SFS 1991:1554

911554.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1554 Lag

utkom från trycket

oHi ändring i lagcn (1946:819) om upptagande av ed for

den 16 december 1991 rättighets tillvaratagande I utlandet;

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1946:819) om uppta­

gande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet skall ha följande

lydelse.

2 § Ed får inte avläggas av den som är under femton år, eller av den som
på grund av en psykis k störning befinns sakna erforderlig insikt om edens
betydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

2974

' Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

⬢ rt

^ /r- ^

Pc C f

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.