SFS 2005:683 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2005:683 Lag om ändring i rättegångsbalken
050683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

2

dels

att 42 kap. 10 §, 46 kap. 7 §, 47 kap. 10 §, 50 kap. 11 §, 51 kap. 11 §

och 52 kap. 10 § skall upphöra att gälla,

dels

att 2 kap. 4 §, 5 kap. 9 §, 6 kap. 4 och 6 §§, 9 kap. 5 §, 35 kap. 6, 7, 9,

13 och 14 §§, 36 kap. 16, 18 och 19 §§, 38 kap. 6 §, 39 kap. 2 §, 42 kap. 6,
12, 16 och 20 §§, 43 kap. 5, 7�9 och 13 §§, 44 kap. 1�4 och 7 §§, 45 kap. 4
och 13 §§, 46 kap. 6, 9 och 10 §§, 47 kap. 6, 12�14, 17, 20 och 24 §§,
49 kap. 2 och 12�14 §§, 50 kap. 4, 7�10, 12 a, 17�19 och 23 §§, 51 kap. 4,
7�10, 17�19 och 23 §§, 52 kap. 6, 7 och 11 §§, 54 kap. 2 §, 55 kap. 7, 8, 14
och 15 §§ samt rubrikerna till 5, 45, 49 och 54 kap. skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas nio nya paragrafer, 5 kap. 10�12 §§,

6 kap. 6 a §, 45 kap. 10 a §, 49 kap. 14 a §, 50 kap. 7 a §, 51 kap. 7 a § och
52 kap. 6 a §, av följande lydelse.

2 kap.

4 §

3

Hovrätten är domför med tre lagfarna domare. I mål som överklagats

från tingsrätt skall dock minst fyra lagfarna domare delta när hovrätten av-
gör målet, om tingsrätten bestått av tre lagfarna domare. Om en av de lag-
farna domarna får förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats, är rätten
ändå domför. Flera än fem lagfarna domare får inte delta i hovrätten.

I brottmål gäller, i stället för bestämmelserna i första stycket, att hovrätten

är domför med tre lagfarna domare och två nämndemän. Om en av de lag-
farna domarna eller en av nämndemännen får förhinder sedan huvudför-
handling har påbörjats, är rätten ändå domför. Flera än fyra lagfarna domare
och tre nämndemän får inte delta. Finns det inte anledning att döma till svå-
rare straff än böter och är det i målet inte fråga om företagsbot, är hovrätten
domför även med den sammansättning som anges i första stycket. Det-
samma gäller vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling.

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Senaste lydelse av

42 kap. 10 § 1987:747

52 kap. 10 § 1994:1034.

46 kap. 7 § 1987:747
47 kap. 10 § 1987:747
50 kap. 11 § 1994:1034
51 kap. 11 § 1994:1034

3

Senaste lydelse 1999:84.

SFS 2005:683

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

2*

SFS 2005:683�711

background image

2

SFS 2005:683

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall hovrätten bestå av

tre lagfarna domare. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt
49 kap. 14 a § första stycket får dock meddelas av en lagfaren domare, om
frågan är enkel.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse eller efter det att ett

överklagande har förfallit vid sammanträde som avses i 50 kap. 10 § eller
51 kap. 10 § är hovrätten domför med en lagfaren domare. Detsamma gäller
vid beslut om undanröjande av tingsrättens avgörande sedan käromålet åter-
kallats.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

domare i hovrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör förbehållas
lagfarna domare, av en annan tjänsteman i hovrätten som har tillräcklig kun-
skap och erfarenhet. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än domare

när de utför åtgärder enligt femte stycket.

5 kap. Om offentlighet och ordning m.m. vid domstol

9 §

4

Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid

rättens sammanträden och att meddela de ordningsregler som behövs. Ord-
föranden får utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder
otillbörligt. Ordföranden får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för
att undvika trängsel.

En bildupptagning i eller en bildöverföring från rättssalen får ske endast

om det följer av lag. Rätten får förbjuda annans ljudupptagning eller ljud-
överföring under ett förhör, om det kan antas att upptagningen eller överfö-
ringen besvärar den som hörs i sådan grad att det blir till men för utred-
ningen.

Om någon som har utvisats tränger sig in i rättssalen eller om någon i öv-

rigt inte lyder en tillsägelse som har meddelats för att upprätthålla ord-
ningen, får rätten besluta att han eller hon omedelbart skall häktas och kvar-
bli i häkte så länge sammanträdet pågår, dock inte längre än tre dagar.

Om säkerhetskontroll i domstol finns särskilda föreskrifter.

10 §

Parter och andra som skall delta i ett sammanträde inför rätten skall

infinna sig i rättssalen eller där sammanträdet annars hålls.

Om det finns skäl för det, får rätten besluta att en part eller annan som av-

ses i första stycket i stället skall delta genom ljudöverföring eller ljud- och
bildöverföring. Vid bedömningen av om det finns skäl för ett sådant delta-
gande skall rätten särskilt beakta

1. de kostnader eller olägenheter som skulle uppkomma om den som skall

delta i sammanträdet måste infinna sig i rättssalen, och

2. om någon som skall delta i sammanträdet känner påtaglig rädsla för att

vara närvarande i rättssalen.

Ett deltagande enligt andra stycket får inte ske, om det är olämpligt med

hänsyn till ändamålet med personens inställelse och övriga omständigheter.

Den som deltar i ett sammanträde genom ljudöverföring eller ljud- och

bildöverföring skall anses ha inställt sig inför rätten.

4

Senaste lydelse 2001:177.

background image

3

SFS 2005:683

11 §

Om det finns skäl för det, får rätten besluta att syn skall hållas genom

ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Ett sådant beslut får dock inte
fattas, om det är olämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga om-
ständigheter.

12 §

Rätten skall se till att de, som skall delta i ett sammanträde och som

inte kan beredas plats i rättssalen, kan följa sammanträdet genom en ljud-
och bildöverföring i en lokal som ställts i ordning för detta ändamål (sido-
sal).

Rätten får även låta åhörare som inte kan beredas plats i rättssalen följa

sammanträdet genom en ljudöverföring eller en ljud- och bildöverföring i en
sidosal.

Bestämmelserna i 9 § skall tillämpas också i fråga om en sidosal.

6 kap.

4 §

5

Vid ett sammanträde som hålls under förberedelsen av ett mål och

som inte endast avser bevisupptagning skall utöver vad som anges i 3 § föl-
jande antecknas:

1. i korthet de omständigheter som parterna åberopar samt motpartens ytt-

rande över dessa omständigheter,

2. de bevis som parterna vill åberopa och vad de vill styrka med varje be-

vis, samt

3. det som i övrigt behövs inför målets avgörande.

6 §

6

I tingsrätt skall en berättelse som lämnas i bevissyfte dokumenteras

genom en ljud- och bildupptagning, om det inte finns särskilda skäl mot det.
En berättelse som lämnas i högre rätt får dokumenteras på samma sätt.

Om en berättelse som lämnas i bevissyfte inför domstol inte dokumente-

ras enligt första stycket, skall den dokumenteras genom en ljudupptagning
eller, i den omfattning berättelsen kan antas vara av betydelse i målet, skri-
vas ned. Detta gäller dock inte vid huvudförhandling i Högsta domstolen.

Om berättelsen skrivs ned, skall parterna och den som hörts genast få till-

fälle att kontrollera det som skrivits. Den som lämnat berättelsen skall till-
frågas om han eller hon har något att invända mot innehållet. En invändning
som inte leder till någon ändring skall antecknas. Därefter får det som skri-
vits inte ändras.

6 a §

Det som iakttas vid syn får dokumenteras genom en ljud- och bild-

upptagning.

9 kap.

5 §

7

Den som vid ett sammanträde inför rätten stör förhandlingen, bryter

mot en ordningsregel eller ett förbud, som har meddelats med stöd av 5 kap.
9 §, eller tar upp eller överför bild i strid mot 5 kap. 9 § andra stycket döms

5

Senaste lydelse 2000:172.

6

Senaste lydelse 2000:172.

7

Senaste lydelse 1991:241.

background image

4

SFS 2005:683

till penningböter. Till samma straff döms den som muntligen inför rätten el-
ler i rättegångsskrift uttalar sig otillbörligt.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om en sådan sidosal som avses

i 5 kap. 12 §.

35 kap.

6 §

Det ankommer på parterna att svara för bevisningen. Rätten får själv-

mant inhämta bevisning endast i tvistemål där förlikning om saken inte är
tillåten och i mål om brott som hör under allmänt åtal.

7 §

Rätten får avvisa bevisning

1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet,
2. om beviset inte behövs,
3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,
4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på

annat sätt, eller

5. om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet

inte bör fördröjas ytterligare.

9 §

Skall ett bevis tas upp utom huvudförhandling gäller i fråga om kallel-

ser av parter och om parters underlåtenhet att följa en kallelse det som före-
skrivs för sammanträden under förberedelsen av målet. Uteblir en part, får
beviset ändå tas upp, om handläggningen av målet skall fortsätta.

13 §

8

Vid huvudförhandlingen skall de bevis som har tagits upp utom hu-

vudförhandlingen tas upp på nytt, om rätten finner att det är av betydelse i
målet och det inte finns något hinder mot att ta upp beviset. I tvistemål där
förlikning om saken är tillåten får dock beviset tas upp på nytt endast om nå-
gon av parterna begär det.

Har tingsrätten i ett mål som överklagats till hovrätten tagit upp bevis-

ning, behöver beviset tas upp på nytt endast om hovrätten finner att det är av
betydelse för utredningen. Kan ett muntligt bevis läggas fram i hovrätten ge-
nom en ljud- och bildupptagning av förhöret vid tingsrätten, får beviset tas
upp på nytt endast om ytterligare frågor behöver ställas. Ett bevis som avses
i detta stycke får tas upp på nytt även utan begäran av part.

I Högsta domstolen får de bevis som har tagits upp av lägre rätt tas upp på

nytt endast om det finns synnerliga skäl.

Om ett bevis inte tas upp på nytt, skall det läggas fram på lämpligt sätt.

14 §

9

En berättelse, som någon har avgett skriftligen i anledning av en re-

dan inledd eller förestående rättegång, eller en uppteckning av en berättelse,
som någon i anledning av en sådan rättegång lämnat inför åklagare eller po-
lismyndighet eller annars utom rätta, får åberopas som bevis i rättegången
endast

1. om det är särskilt föreskrivet,

8

Senaste lydelse 2000:172.

9

Senaste lydelse 1987:747.

background image

5

SFS 2005:683

2. om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller

utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten eller

3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olägenhe-

ter som ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan antas medföra, vad
som kan antas stå att vinna med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och
övriga omständigheter.

�ven i annat fall än som sägs i första stycket får dock i tvistemål en sådan

skriftlig berättelse eller uppteckning av en berättelse som avses där åberopas
som bevis i rättegången, om parterna godtar det och det inte är uppenbart
olämpligt.

Vad som sägs i första och andra styckena om en skriftlig eller upptecknad

berättelse skall också tillämpas i fråga om en ljudupptagning eller en ljud-
och bildupptagning av en berättelse.

36 kap.

16 §

10

Ett vittne skall lämna sin berättelse muntligen. Vittnet får dock med

rättens medgivande använda sig av anteckningar till stöd för minnet.

Vid ett vittnesförhör får det som vittnet tidigare har berättat inför rätta el-

ler inför åklagare eller polismyndighet läggas fram endast när vittnets berät-
telse vid förhöret avviker från vad han eller hon tidigare har berättat eller när
vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller inte vill yttra sig.
Avser förhöret någon som tidigare har hörts inför rätta och har det förra för-
höret dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning, får dock förhöret
inledas med en uppspelning av upptagningen. Har den tidigare bevisupptag-
ningen skett i lägre rätt, skall förhöret i högre rätt inledas med en sådan upp-
spelning, om det inte är olämpligt.

18 §

11

Rätten får besluta att en part eller en åhörare inte får vara närva-

rande vid ett vittnesförhör

1. om det finns anledning att anta att vittnet av rädsla eller annan orsak

inte fritt berättar sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro, eller

2. om parten eller åhöraren hindrar vittnet i hans eller hennes berättelse

genom att falla honom eller henne i talet eller på annat sätt.

När en vittnesberättelse enligt första stycket lämnas i en parts frånvaro,

skall parten om möjligt få följa förhöret genom en ljudöverföring eller en
ljud- och bildöverföring. Om detta inte kan ske, skall vittnesberättelsen åter-
ges i behövlig omfattning när parten åter är närvarande. Parten skall beredas
tillfälle att ställa frågor till vittnet.

19 §

12

Förhör med ett vittne får äga rum utom huvudförhandling,

1. om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen,
2. om en inställelse vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader el-

ler olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhö-
ret hålls vid huvudförhandlingen, eller

3. om det kan antas att målet kommer att avgöras utan huvudförhandling.

10

Senaste lydelse 1987:747.

11

Senaste lydelse 1987:747.

12

Senaste lydelse 1987:747. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

6

SFS 2005:683

38 kap.

6 §

13

Bevisupptagning genom skriftlig handling får äga rum utom huvud-

förhandling,

1. om handlingen inte kan visas upp vid huvudförhandlingen,
2. om ett uppvisande vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader

eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att be-
visupptagningen sker vid huvudförhandlingen, eller

3. om det kan antas att målet kommer att avgöras utan huvudförhandling.

39 kap.

2 §

14

Syn får äga rum utom huvudförhandling,

1. om syn inte kan hållas vid huvudförhandlingen,
2. om syn vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader eller olägen-

heter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att den hålls vid
huvudförhandlingen, eller

3. om det kan antas att målet kommer att avgöras utan huvudförhandling.

42 kap.

6 §

15

Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.

Förberedelsen har till syfte att klarlägga
1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som par-

terna åberopar till grund för sin talan,

2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,
3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje

bevis,

4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgö-

rande och

5. om det finns förutsättningar för förlikning.
Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande

av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående
målets handläggning.

Rätten skall upprätta en tidsplan för målets handläggning, om det inte på

grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är obehövligt.
Parterna skall fortlöpande kontrollera att tidsplanen kan hållas såvitt gäller
dem och deras bevisning. Om en part bedömer att tidsplanen inte kan hållas,
skall detta genast anmälas till rätten. Om rätten bedömer att tidsplanen inte
kan hållas, skall parterna underrättas om detta.

12 §

16

I mål där förlikning om saken är tillåten skall parterna föreläggas att

inställa sig till ett sammanträde vid påföljd att tredskodom annars kan
komma att meddelas. Parter som skall infinna sig personligen skall också fö-
reläggas vite. Parter som skall höras i bevissyfte skall dessutom föreläggas
att infinna sig personligen vid sammanträdet vid påföljd att tredskodom an-

13

Senaste lydelse 1987:747. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14

Senaste lydelse 1987:747. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

15

Senaste lydelse 2000:172.

16

Senaste lydelse 1987:747.

background image

7

SFS 2005:683

nars kan komma att meddelas. Avser sammanträdet en fråga om rättegångs-
hinder, tillämpas i stället andra stycket.

I mål där förlikning om saken inte är tillåten, skall käranden föreläggas att

inställa sig till ett sammanträde vid påföljd att käromålet annars förfaller. En
kärande som skall infinna sig personligen skall också föreläggas vite. En kä-
rande som skall höras i bevissyfte skall dessutom föreläggas att infinna sig
personligen vid sammanträdet vid påföljd att käromålet annars förfaller.
Svaranden skall föreläggas vite.

Om det behövs, skall det i kallelsen anges vad som skall behandlas vid

sammanträdet.

16 §

17

Om det är till fördel för handläggningen av målet, skall rätten göra

en skriftlig sammanställning av parternas yrkanden och invändningar samt
de omständigheter som dessa grundas på. Rätten får förelägga parterna att
lämna underlag för sammanställningen. Parterna skall innan förberedelsen
avslutas beredas tillfälle att yttra sig över sammanställningen.

20 §

18

Huvudförhandling för handläggning av rättegångsfråga eller del av

saken, som kan avgöras särskilt, får hållas även om förberedelsen av målet i
övrigt inte har avslutats.

Huvudförhandlingen får med parternas samtycke hållas i förenklad form,

om det är möjligt med hänsyn till reglerna i 43 kap. 2 §. Sådan huvudför-
handling kan äga rum i omedelbart samband med förberedelsen eller, under
förutsättning att samma domare sitter i rätten, inom femton dagar från den
dag då den muntliga förberedelsen avslutades. Oavsett parternas samtycke
får huvudförhandling i förenklad form hållas i omedelbart samband med för-
beredelsen, om saken är uppenbar.

Vid huvudförhandling i förenklad form skall vad som ägt rum under det

sammanträde då den muntliga förberedelsen avslutades anses ha ägt rum
även vid huvudförhandlingen utan att det behöver upprepas vid denna.

43 kap.

5 §

19

Förhandlingen skall vara muntlig. Parterna får ge in eller läsa upp

skriftliga inlagor eller andra skriftliga anföranden endast om rätten finner att
det skulle underlätta förståelsen av ett anförande eller i övrigt vara till fördel
för handläggningen.

Det som en part har anfört under förberedelsen får dock läsas upp, om de

uppgifter som parten lämnar vid förhandlingen avviker från de uppgifter
som parten lämnat under förberedelsen eller parten låter bli att yttra sig eller
det finns något annat särskilt skäl.

7 §

Vid huvudförhandlingen skall rätten inledningsvis, om det är lämpligt,

kort redogöra för tvisteläget och för vad som skall behandlas vid förhand-
lingen.

17

Senaste lydelse 1987:747.

18

Senaste lydelse 2000:172. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

19

Senaste lydelse 1987:747.

background image

8

SFS 2005:683

Därefter skall käranden framställa sitt yrkande. Svaranden skall ange om

yrkandet medges eller bestrids. Vardera parten skall sedan utveckla sin talan
och yttra sig över det som motparten har anfört.

Om huvudförhandlingen hålls trots att ena parten har uteblivit, skall rätten

i den mån det behövs se till att det som parten tidigare har anfört läggs fram
ur handlingarna.

Framställningar enligt andra och tredje styckena får ske genom hänvis-

ningar till handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

8 §

20

Sedan parterna utvecklat sin talan, skall bevisningen läggas fram.

Skall en part höras i bevissyfte, bör förhöret äga rum innan vittnesbevis-

ning tas upp om den omständighet som förhöret gäller.

Bevisningen får läggas fram genom hänvisningar till handlingar i målet,

om rätten finner det lämpligt.

9 §

Sedan bevisningen har lagts fram får parterna hålla slutanföranden.

13 §

21

Vid fortsatt huvudförhandling skall handläggningen fortsätta där

den slutade vid den tidigare förhandlingen.

Vid en ny huvudförhandling skall målet företas till fullständig handlägg-

ning. Bevis, som har tagits upp vid tidigare handläggning, skall tas upp på
nytt, om rätten finner att det är av betydelse i målet och det inte finns något
hinder mot att ta upp beviset. I mål där förlikning om saken är tillåten får
dock förnyad bevisupptagning ske endast om någon av parterna begär det.
Om ett bevis inte tas upp på nytt, skall det läggas fram på lämpligt sätt.

44 kap.

1 §

Uteblir båda parterna från ett sammanträde under förberedelsen, skall

målet avskrivas.

2 §

Uteblir, i mål där förlikning om saken är tillåten, ena parten från ett

sammanträde under förberedelsen och har den uteblivne förelagts att inställa
sig vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas, skall sådan
dom meddelas mot honom eller henne, om motparten yrkar det. Yrkas inte
tredskodom, skall målet avskrivas.

�r det svaranden som uteblir, får dock på yrkande av käranden målet sät-

tas ut till ett nytt sammanträde. Inställer sig svaranden inte heller till detta
sammanträde, gäller första stycket.

Första och andra styckena tillämpas också när en part, som har förelagts

att infinna sig personligen vid sammanträdet vid påföljd av tredskodom, inte
följer föreläggandet.

Avser sammanträdet en fråga om rättegångshinder, tillämpas 3 § i stället

för första�tredje styckena.

20

Senaste lydelse 1987:747. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

21

Senaste lydelse 2000:172.

background image

9

SFS 2005:683

3 §

Uteblir, i mål där förlikning om saken inte är tillåten, käranden från ett

sammanträde under förberedelsen och har han eller hon förelagts att inställa
sig vid påföljd att käromålet annars förfaller, skall målet avskrivas.

Första stycket tillämpas också när en kärande, som har förelagts att in-

finna sig personligen vid sammanträdet vid påföljd att käromålet annars för-
faller, inte följer föreläggandet.

Uteblir svaranden och har vite förelagts, får rätten i stället för att förelägga

nytt vite besluta att svaranden skall hämtas till rätten antingen omedelbart el-
ler till en senare dag.

4 §

Om en part uteblir eller underlåter att infinna sig personligen vid en

huvudförhandling, tillämpas 1�3 §§.

Har en part förelagts att inställa sig eller infinna sig personligen vid på-

följd att tredskodom annars kan komma att meddelas eller att målet kan av-
göras även om parten uteblir, och meddelas inte tredskodom, får rätten på
yrkande av den part som har inställt sig ändå genomföra huvudförhand-
lingen. Framställs inte något sådant yrkande, skall målet avskrivas.

7 §

Uteblir en part från ett sammanträde där en rättegångsfråga skall prö-

vas, får frågan ändå prövas, om handläggningen av målet skall fortsätta.

45 kap. Om väckande av allmänt åtal, om förberedelse och om
avgörande av mål utan huvudförhandling

4 §

22

I stämningsansökan skall åklagaren uppge:

1. den tilltalade,
2. målsäganden, om någon sådan finns,
3. den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förö-

vande och de övriga omständigheter, som behövs för dess kännetecknande,
samt de bestämmelser, som är tillämpliga,

4. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis, samt
5. de omständigheter som gör domstolen behörig, om inte behörigheten

framgår på annat sätt.

Vill åklagaren i samband med att åtalet väcks även väcka talan om enskilt

anspråk enligt 22 kap. 2 §, skall i ansökan lämnas uppgift om anspråket och
de omständigheter som det grundas på samt de bevis som åberopas och vad
som skall styrkas med varje bevis.

Om den tilltalade är eller har varit anhållen eller häktad på grund av miss-

tanke om brott som omfattas av åtalet, skall åklagaren ange detta i stäm-
ningsansökan. Uppgift skall dessutom lämnas om tiden för frihetsberövan-
det.

Har åklagaren några önskemål om hur målet skall handläggas, bör dessa

anges i stämningsansökan.

Ansökan skall vara undertecknad av åklagaren.

10 a §

Ett mål skall avgöras efter huvudförhandling. Utan en sådan för-

handling får rätten dock

1. avgöra ett mål på annat sätt än genom dom,

22

Senaste lydelse 1973:45.

3* SFS 2005:683�711

background image

10

SFS 2005:683

2. meddela frikännande dom enligt 20 kap. 9 § andra stycket, och
3. meddela dom i mål där det inte finns anledning att döma till annan på-

följd än böter, om huvudförhandling varken begärs av någon av parterna el-
ler behövs med hänsyn till utredningen i målet.

Innan ett mål avgörs med stöd av första stycket 3, skall
1. den tilltalade informeras om att målet kan komma att avgöras utan hu-

vudförhandling och om sin rätt till en sådan förhandling, och

2. parterna, om de inte kan anses redan ha slutfört sin talan, ges tillfälle till

detta.

13 §

23

Om det behövs för målets förberedelse eller av något annat skäl,

skall rätten hålla sammanträde med parter och andra som berörs. I fråga om
kallelse av parter skall 15 § tillämpas.

Uteblir någon som kallats till sammanträdet, får detta ändå hållas, om det

främjar beredningen av målet. Om den som uteblivit förelagts vite, får rätten
besluta att nytt vite skall föreläggas eller att han eller hon skall hämtas till
rätten.

I 24�27 kap. finns bestämmelser om sammanträde för prövning av tvångs-

medel.

46 kap.

6 §

24

Vid huvudförhandlingen skall åklagaren framställa sitt yrkande. Den

tilltalade skall uppmanas att kort ange sin ståndpunkt och grunden för den.
�&klagaren skall därefter utveckla sin talan. Målsäganden och den tilltalade
skall i den mån det behövs beredas tillfälle att utveckla sin talan.

Därefter skall målsäganden och den tilltalade höras och annan bevisning

läggas fram. Förhör med målsäganden och den tilltalade bör äga rum innan
vittnesbevisning tas upp om den omständighet som förhöret gäller.

Om huvudförhandling hålls trots att målsäganden eller den tilltalade inte

är närvarande, skall rätten i den mån det behövs se till att det som han eller
hon tidigare har anfört läggs fram ur handlingarna.

Framställningar enligt första och tredje styckena samt framläggande av

bevisningen får ske genom hänvisningar till handlingar i målet, om rätten
finner det lämpligt.

9 §

I den utsträckning det behövs skall uppgifter om den tilltalade från be-

lastningsregistret och utredning om den tilltalades personliga förhållanden
läggas fram. Detta får ske genom hänvisningar till handlingar i målet.

10 §

Sedan bevisningen har lagts fram får parterna hålla slutanföranden.

47 kap.

6 §

25

Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.

Förberedelsen har till syfte att klarlägga

23

Senaste lydelse 1987:747.

24

Senaste lydelse 1987:747.

25

Senaste lydelse 2000:172.

background image

11

SFS 2005:683

1. den tilltalades inställning till åtalet och grunden för den,
2. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje

bevis, samt

3. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgö-

rande.

Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande

av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående
målets handläggning.

Rätten skall upprätta en tidsplan för målets handläggning, om det inte på

grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är obehövligt.
Parterna skall fortlöpande kontrollera att tidsplanen kan hållas såvitt gäller
dem och deras bevisning. Om en part bedömer att tidsplanen inte kan hållas,
skall detta genast anmälas till rätten. Om rätten bedömer att tidsplanen inte
kan hållas, skall parterna underrättas om detta.

12 §

26

Målsäganden skall föreläggas att inställa sig till ett sammanträde vid

påföljd att han eller hon annars förlorar sin rätt att föra talan om brottet.
Skall målsäganden infinna sig personligen, skall rätten också förelägga vite.
En målsägande som skall höras i bevissyfte skall dessutom föreläggas att in-
finna sig personligen vid sammanträdet vid påföljd att han eller hon annars
förlorar sin rätt att föra talan om brottet. Den tilltalade skall föreläggas vite.
Rätten beslutar att den som är häktad skall inställas till sammanträdet.

13 §

Uteblir båda parterna från ett sammanträde under förberedelsen, skall

målet avskrivas.

14 §

Uteblir en målsägande från ett sammanträde under förberedelsen, och

har han eller hon förelagts att inställa sig vid påföljd att rätten att föra talan
om brottet annars förklaras förlorad, skall en sådan förklaring ges, om den
tilltalade yrkar det. Yrkas inte detta, skall målet avskrivas.

Första stycket tillämpas också när en målsägande, som förelagts att in-

finna sig personligen vid sammanträdet vid påföljd att han eller hon annars
förlorar sin rätt att föra talan om brottet, inte följer föreläggandet.

Uteblir den tilltalade och har vite förelagts, får rätten i stället för att före-

lägga nytt vite besluta att den tilltalade skall hämtas till rätten antingen ome-
delbart eller till en senare dag.

17 §

Uteblir en part från ett sammanträde under förberedelsen där en rätte-

gångsfråga skall prövas, får frågan ändå prövas, om handläggningen av må-
let skall fortsätta.

20 §

27

Om det är till fördel för handläggningen av målet, skall rätten göra

en skriftlig sammanställning av parternas ståndpunkter. Rätten får förelägga
parterna att lämna underlag för sammanställningen. Parterna skall innan för-
beredelsen avslutas beredas tillfälle att yttra sig över sammanställningen.

26 Senaste lydelse 1987:747. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

27 Senaste lydelse 1987:747.

background image

12

SFS 2005:683

24 §

28

Vid enskilt åtal tillämpas i övrigt 45 kap. 1 § tredje stycket, 2, 3, 5,

6, 8, 10 a, 12 och 17 §§.

Beträffande huvudförhandling i mål om enskilt åtal tillämpas bestämmel-

serna i 46 kap. med följande avvikelser:

1. I fråga om kallelse till huvudförhandling som återupptas efter uppehåll

och föreläggande för part gäller det som sägs i 23 § i detta kapitel.

2. Om båda parterna uteblir från en huvudförhandling, skall målet avskri-

vas. I fråga om påföljd för målsägande som uteblir eller underlåter att in-
finna sig personligen samt om återupptagande av mål tillämpas bestämmel-
serna i 14�16 och 18 §§ i detta kapitel. Uteblir en part från en huvudförhand-
ling där en rättegångsfråga skall prövas, får frågan ändå prövas, om hand-
läggningen av målet skall fortsätta.

3. Då mål sätts ut till fortsatt eller ny huvudförhandling, får rätten i stället

för åtgärd som avses i 46 kap. 12 § besluta att förberedelse skall äga rum på
nytt samt meddela bestämmelser om detta.

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut
och om prövningstillstånd

29

2 §

30

Har parterna muntligen inför rätten eller skriftligen avtalat att inte

överklaga en dom som meddelas med anledning av en uppkommen tvist el-
ler en framtida tvist som kan härledas till ett visst angivet rättsförhållande,
gäller avtalet, om förlikning om saken är tillåten.

En utfästelse att inte överklaga som har gjorts efter domen gäller, om för-

likning om saken är tillåten.

12 §

31

För att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut krävs

prövningstillstånd, om inte annat är föreskrivet.

13 §

32

För att hovrätten skall pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser

annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den
tilltalade genom domen

1. som enda påföljd dömts till böter, eller
2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare

straff än fängelse i sex månader.

Har tingsrätten i en dom i brottmål även prövat enskilt anspråk mot den

tilltalade krävs inte prövningstillstånd i den delen, om

1. ett överklagande avser frågan om den tilltalade skall dömas för den åta-

lade gärning som det enskilda anspråket hänför sig till, och

2. prövningstillstånd meddelas i den frågan eller sådant prövningstillstånd

inte krävs.

Kravet på prövningstillstånd enligt första stycket gäller inte om domen

överklagas av justitiekanslern eller en justitieombudsman.

28 Senaste lydelse 2000:172.

29 Senaste lydelse 1994:1034.

30 Senaste lydelse 1994:1034.

31 Senaste lydelse 1994:1034. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena
upphävs.

32 Senaste lydelse 2004:402.

background image

13

SFS 2005:683

Det som sägs i första�tredje styckena gäller även beslut som får överkla-

gas endast i samband med överklagande av dom.

För att hovrätten i brottmål skall pröva tingsrättens slutliga beslut eller be-

slut som har meddelats under rättegången och som får överklagas särskilt
krävs inte prövningstillstånd.

14 §

33

Prövningstillstånd skall meddelas om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten

har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av

det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas

av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

14 a §

Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss del av en dom

eller ett slutligt beslut, om utgången i den delen inte kan påverka andra delar
av det överklagade avgörandet.

Ett prövningstillstånd som meddelas utan en sådan begränsning som avses

i första stycket gäller

1. domen eller det slutliga beslutet i den utsträckning parten har överkla-

gat avgörandet,

2. överklagade beslut som har tagits in i domen eller det slutliga beslutet

och som inte angår ett ombud, ett vittne, en sakkunnig eller någon annan
som inte var part eller intervenient i tingsrätten, och

3. överklagade beslut som får överklagas endast i samband med att domen

eller det slutliga beslutet överklagas.

Meddelas inte prövningstillstånd skall tingsrättens avgörande stå fast. En

upplysning om detta skall tas in i hovrättens beslut.

50 kap.

4 §

34

�verklagandet skall innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas,
2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl

enligt klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd skall

meddelas, när sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.
Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts

fram tidigare, skall klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten för-
klara anledningen till det. Skriftliga bevis som inte har lagts fram tidigare
skall ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det skall hållas
ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, skall han eller hon ange det
och skälen till detta. Klaganden skall också ange om han eller hon vill att
motparten skall infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

33 Senaste lydelse 1994:1034.

34 Senaste lydelse 1994:1034.

background image

14

SFS 2005:683

7 §

35

Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 4 § eller är det på annat

sätt ofullständigt, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa bristen.
Något föreläggande behöver dock inte meddelas om överklagandet är ofull-
ständigt endast i fråga om sådana uppgifter som avses i 4 § första stycket 4.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det är

så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för
en rättegång i hovrätten.

7 a §

Om överklagandet inte avvisas enligt 6 § eller 7 § andra stycket,

skall hovrätten, när prövningstillstånd krävs, besluta om sådant tillstånd
skall meddelas. Om det behövs, skall beslutet föregås av skriftväxling.

Om det finns särskilda skäl, får sammanträde hållas innan frågan om

prövningstillstånd avgörs. Till ett sådant sammanträde skall parterna kallas.
Uteblir en part, får frågan ändå avgöras.

8 §

36

Beviljas prövningstillstånd eller krävs inte sådant tillstånd, skall

överklagandet delges motparten med föreläggande att svara skriftligen inom
en viss tid, om detta inte redan har skett eller inte behövs enligt andra
stycket.

Om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat, får hovrätten genast

meddela dom i målet.

Har tingsrätten avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon annan åtgärd

enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får hovrätten ome-
delbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare. Har tingsrätten beviljat en så-
dan åtgärd eller förklarat att domen får verkställas även om den inte har laga
kraft, får hovrätten omedelbart besluta att tingsrättens beslut tills vidare inte
får verkställas.

9 §

37

Om inte klagandens yrkande medges, skall motparten i sin svarsskri-

velse yttra sig över de grunder för överklagandet som klaganden har anfört
och ange de omständigheter han eller hon själv vill anföra.

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och om

vad som skall styrkas med varje bevis. Om en omständighet eller ett bevis
som åberopas i hovrätten inte har lagts fram tidigare, skall parten i mål där
förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till det. Skriftliga bevis
som inte har lagts fram tidigare skall ges in samtidigt med svarsskrivelsen.
Vill parten att det skall hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stäl-
let, skall han eller hon ange det och skälen till detta. Parten skall också ange
om han eller hon vill att klaganden skall infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten.

10 §

38

Hovrätten skall sända över svarsskrivelsen till klaganden.

Om det behövs, får hovrätten besluta om ytterligare skriftväxling under

förberedelsen. Hovrätten får också meddela närmare bestämmelser om
skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende parten skall yttra sig.

35 Senaste lydelse 1994:1034.

36 Senaste lydelse 1994:1034.

37 Senaste lydelse 1994:1034.

38 Senaste lydelse 1999:84. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

background image

15

SFS 2005:683

En part får föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om det finns sär-
skilda skäl.

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en ända-

målsenlig handläggning av målet. I fråga om ett sådant sammanträde tilläm-
pas bestämmelserna i 16 § första stycket och andra stycket första meningen,
21 § första stycket första meningen och 22 §.

12 a §

39

Om det är till fördel för handläggningen av målet, bör hovrätten

göra en skriftlig sammanställning av parternas yrkanden och invändningar
samt de omständigheter som dessa grundas på. Rätten får förelägga parterna
att lämna underlag för sammanställningen. Parterna skall innan förberedel-
sen avslutas beredas tillfälle att yttra sig över sammanställningen.

17 §

40

I övrigt skall det som sägs i 43 kap. 1�6 §§, 8 § andra stycket och

10�14 §§ tillämpas i fråga om huvudförhandling i hovrätten. Reglerna i 16 §
i detta kapitel skall dock tillämpas i fråga om kallelser till huvudförhandling
som återupptas efter uppehåll och förelägganden för parterna.

18 §

41

Vid huvudförhandlingen skall den överklagade domen redovisas i

den omfattning det behövs. Klaganden skall ange i vilken del domen över-
klagas och den ändring i domen som yrkas. Motparten skall ange om yrkan-
det medges eller bestrids.

Därefter skall, om inte hovrätten anser något annat lämpligare, först kla-

ganden och sedan motparten utveckla sin talan. Varje part skall yttra sig
över vad den andra parten anfört. Om förhandlingen äger rum trots att kla-
gandens motpart uteblivit, skall hovrätten se till att det som denne anfört
läggs fram ur handlingarna i den utsträckning det behövs.

Framställningar enligt första och andra styckena får ske genom hänvis-

ningar till handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

19 §

42

Sedan parterna utvecklat sin talan, skall bevisningen läggas fram.

Om huvudförhandlingen äger rum trots att klagandens motpart uteblivit,
skall hovrätten se till att den bevisning som han eller hon lagt fram i tingsrät-
ten läggs fram ur handlingarna i den utsträckning bevisningen har betydelse
för målet i hovrätten. Bevisningen får läggas fram genom hänvisningar till
handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

Om inte särskilda skäl föranleder annat, bör ett av tingsrätten upptaget be-

vis, som inte enligt 35 kap. 13 § skall tas upp på nytt, läggas fram innan be-
vis som rör samma omständighet omedelbart tas upp av hovrätten. Finns det
flera bevis i fråga om samma omständighet, bör dessa läggas fram i ett sam-
manhang.

23 §

43

Har det vid huvudförhandling i tingsrätten hållits förhör inför rätten

eller syn på stället angående någon viss omständighet och beror avgörandet
även i hovrätten av tilltron till den bevisningen, får tingsrättens dom inte

39 Senaste lydelse 1999:84.

40 Senaste lydelse 2000:172.

41 Senaste lydelse 1994:1034.

42 Senaste lydelse 1994:1034.

43 Senaste lydelse 1994:1034.

background image

16

SFS 2005:683

ändras i den delen utan att beviset har lagts fram i hovrätten genom en ljud-
och bildupptagning av förhöret i tingsrätten eller tagits upp på nytt vid hu-
vudförhandling i hovrätten. En sådan ändring får dock göras, om det finns
synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än tingsrätten antagit.

51 kap.

4 §

44

�verklagandet skall innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas,
2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl

enligt klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd skall

meddelas, när sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte har lagts fram tidigare skall ges in samtidigt med

överklagandet. Vill klaganden att det skall hållas ett förnyat förhör eller en
förnyad syn på stället, skall han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden skall också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den till-
talade skall infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

�r den tilltalade anhållen eller häktad, skall det anges.

7 §

45

Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 4 § eller är det på annat

sätt ofullständigt, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa bristen.
Något föreläggande behöver dock inte meddelas om överklagandet är ofull-
ständigt endast i fråga om sådana uppgifter som avses i 4 § första stycket 4.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det är

så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för
en rättegång i hovrätten.

7 a §

Om överklagandet inte avvisas enligt 6 § eller 7 § andra stycket,

skall hovrätten, när prövningstillstånd krävs, besluta om sådant tillstånd
skall meddelas. Om det behövs, skall beslutet föregås av skriftväxling.

Om det finns särskilda skäl, får sammanträde hållas innan frågan om

prövningstillstånd avgörs. Till ett sådant sammanträde skall parterna kallas.
Uteblir en part, får frågan ändå avgöras.

8 §

46

Beviljas prövningstillstånd eller krävs inte sådant tillstånd, skall

överklagandet delges motparten med föreläggande att svara skriftligen inom
en viss tid, om detta inte redan har skett eller inte behövs enligt andra
stycket. I mål om allmänt åtal får överklagandet dock översändas till åklaga-
ren utan delgivning. Uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och
bostadsadress som saknar betydelse för åtalet skall inte framgå av de hand-
lingar som delges den tilltalade i mål om allmänt åtal.

Om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat, får hovrätten genast

meddela dom i målet.

44 Senaste lydelse 1994:1034.

45 Senaste lydelse 1994:1034.

46 Senaste lydelse 1999:84.

background image

17

SFS 2005:683

Har tingsrätten avslagit ett yrkande om en åtgärd som avses i 26�28 kap.

eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får hovrätten omedelbart bevilja
åtgärden att gälla tills vidare. Har tingsrätten beviljat en sådan åtgärd, får
hovrätten omedelbart besluta att tingsrättens beslut tills vidare inte får verk-
ställas. I frågor om häktning, reseförbud eller omhändertagande enligt 28
kap. brottsbalken får hovrätten ändra tingsrättens beslut även om motparten
inte hörts.

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är personligen närvarande

vid rätten, skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas.

9 §

47

Motparten skall i sin svarsskrivelse yttra sig över de grunder för över-

klagandet som klaganden har anfört och ange de omständigheter han eller
hon själv vill anföra.

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och om

vad som skall styrkas med varje bevis. Skriftliga bevis som inte har lagts
fram tidigare skall ges in samtidigt med svarsskrivelsen. Vill parten att det
skall hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, skall han eller
hon ange det och skälen till detta. Parten skall också ange om han eller hon
vill att målsäganden eller den tilltalade skall infinna sig personligen vid hu-
vudförhandling i hovrätten.

10 §

48

Hovrätten skall sända över svarsskrivelsen till klaganden. Uppgift

om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress som saknar be-
tydelse för åtalet skall inte framgå av de handlingar som sänds över till den
tilltalade i mål om allmänt åtal.

Om det behövs, får hovrätten besluta om ytterligare skriftväxling under

förberedelsen. Hovrätten får också meddela närmare bestämmelser om
skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende parten skall yttra sig.
En part får föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om det finns sär-
skilda skäl.

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en ända-

målsenlig handläggning av målet. I fråga om ett sådant sammanträde tilläm-
pas bestämmelserna i 16 § första stycket och andra stycket första meningen,
21 § första stycket första meningen och 22 §. Hovrätten får besluta att den
som är anhållen eller häktad skall inställas till sammanträdet.

17 §

49

I övrigt skall det som sägs i 46 kap. 1�5 §§, 6 § andra stycket, 8, 9,

11, 13, 16 och 17 §§ tillämpas i fråga om huvudförhandling i hovrätten.
Reglerna i 16 § i detta kapitel skall dock tillämpas i fråga om kallelser till
huvudförhandling som återupptas efter uppehåll och förelägganden för par-
terna.

När ett mål sätts ut till fortsatt eller ny huvudförhandling, får hovrätten

besluta om lämpliga åtgärder för att målet skall kunna slutföras vid den för-
handlingen.

I fråga om sådana åtgärder gäller 10 och 12 §§ i detta kapitel.

47 Senaste lydelse 1994:1034.

48 Senaste lydelse 1999:84. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

49 Senaste lydelse 2000:172.

background image

18

SFS 2005:683

18 §

50

Vid huvudförhandlingen skall den överklagade domen redovisas i

den omfattning det behövs. Klaganden skall ange i vilken del domen över-
klagas och den ändring i domen som yrkas. Motparten skall ges tillfälle att
yttra sig över yrkandet.

Därefter skall åklagaren utveckla åtalet i den utsträckning det behövs för

prövningen av överklagandet. Om talan förs endast av målsäganden, gäller
detta i stället denne. Om hovrätten finner det lämpligare får dock en tilltalad
som överklagat utveckla sin talan före åklagaren eller målsäganden. Varje
part skall få tillfälle att bemöta vad den andra parten anfört. Om förhand-
lingen äger rum trots att klagandens motpart uteblivit, skall hovrätten se till
att det som denne anfört läggs fram ur handlingarna i den utsträckning det
behövs.

Framställningar enligt första och andra styckena får ske genom hänvis-

ningar till handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.

19 §

51

Sedan parterna utvecklat sin talan, skall bevisningen läggas fram.

Hovrätten skall se till att den bevisning som har lagts fram i tingsrätten läggs
fram ur handlingarna i den utsträckning bevisningen har betydelse för målet
i hovrätten. Bevisningen får läggas fram genom hänvisningar till handlingar
i målet, om rätten finner det lämpligt.

Om inte särskilda skäl föranleder annat, bör ett av tingsrätten upptaget be-

vis, som inte enligt 35 kap. 13 § skall tas upp på nytt, läggas fram innan be-
vis som rör samma omständighet omedelbart tas upp av hovrätten. Finns det
flera bevis i fråga om samma omständighet, bör dessa läggas fram i ett sam-
manhang.

23 §

52

Har det vid huvudförhandling i tingsrätten hållits förhör inför rätten

eller syn på stället angående någon viss omständighet och beror avgörandet
även i hovrätten av tilltron till den bevisningen, får tingsrättens dom inte
ändras i den delen utan att beviset har lagts fram i hovrätten genom en ljud-
och bildupptagning av förhöret i tingsrätten eller tagits upp på nytt vid hu-
vudförhandling i hovrätten. En sådan ändring får dock göras

1. om den är till förmån för den tilltalade, eller
2. om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än tings-

rätten antagit.

52 kap.

6 §

53

Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 3 § eller är det på annat

sätt ofullständigt, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa bristen.
Något föreläggande behöver dock inte meddelas om överklagandet är ofull-
ständigt endast i fråga om sådana uppgifter som avses i 3 § första stycket 4.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om det är

så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för
en rättegång i hovrätten.

50 Senaste lydelse 1994:1034.

51 Senaste lydelse 1994:1034.

52 Senaste lydelse 1994:1034.

53 Senaste lydelse 1994:1034.

background image

19

SFS 2005:683

6 a §

Om överklagandet inte avvisas enligt 5 § eller 6 § andra stycket,

skall hovrätten, när prövningstillstånd krävs, besluta om sådant tillstånd
skall meddelas. Om det behövs, skall beslutet föregås av skriftväxling.

Om det finns särskilda skäl, får sammanträde hållas innan frågan om

prövningstillstånd avgörs. Till ett sådant sammanträde skall parterna kallas.
Uteblir en part, får frågan ändå avgöras.

7 §

54

Om hovrätten finner att klagandens motpart bör höras angående över-

klagandet och prövningstillstånd beviljas eller sådant tillstånd inte krävs,
skall överklagandet delges motparten med föreläggande att svara skriftligen
inom en viss tid, om detta inte redan har skett. I mål där åklagaren är motpart
får överklagandet dock översändas till denne utan delgivning.

Det överklagade beslutet får inte ändras såvitt angår motpartens rätt utan

att han eller hon har getts tillfälle att yttra sig.

Har tingsrätten i tvistemål avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon

annan åtgärd enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd eller i
brottmål avslagit yrkande om en åtgärd som avses i 26�28 kap. eller upphävt
ett beslut om en sådan åtgärd, får hovrätten omedelbart bevilja åtgärden att
gälla tills vidare. Har tingsrätten beviljat en sådan åtgärd eller förklarat att
beslutet får verkställas även om det inte har laga kraft, får hovrätten omedel-
bart besluta att tingsrättens beslut tills vidare inte får verkställas. Hovrätten
får också ändra tingsrättens beslut i fråga om häktning, tillstånd till restrik-
tioner enligt 24 kap. 5 a § eller reseförbud utan att höra motparten.

11 §

55

Om det är nödvändigt för utredningen i målet att en part eller någon

annan hörs muntligen, får hovrätten besluta om detta på lämpligt sätt. Hov-
rätten skall besluta att den som är anhållen eller häktad skall inställas till för-
höret.

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är personligen närvarande

vid rätten, skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas.

54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut
och om prövningstillstånd

56

2 §

57

Har parterna muntligen inför rätten eller skriftligen avtalat att inte

överklaga en dom som meddelas med anledning av en uppkommen tvist el-
ler en framtida tvist som kan härledas till ett visst angivet rättsförhållande,
gäller avtalet, om förlikning om saken är tillåten.

En utfästelse att inte överklaga som har gjorts efter domen gäller, om för-

likning om saken är tillåten.

54 Senaste lydelse 1999:84.

55 Senaste lydelse 1994:1034. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

56 Senaste lydelse 1994:1034.

57 Senaste lydelse 1994:1034.

background image

20

SFS 2005:683

55 kap.

7 §

58

Om överklagandet inte avvisas enligt 5 § eller 6 § andra stycket, skall

Högsta domstolen, när prövningstillstånd krävs, besluta om sådant tillstånd
skall meddelas. Om det behövs, skall beslutet föregås av skriftväxling.

8 §

59

Beviljas prövningstillstånd eller krävs inte sådant tillstånd, skall

överklagandet delges motparten med föreläggande att svara skriftligen inom
en viss tid, om detta inte redan har skett. I mål om allmänt åtal får överkla-
gandet dock översändas till åklagaren utan delgivning. Uppgift om målsä-
gandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress som saknar betydelse för
åtalet skall inte framgå av de handlingar som delges den tilltalade i mål om
allmänt åtal.

Har hovrätten i tvistemål avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon an-

nan åtgärd enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd eller i
brottmål avslagit ett yrkande om en åtgärd som avses i 26�28 kap. eller upp-
hävt ett beslut om sådan åtgärd, får Högsta domstolen omedelbart bevilja åt-
gärden att gälla tills vidare. Har hovrätten beviljat en sådan åtgärd eller för-
klarat att domen får verkställas även om den inte har laga kraft, eller fast-
ställt tingsrätts beslut om det, får Högsta domstolen omedelbart besluta att
tingsrättens eller hovrättens beslut tills vidare inte får verkställas. I frågor
om häktning eller reseförbud får Högsta domstolen ändra hovrättens beslut
även om motparten inte hörts.

14 §

60

Har det vid huvudförhandling i lägre rätt hållits förhör inför rätten

eller syn på stället angående någon viss omständighet och beror avgörandet
även i Högsta domstolen av tilltron till den bevisningen, får hovrättens dom
ändras i den delen endast om hovrätten i samma del ändrat tingsrättens dom
utan att ta upp beviset vid huvudförhandling eller ta del av en ljud- och bild-
upptagning av förhöret. En sådan ändring får dock göras

1. om den är till förmån för den tilltalade, eller
2. om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än hov-

rätten antagit.

15 §

61

Vid rättegången i Högsta domstolen skall i övrigt följande bestäm-

melser tillämpas:

1. i tvistemål, 50 kap. 10 § tredje stycket, 12 §, 14�22 §§, 24 § och 25 §

första och andra styckena och

2. i brottmål, 51 kap. 8 § fjärde stycket, 10 § tredje stycket, 12 §, 14�

22 §§, samt 23 a, 24, 25 och 30 §§.

Det som sägs i 50 kap. 26�29 §§ rörande tvistemål samt i 51 kap. 26�

29 §§ rörande brottmål om undanröjande av tingsrätts dom och om återför-
visning gäller för Högsta domstolen i fråga om lägre rätts dom.

58 Senaste lydelse 1994:1034.

59 Senaste lydelse 1999:84.

60 Senaste lydelse 1994:1034.

61 Senaste lydelse 1994:1034.

background image

21

SFS 2005:683

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid

överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller i fråga om avtal att inte överklaga en dom

enligt 49 kap. 2 § och 54 kap. 2 §, som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.