelse 1963:149.

77

Senaste lydelse av förutvarande 9a § 1987:747.

78

Senaste lydelse av förutvarande 10 § 1987:1211.

background image

SFS 1994:1034

Första stycket gäller inte om beslutet angår ett ombud, en försvarare, ett

vittne, en sakkunnig eller någon annan som inte var part eller intervenient
i tingsrätten.

53 Kap. Om mål som tas upp omedelbart

1 § I tvistemål som skall tas upp omedelbart av en hovrätt tillämpas

bestämmelserna om rättegången vid tingsrätt i 42 �44 kap.

2 §79 I brottmål som skall tas upp omedelbart av en hovrätt, tillämpas
bestämmelserna om rättegången vid tingsrätt i 45 � 47 kap. med följande
avvikelser:

1. Hovrätten får inte uppdra åt åklagaren att utfärda stämning.

2. Hovrätten skall i stämningen förelägga den tilltalade att svara skriftli-

gen inom en viss tid. Hovrätten skall sända över svarsskrivelsen till åklaga-

ren. Om det behövs får hovrätten besluta om ytterligare skriftväxling.
Hovrätten får också meddela närmare bestämmelser om skriftväxlingen
och därvid bestämma i vilket avseende parten skall yttra sig.

3.1 stället för den tid om en vecka som gäller enligt 45 kap. 14 §, 46 kap.

11 § och 47 kap. 22 § för hållande av huvudförhandling i vissa fall skall en

tid om två veckor gälla.

4. Om det inte finns anledning att döma till någon annan påföljd än

böter, får hovrätten avgöra målet utan huvudförhandling. I sådant fall
tillämpas 51 kap. 14 §.

54 kap. Om rätten att överklaga hovrätts domar och beslut

1 §80 En hovrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet.

När en hovrätt meddelar dom i fall som avses i 17 kap. 5 § andra stycket,

skall hovrätten med hänsyn till omständigheterna bestämma om domen
skall få överklagas särskilt eller endast i samband med att hovrättens
slutliga avgörande överklagas.

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be-

stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns i
44 kap. 9 § och 53 kap. 1 §.

2 §81 Har parterna skriftligen avtalat att inte överklaga en dom som
meddelas med anledning av en uppkommen tvist eller en framtida tvist
som kan härledas till ett visst angivet rättsförhållande, gäller avtalet, om
förlikning om saken är tillåten. Ett avtal som ingåtts före tvistens upp-
komst gäller dock inte i mål som avses i 1 kap. 3 d § första stycket.

En utfästelse att inte överklaga som har gjorts efter domen gäller, om

förlikning om saken är tillåten.

3 §82 En hovrätts slutliga beslut får överklagas, om inte annat är föreskri-

vet. Har en part rätt att ansöka om återupptagande av ett mål som avgjorts

79

Senaste lydelse 1964:166.

80

Senaste lydelse 1989:656.

81

Senaste lydelse av förutvarande 1 a § 1990:443.

82

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 2, 2 a och 6 §§. Senaste lydelse av

förutvarande 2a § 1989:352.

2192

background image

SFS 1994:1034

genom ett slutligt beslut, får han dock inte överklaga beslutet.

Ett beslut av en hovrätt enligt vilket ett mål återförvisats till tingsrätten

får överklagas endast om hovrättens prövning innefattar ett avgörande av
en fråga som inverkar på målets utgång.

Hovrättens beslut i en överklagad fråga om ersättning till offentlig

försvarare får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att beslutet över-
klagas, om det finns särskilda skäl för att pröva om tillstånd skall ges enligt

10 § första stycket 1.

4 §83 Det som sägs i 49 kap. 4 - 6 , 8 och 11 §§ om överklagande av en
tingsrätts beslut skall tillämpas vid överklagande av en hovrätts beslut,
som inte är slutligt, i frågor som avses i de nämnda paragraferna och som

uppkommit i hovrätten eller överklagats dit.

5 §84 I fråga om hovrättens beslut i annat fall än som anges i 3 eller 4 §
tillämpas 49 kap. 3 § andra stycket och 9 §.

6 §85 Om hovrätten ogillat ett yrkande om häktning, tillstånd till restrik-
tioner enligt 24 kap. 5 a § eller reseförbud eller upphävt ett beslut om

häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24kap. 5a § eller reseförbud, får
beslutet överklagas endast i samband med att hovrättens dom eller slutliga
beslut överklagas.

7 § Har hovrätten funnit att tingsrätten varit behörig att ta upp ett mål,
får hovrättens beslut om detta överklagas endast om invändningen mot
tingsrättens behörighet grundas på en omständighet som högre rätt själv-
mant skall beakta vid ett överklagande.

8 §86 Ett beslut får inte överklagas, om hovrätten i beslutet

1. prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt,

2. prövat en till hovrätten överklagad fråga som avses i 49 kap. 5 § 7 eller

9 eller 7 § eller

3. meddelat prövningstillstånd.

9 §87 Prövningstillstånd krävs för att Högsta domstolen skall pröva hov-
rättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som väckts vid tingsrätt.

Detsamma gäller hovrättens slutliga beslut i ett ärende som har ett direkt
samband med ett sådant mål eller ärende utom beslut som avses i 17 §.

Första stycket gäller inte överklaganden av Riksåklagaren, Justitiekans-

lern eller någon av Riksdagens ombudsmän i mål där allmänt åtal förs.

10 §88 Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet

prövas av Högsta domstolen eller

2193

83

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 3 §.

84

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 4 §.

85

Senaste lydelse av förutvarande 5 § 1993:1408.

86

Senaste lydelse 1987:747.

87

Senaste lydelse 1989:352.

88

Senaste lydelse 1971:218.

background image

SFS 1994:1034

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund

för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrät-
ten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd fordras i två eller flera likartade mål och Högsta

domstolen meddelar prövningstillstånd i ett av dem, får prövningstillstånd

meddelas även i övriga mål.

11 §89 Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet,

vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfrå-
ga) eller en viss del av målet.

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd

som begränsats enligt första stycket får Högsta domstolen förklara frågan
om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilande helt
eller delvis.

Ett prövningstillstånd som meddelas utan sådan begränsning som avses

i första stycket gäller

1. domen eller det slutliga beslutet i den utsträckning parten har överkla-

gat avgörandet,

2. överklagade beslut som tagits in i domen eller det slutliga beslutet och

som inte angår ett ombud, ett vittne, en sakkunnig eller någon annan som
inte var part eller intervenient i hovrätten,

3. överklagade beslut som får överklagas endast i samband med att

domen eller det slutliga beslutet överklagas.

I den utsträckning prövningstillstånd inte meddelas och fråga om till-

stånd inte heller förklaras vilande, skall hovrättens dom eller slutliga
beslut stå fast. En upplysning om detta skall tas in i Högsta domstolens
beslut.

12 §90 Vid överklagande som avses i 9 § andra stycket får Högsta dom-

stolen, om målet väckts vid tingsrätt, besluta att begränsa prövningen av
målet till en viss prejudikatfråga.

Ett beslut som avses i första stycket får meddelas att gälla till dess

annorlunda bestäms. Ett sådant beslut fattas enligt de regler som gäller för
beslut om prövningstillstånd. Meddelas beslut enligt detta stycke, skall
målet i övrigt vila.

I den utsträckning Högsta domstolen inte prövar målet, skall hovrättens

dom eller slutliga beslut stå fast. En upplysning om detta skall tas in i det
beslut genom vilket prövning vägras.

13 §91 Vid avgörandet av om prövningstillstånd skall meddelas behöver

hänsyn tas endast till sådana omständigheter som har åberopats av klagan-
den.

14 §92 Avser överklagandet ett beslut av hovrätten som inte är slutligt

och som meddelats i ett mål eller ärende som väckts vid tingsrätt skall 9 �

13 §§ tillämpas. Detta gäller dock inte om Högsta domstolen med anled-

89

Senaste lydelse 1989:352.

90

Senaste lydelse av förutvarande 11 a § 1989:352.

91

Senaste lydelse av förutvarande 12 § 1981:1088.

92

Senaste lydelse av förutvarande 13 § 1989:352.

2194

background image

SFS 1994:1034

ning av talan mot hovrättens dom eller slutliga beslut har meddelat pröv-
ningstillstånd som enligt 11 § tredje stycket gäller även beslutet.

15 §91 Om ett beslut av en hovrätt enligt 3 § andra stycket eller 6, 7 eller

8 § inte får överklagas, skall beslutet innehålla uppgift om det.

Krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen, skall hovrättens dom eller

beslut innehålla uppgift om detta och om innehållet i 10 §.

16 §94 Om en part anser att en upplysning enligt 15 § första stycket är

oriktig, får han i samband med att beslutet överklagas begära att Högsta
domstolen prövar frågan om rätt att överklaga. I annat fall får frågan inte
prövas av Högsta domstolen.

17 §95 Ett beslut genom vilket hovrätten avvisat en missnöjesanmälan,

en ansökan om återvinning eller återupptagande eller ett överklagande av
hovrätts dom eller beslut får överklagas. Frågan om en sådan anmälan eller
ansökan gjorts eller ett överklagande skett inom rätt tid får annars inte
prövas av Högsta domstolen.

55 kap. Om överklagande av domar

1 § En part som vill överklaga hovrättens dom skall göra detta skriftli-

gen. Skrivelsen skall ges in till hovrätten. Den skall ha kommit in till rätten

inom fyra veckor från den dag då domen meddelades.

2 §96 Ett överklagande som kommit in för sent skall avvisas av hovrät-
ten. �verklagandet skall dock inte avvisas om det har kommit in till
Högsta domstolen inom klagotiden.

3 §97 �verklagandet skall innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas,

2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,

3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende hovrättens dom-

skäl enligt klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd

skall meddelas, när sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.
Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Högsta domstolen

inte lagts fram tidigare, skall klaganden i tvistemål förklara anledningen
till det. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare skall ges in samtidigt
med överklagandet. Klaganden skall också ange om han vill att motparten
eller i brottmål målsäganden eller den tilltalade skall infinna sig personli-

gen vid huvudförhandling i Högsta domstolen.

�r i brottmål den tilltalade anhållen eller häktad, skall det anges.

2195

93

Senaste lydelse av förutvarande 14 § 1971:218.

94

Senaste lydelse av förutvarande 15 § 1971:218.

95

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 16 §.

96

Senaste lydelse av förutvarande 3 § 1990:443.

97

Senaste lydelse av förutvarande 4 § 1981:1088.

background image

SFS 1994:1034

4 §98 Om inte överklagandet avvisas enligt 2 §, skall hovrätten efter
utgången av klagotiden sända över detta och övriga handlingar i målet till

Högsta domstolen. Handlingarna skall översändas genast, om i brottmål

den tilltalade är häktad eller om klaganden framställt ett yrkande som
fordrar omedelbar prövning, såsom i tvistemål ett yrkande om kvarstad
eller ett yrkande om upphävande av ett beslut om en sådan åtgärd eller av
ett beslut om att dom får verkställas även om den inte har laga kraft, eller i
brottmål ett yrkande om häktning av den tilltalade eller om åtgärd som
avses i 2 5 - 2 8 kap. eller om upphävande av ett beslut om en sådan åtgärd.

5 §99 Om det finns något annat hinder mot att ta upp ett överklagande
till prövning än att detta kommit in för sent, får Högsta domstolen ome-
delbart avvisa överklagandet.

6 §100 Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 3 § första stycket 1 -

3 eller 5 eller andra stycket eller är det på annat sätt ofullständigt, skall
Högsta domstolen förelägga klaganden att avhjälpa bristen.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det

är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund
för en rättegång i Högsta domstolen.

7 §101 Behövs prövningstillstånd, skall Högsta domstolen besluta om
sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för det, får frågan tas
upp utan att skriftväxling har skett.

8 §102 Om inte annat följer av 7 §, skall överklagandet delges motparten

med föreläggande att svara skriftligen inom en viss tid. Uppgift om måls-
ägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress som saknar betydelse
för åtalet skall inte framgå av de handlingar som delges den tilltalade i mål
om allmänt åtal.

Har hovrätten i tvistemål avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon

annan åtgärd enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd
eller i brottmål avslagit ett yrkande om en åtgärd som avses i 26 �28 kap.
eller upphävt ett beslut om sådan åtgärd, får Högsta domstolen omedelbart
bevilja åtgärden att gälla tills vidare. Har hovrätten beviljat en sådan
åtgärd eller förklarat att domen får verkställas även om den inte har laga
kraft, eller fastställt tingsrätts beslut om det, får Högsta domstolen omedel-
bart besluta att tingsrättens eller hovrättens beslut tills vidare inte får
verkställas. I frågor om häktning eller reseförbud får Högsta domstolen
ändra hovrättens beslut även om motparten inte hörts.

9 §103 Motparten skall i sin svarsskrivelse yttra sig över de grunder för
överklagandet som klaganden anfört och ange de omständigheter han själv

vill anföra. Det som har sagts nu gäller inte i tvistemål där klagandens
yrkande medges.

98

Senaste lydelse av förutvarande 5 § 1981:828.

99

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 6 §.

100

Senaste lydelse av förutvarande 7 § 1984:131.

101

Senaste lydelse av förutvarande 11 § 1981:1088.

102

Senaste lydelse 1994:420.

103

Senaste lydelse 1963:149.

2196

background image

SFS 1994:1034

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och om

vad som skall styrkas med varje bevis. Om en omständighet eller ett bevis
som åberopas i Högsta domstolen inte lagts fram tidigare, skall parten i
tvistemål förklara anledningen till det. Skriftliga bevis som inte lagts fram
tidigare skall ges in till Högsta domstolen samtidigt med svarsskrivelsen.
Parten skall också ange om han vill att motparten eller i brottmål måls-
äganden eller den tilltalade skall infinna sig personligen vid huvudför-
handling i Högsta domstolen.

10 §104 Högsta domstolen skall sända över svarsskrivelsen till klaganden.

Uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress som
saknar betydelse för åtalet skall inte framgå av de handlingar som sänds
över till den tilltalade i mål om allmänt åtal.

Om det behövs, får Högsta domstolen besluta om ytterligare skriftväx-

ling. Högsta domstolen får också meddela närmare bestämmelser om
skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende parten skall yttra
sig. En part får föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om det finns
särskilda skäl.

11 §105 Högsta domstolen får utan huvudförhandling avgöra

1. en prejudikatfråga,

2. ett mål i vilket Högsta domstolen med stöd av bestämmelserna i 12 § i

allt väsentligt grundar avgörandet i övrigt på hovrättens bedömning,

3. ett mål som har tagits upp omedelbart av hovrätten eller

4. ett sådant mål eller en sådan fråga i ett mål som skall avgöras av

Högsta domstolen i dess helhet eller med tolv ledamöter.

Beträffande avgörande i övrigt i Högsta domstolen av mål utan huvud-

förhandling skall i tvistemål 50 kap. 13 § och i brottmål 51 kap. 13 §
tillämpas.

12 §106 Har Högsta domstolen med tillämpning av bestämmelserna i 54

kap. 11 eller 12 § prövat en prejudikatfråga, får domstolen, om ytterligare
prövning krävs, helt eller delvis grunda sitt avgörande av målet i övrigt på
hovrättens bedömning eller undanröja lägre rätts dom och återförvisa
målet till lägre rätt för fortsatt handläggning.

En prejudikatfråga får avgöras genom dom även i andra fall än som

avses i 17 kap. 5 § andra stycket.

13 § I tvistemål får en part i Högsta domstolen till stöd för sin talan

åberopa en omständighet eller ett bevis som inte lagts fram tidigare endast
om han gör sannolikt att han inte kunnat åberopa omständigheten eller
beviset vid lägre rätt eller han annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

Framställs först i Högsta domstolen ett yrkande om kvittning och kan

det inte utan olägenhet prövas i målet, får yrkandet avvisas.

14 § Har vid huvudförhandling i lägre rätt rörande viss omständighet
vittne eller sakkunnig eller part under sanningsförsäkran hörts inför rätten

2197

104

Senaste lydelse 1994:420.

105

Senaste lydelse av förutvarande 12 § 1989: 352.

106

Senaste lydelse av förutvarande 12 a § 1990:443.

background image

SFS 1994:1034

eller syn på stället hållits och beror avgörandet även i Högsta domstolen av
tilltron till den bevisningen, får hovrättens dom ändras i den delen endast
om hovrätten i samma del ändrat tingsrättens dom utan att ta upp beviset
vid huvudförhandling. En sådan ändring får dock göras, om den är till
förmån för den tilltalade eller om det finns synnerliga skäl för att bevisets
värde är ett annat än hovrätten antagit.

15 §107 Vid rättegången i Högsta domstolen skall i övrigt följande be-

stämmelser tillämpas:

1. i tvistemål, 50 kap. 10 § tredje och fjärde styckena, 12 §, 1 4 - 2 2 §§,

24 § och 25 § första och andra styckena och

2. i brottmål, 51 kap. 8 § fjärde stycket, 10 § tredje och fjärde styckena,

12 §, 14-22 §§, samt 23a, 24, 25 och 30 §§.

Det som sägs i 50 kap. 2 6 - 2 9 §§ rörande tvistemål samt i 51 kap. 2 6 -

29 §§ rörande brottmål om undanröjande av tingsrätts dom och om åter-
förvisning gäller för Högsta domstolen i fråga om lägre rätts dom.

56 kap. Om överklagande av beslut och om hänskjutande av
prejudikatfrågor

1 §108 Den som vill överklaga en hovrätts beslut skall göra detta skriftli-

gen. Skrivelsen skall ges in till hovrätten.

Skrivelsen skall ha kommit in till hovrätten inom fyra veckor från den

dag då beslutet meddelades. Om ett beslut under rättegången inte har
meddelats vid sammanträde och det inte heller vid något sammanträde
har tillkännagetts när beslutet kommer att meddelas, skall dock klagotiden
räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av
ett beslut om någons häktande, kvarhållande i häkte, tillstånd till restrik-
tioner enligt 24kap. 5a § eller om åläggande av reseförbud är inte in-
skränkt till viss tid.

Av bestämmelser i 49 kap. och 54 kap. 4 § följer att den som vill

överklaga en hovrätts beslut i vissa fall först skall anmäla missnöje.

2 §109 Ett överklagande som kommit in för sent skall avvisas av hovrät-
ten. �verklagandet skall dock inte avvisas om det har kommit in till
Högsta domstolen inom klagotiden.

3 §110 �verklagandet skall innehålla uppgifterom

1. det beslut som överklagas,

2. den ändring i beslutet som yrkas,
3. grunderna för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd

skall meddelas, när sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare skall ges in samtidigt med

överklagandet.

107

Senaste lydelse 1989:656.

108

Senaste lydelse 1993:1408.

109

Senaste lydelse av förutvarande 3 § 1990:443.

110

Senaste lydelse av förutvarande 4 § 1981:1088.

2198

background image

SFS 1994:1034

4 §111 Om inte överklagandet avvisas enligt 2 §, skall hovrätten till Högs-
ta domstolen sända över detta och övriga handlingar i målet som har
betydelse för prövningen av överklagandet.

5 §112 Om det finns något annat hinder mot att ta upp ett överklagande
till prövning än att detta kommit in för sent, får Högsta domstolen ome-
delbart avvisa överklagandet.

6 §113 Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 3 § första stycket 1 �

3 eller 5 eller andra stycket eller är det på annat sätt ofullständigt, skall
Högsta domstolen förelägga klaganden att avhjälpa bristen.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det

är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund
för en rättegång i Högsta domstolen.

7 §114 Om Högsta domstolen finner att klagandens motpart bör höras
angående överklagandet, skall överklagandet delges honom med föreläg-
gande att svara skriftligen inom en viss tid.

8 §115 Motparten skall i sin svarsskrivelse yttra sig över de grunder för
överklagandet som klaganden anfört och ange de omständigheter han själv

vill anföra.

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och om

vad som skall styrkas med varje bevis. Skriftliga bevis som inte lagts fram
tidigare skall ges in till Högsta domstolen samtidigt med svarsskrivelsen.

9 §116 Om det behövs får Högsta domstolen besluta om ytterligare
skriftväxling. Högsta domstolen får också meddela närmare bestämmelser
om skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende parten skall
yttra sig. En part får föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om det

finns särskilda skäl.

10 §117 Behövs prövningstillstånd och har motparten hörts angående

överklagandet, skall Högsta domstolen sedan skriftväxlingen avslutats be-
sluta om sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för det, får
frågan tas upp utan att skriftväxling har skett.

11 §118 Vid rättegången i Högsta domstolen skall i övrigt 52 kap. 1 1 -

13 §§ samt 55 kap. 12 § första stycket tillämpas.

Vid tillämpning av 52 kap. 13 § första stycket skall den gemensamma

handläggningen av målen ske enligt 55 kap. i stället för enligt 50 eller 51
kap.

2199

111

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 5 §.

112

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 6 §.

113

Senaste lydelse av förutvarande 7 § 1984:131.

114

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 8 §.

115

Senaste lydelse av förutvarande 9 § 1963:149.

116

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 10 §.

117

Tidigare bestämmelser i ämnet i förutvarande 11 §.

118

Senaste lydelse av förutvarande 12 § 1989: 352.

background image

SFS 1994:1034

12 §'19 I fråga om överklagande enligt 8 kap. 8 § tillämpas 1 � 11 §§ med

följande avvikelser:

1. Klaganden skall ge in sin skrivelse till advokatsamfundet. Skrivelsen

skall ha kommit in till samfundet inom fyra veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet.

2. Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall klaganden och, när

talan förs av Justitiekanslern, även motparten höras muntligen i Högsta
domstolen.

3. Det organ inom advokatsamfundet som meddelat beslutet skall läm-

nas tillfälle att ge in en skriftlig förklaring och att yttra sig i samband med
att en part hörs muntligen.

4. Ett beslut av advokatsamfundet genom vilket överklagandet avvisas

får överklagas hos Högsta domstolen. Bestämmelserna i 1 skall då tilläm-
pas.

13 §120 Om parterna har ingått ett sådant avtal som avses i 49 kap. 2 §

om att inte överklaga tingsrättens dom, får tingsrätten med parternas
samtycke hänskjuta en viss fråga i målet till prövning av Högsta domsto-
len.

14 §121 En fråga som hänskjutits enligt 13 § får inte komma under Högs-

ta domstolens prövning utan att domstolen meddelat tillstånd till detta.
Sådant tillstånd får ges endast i den mån det gäller en sådan prejudikatfrå-
ga som avses i 54 kap. 11 § första stycket.

Frågan om prövningstillstånd får prövas utan att parterna fått tillfälle

att yttra sig.

15 §122 Om prövningstillstånd meddelas enligt 14 §, skall Högsta dom-

stolen pröva prejudikatfrågan med tillämpning av reglerna i 7, 9 och 11 §§.

57 Kap. Om mål som tas upp omedelbart

1 § I mål som skall tas upp omedelbart av Högsta domstolen skall
53 kap. tillämpas.

58 kap.

11 § Har någon försuttit den tid som gäller för överklagande av dom

eller beslut eller för ansökan om återvinning eller återupptagande, och
hade han laga förfall, får på ansökan av honom den försuttna tiden
återställas.

119

Senaste lydelse av förutvarande 14 § 1989:113.

120

Senaste lydelse av förutvarande 15 § 1989:352.

121

Senaste lydelse av förutvarande 16 § 1989:352.

122

Senaste lydelse av förutvarande 17 § 1989:352.

2200

background image

SFS 1994:1034

59 Kap. Om klagan över domvilla m. m.

1 §123 Dom som vunnit laga kraft skall efter klagan av den vars rätt

domen rör på grund av domvilla undanröjas,

1. om målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder,

som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande,

2. om domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och

inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte har
varit part i målet, lider förfång,

3. om domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den,

hur rätten har dömt i saken eller

4. om det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som

kan antas ha inverkat på målets utgång.

Klagan över domvilla enligt första stycket 4 som grundas på en omstän-

dighet som inte tidigare har åberopats i målet skall avvisas, om klaganden
inte gör sannolikt att han har varit förhindrad att åberopa omständigheten
i rättegången eller han annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

2 §124 Den som vill klaga över domvilla skall göra detta skriftligen.
Skrivelsen skall ges in till hovrätten, om domen meddelats av tingsrätt, och
i annat fall till Högsta domstolen.

Om klagan grundas på någon omständighet som avses i 1 § 1 eller 4 skall

skrivelsen ges in inom sex månader från det att domen vann laga kraft.
Grundas klagan på någon omständighet som avses i 1 § 2, skall skrivelsen
ges in inom sex månader från det att klaganden fick kännedom om domen.
Fick han kännedom om domen innan den vann laga kraft, skall tiden
räknas från den dag då domen vann laga kraft.

3 §125 I fråga om klagan över dom villa och överklagande av hovrätts
beslut i sådant ärende skall i övrigt 52, 54 och 56 kap. tillämpas. I fråga om
klagan som skall prövas omedelbart av Högsta domstolen gäller dock inte
bestämmelserna om prövningstillstånd.

Rätten får besluta att domen tills vidare inte får verkställas.
Undanröjs domen av annat skäl än att rätten varit obehörig eller annars

inte bort ta upp målet till prövning, skall rätten samtidigt besluta att ny
handläggning skall äga rum vid den rätt som meddelat domen.

I fråga om ersättning för kostnad gäller bestämmelserna om rättegångs-

kostnad.

4 § Det som sägs i 1 � 3 §§ om dom skall tillämpas även när det gäller
rättens beslut.

5 §126 Om ett avgörande av annan myndighet än tingsrätt skulle ha
överklagats hos tingsrätt eller hovrätt, får klagan över domvilla i ärendet
göras skriftligen hos hovrätten.

I fråga om klagan enligt första stycket tillämpas 1 §, 2 § andra stycket

och 3 §.

123

Senaste lydelse 1989:656.

124

Senaste lydelse 1989:656.

125

Senaste lydelse 1971:218.

126

Senaste lydelse av förutvarande 4a § 1988:1451.

2201

background image

SFS 1994:1034

6 §127 Strafföreläggande som godkänts av den misstänkte skall efter kla-
gan undanröjas,

1. om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,

2. om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att före-

läggandet bör anses ogiltigt eller

3. om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.
Har strafföreläggande undanröjts, får inte därefter för samma gärning

dömas till eller föreläggas svårare straff.

7 §128 Den som vill klaga på strafföreläggande skall göra detta skriftligen.
Skrivelsen skall ges in till tingsrätt som kunnat ta upp åtal för brottet.

Skrivelsen skall ha kommit in till tingsrätten inom ett år efter det att

åtgärd för verkställighet av föreläggandet företogs hos den misstänkte. I
fråga om handläggningen skall 52 kap. 2, 3 och 5 - 1 2 §§ tillämpas. Be-

stämmelse som avser hovrätt gäller därvid i stället tingsrätten.

8 §129 I fråga om överklagande av tingsrättens beslut med anledning av

klagan på strafföreläggande gäller 49 och 52 kap.

Hovrättens beslut får inte överklagas.

9 §130 I mål som avses i 7 eller 8 § får rätten besluta att strafföreläggandet
tills vidare inte får verkställas.

10 §131 Bestämmelserna i 6 - 9 §§ skall tillämpas även i fråga om godkänt

föreläggande av ordningsbot. I mål om klagan på sådant föreläggande är
allmän åklagare motpart till den misstänkte.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

2. Förekommer det i en lag eller en författning som har beslutats av

regeringen en hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en före-
skrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.

3. Har en dom eller ett beslut meddelats före ikraftträdandet, gäller

äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som
vill överklaga skall iaktta.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

127

Senaste lydelse av förutvarande 5 § 1959:257.

128

Senaste lydelse av förutvarande 6 § 1966:249.

129

Senaste lydelse av förutvarande 7 § 1966:249.

130

Senaste lydelse av förutvarande 8 § 1966:249.

131

Senaste lydelse av förutvarande 9 § 1968:193.

2202

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.