SFS 1974:577

740577.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

valtningsdomstolar;

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen' i fr åga om lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar

dels att i 8—12, 16 och 18 §§ ordet 'Konungen' i olika böjningsformer

skall bytas ut mot 'regeringen' i motsvarande form,

dels att 2—4 §§ och övergångsbestämmelserna till lagen skall ha

nedan angivna lydelse.

SFS 1974: 577

Utkom frän trycket

den 2 juli 1974

2 § Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen

(1971:291),

2. besvär över annat beslut i f örvaltningsärende som enligt lag eller

av riksdagen beslutad författning eller enligt instruktion för kammar­

rätterna anföres hos domstolen,

3. mal som avses i 20 § lagen (1936:567) om domkapitel.
Om regeringsrättens behörighet att pröva ansökningar om resning

och återställande av försutten tid finns bestämmelser i 11 kap. 11 §

regeringsformen.

3 § Regeringsrätten består av aderton regeringsråd eller det högre

antal som av särskilda skäl finnes erforderligt. Minst två tredjedelar av
antalet regeringsråd skall vara lagfarna. Regeringsråden får icke inneha
eller utöva annat ämbete.

Regeringsråd utnämnes av regeringen. Regeringen förordnar ett av

regeringsråden att vara domstolens ordförande.

Om regeringsråds tjänstgöring i lagrå det är särskilt föreskrivet.

4 § Regeringsrätten år delad i två eller flera avdelningar.

Avdelningarna är lika behöriga att upptaga mål som regeringsrätten

handlägger.

I Prop. 1974:35, KU 2 1, rskr 160.

1273

¬

background image

SFS 1974:577

Regeringsrättens ordförande är ordförande på en avdelning.

Ordförande på annan avdelning är det regeringsråd som regeringen

förordnar.

Pä avdelning dömer fem regeringsråd. Regeringsrätten är dock

domför med fyra regeringsråd, om tre av dessa är ense om slutet. Vid

behandling av fråga om prövningstillstånd skall tre regeringsråd

deltaga.

Övergångsbestämmelserna^

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1972, då lagen (1909:38 s. 3)

om Kungl. Maj;ts regeringsrätt, lagen (1967:64) om tillfällig ökning av

regeringsrådens antal och lagen (1970:279) om besvär över beslut av
riksdagens organ skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut

som meddelats före ikraftträdandet. Besvär över beslut, som enligt

äldre bestämmelser anföres hos kammarrätten, skall efter ikraft­

trädandet prövas av kammarrätten i Stockholm. Konungen får dock

bestämma att sådana besvär över beslut av myndighet inom

domkretsen för kammarrätten i Göteborg skall prövas av denna

kammarrätt.

Denna lag träder i kraft, såvitt angår 2 § första stycket, en vecka

efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från

trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 Januari 1975.

CARL GUSTAF

LENNARTGEIJER

(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydel se 1971 : 1198. Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upp­

hävs.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.