SFS 1974:824

740824.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:824

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder

och hyresnämnder;

Utkom frän trycket

den 19 dec. 1974

Utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1973:188)

om arrendenämnder och hyresnämnder

dels att i 3, 5. 6 och 19 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mol

"regeringen",

dels an 4, 17, 22, 23 och 32 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

4§^ Hyresnämnd som avses i 12 ka p. 68 § jordabalken har till uppgift
att

1. medla i hyres- ell er bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om reparationsföreläggande enligt 12 kap. Ibij andra

stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a § , överlåtelse av hyresräii enligt

12 ka p. 34 - 36 §§, upplåtelse av lägenhet i a ndra hand enligt 12 kap.

40 §, förlängning av hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt

12 kap. 49 §, hyresvillkor enligt 12 kap. 55?? eller uppskov med

avflyttning enligt 12 kap. 59 §, allt Jordabalken,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av

lägenhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt
52 §, allt bostadsrättslagen (1971:479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 60 ^ första

stycket 1 bosta dsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- e ller bostadsrättstvist.
6. pröva frågor enligt lagen (1970:246) om tvångsförvallning a\

bostadsfastighet och enligt bostadssaneringslagen (1973:531).

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten

är belägen.

17 § Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den

nämnden förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna

skall beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också

föranstalta om annan nödvändig utredning.

1 ärende som avses i 9 kap. 18 eller 21 § jordabalken skall

arrendenämnden

inhämta

yttrande

från

lantbruksnämnden.

Hyresnämnd får i ärende som avses i 2 a § bostadssaneringslagen

(1973:531) inhämta yttrande från byggnadsnämnden. Yttrande som
sagts nu inhämtas från den lantbruksnämnd eller byggnadsnämnd

inom vars område fastigheten är belägen.

22 § Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått

när talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts

fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 3 eller 6.

Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om

1 Prop. 1974:150, CU 36 , rskr 37 2.

2 Se naste lydelse 1973:542.

1705

¬

background image

SFS 1974:824

reparatiorsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller tillstfind

enligt 12 kap. 34 - 36 eller 40 § jordabalken eller 30 § andra stycket

bostadsrättslagen (1971:479) eller ansökan om uppskov enligt 12 kap.

59 § jordabalken eller ansökan om förbud eller medgivande som avses i
2 a § bost adssaneringslagen (1973:531) lämnats utan bifall.

23

Om rätt för part att klandra beslut av nämnd i ar rende-, hyre.s-

eller bostadsrättstvist och om fullföljd av talan mot hyresnämnds

beslut i fråga om reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra

stycket, utdömande av vite enligt 12 kap. 62

andra stycket

jordabalken eller godkännande av beslut på föreningsstämma eller i

ärende angående tvångsförvaltning eller bostadssanering finns

bestämmelser i 8 kap. 31 § och 12 kap. 70 jordabalken, 16i} lagen

(1957:390) om fiskearrenden, 76 § bostadsrättslagen (1971:479), 17 §

lagen (1970:246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt 21 tj

bostadssaneringslagen (1973:531).

Mot beslut av nämnd får talan i annat fall än som avses i sjätte

stycket föras hos fastighetsdomstolen genom besvär, när nämnden

1, avvisat ansökan som avses i 8, 1 1 eller 14 - 16 §,

2. avskrivit ärende enligt 8-10 eller 16 §, dock ej när ärendet kan

återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärend et.

4, utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga

föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förf arandet.

Besvärshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som avses i 8

kap. 32 § och 12 kap. 71 § jordabalken, 17 § lagen (1957:390) om
fiskearrenden, 77 § bostadsrättslagen (1971:479), 11 § lagen (1970:246)

om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt 21 § bostadssane­

ringslagen (1973:531) inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt

eller inom rätt tid, skall den avvisas av fastighetsdomstolen. 1 övrigt
äger 52 kap. 3 och 5 - 12

rättegångsbalken motsvarande tillämpning.

Bestämmelse

som

avser

hovrätt

gäller

därvid

i

stället

fastighetsdomstolen. Mot fastighetsdomstolens beslut med anledning

av besvär enligt andra stycket 1 - 3 får talan ej föras.

Mot annat beslut av nämnd än som avses i första och andra styckena

får talan föras endast i samband med sådan talan som avses i första

stycket.

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning,

återupptages ärendet av nämnden.

Andra-femte styckena äger motsvarande tillämpning i ärende

angående reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket
eller utdömande av vite enligt 12 kap . ö2 § andra stycket jordabalken
och i ärende enligt bostadssaneringslagen angående upprustnings-

åläggande eller användningsförbud eller förbud eller medgivande som

avses i 2 a § samma lag eller åtgärd som avses i 12 § samma lag, dock
skall vad som sägs om fastighetsdomstol i stället gälla Svea hovrätt.

1706

Senaste lydelse 1973:542.

¬

background image

32 § Föres ej talan mot nämnds beslut enligt 9 kap. 14 § eller 12 kap.

SFS 1974: 824

24 a § jordabalken, får beslutet verkställas såsom lagakraftägande dom.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1975.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.