SFS 1982:354

820354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:354

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

utkom från tryckei

hyresnämnder;

'^82

utfårdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:188) om ar­

rendenämnder och hyresnämnder^

dels att nuvarande 16 e § skall betecknas 16 f §,
dels att rubriken närmast före 16 e § skall sättas närmast före 16 f §,
dels att 4, 22 och 23 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 16 e §, oc h närmast före den­

na paragraf en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

4 § Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- elle r bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra

stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12

kap. 34-36 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, för­

längning a v hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt 12 ka p.

49 §, hyresvi llkor enligt 12 kap. 55 § eller uppskov med avfl yttning enligt

12 kap. 59 §, allt jo rdabalken,

' Prop. 1981/82:169, CU 41, rskr 3 64.

^ Lagen omtryckt 19 80:97.

751

¬

background image

\

SFS 1982:354

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandiingsia^

gen (1978: 304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag, •

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av lä­

genhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt 52 §,
allt bostadsrättslagen (1971:479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 60 § första stycket

i bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyre s- eller bostadsrättstvist,

5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hy­

resförhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadssaneringslagen (1973: 531) och bostadsför­

valtningslagen (1977:792).

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m. m.,

8. pröva frågor enligt b ostadsanvisningslagen (1980: 94),

9. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bos tadsrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. Ärende som avses i 9, 17 eller 18 § lagen om förvär v av hyresfas­
tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styreU

se har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

Ärende angående ombildning till bostadsrätt m. m.

16 e § Ansökan i en fråga som avses i 6 § tredje stycket eller 12 § tre dje
stycket lagen (1982:352) om rätt till fas tighetsförvärv för ombildning till

bostadsrätt skall vara skriftlig. Den skall innehålla uppgift om det berörda
huset och dess ägare samt sökandens yrkande och grunderna för detta.

Bestämmelserna i 8 § andra -femte styckena skall tillämpas i fråga om en

sådan ansökan.

Förhandling skall hållas inför nämnden, om det inte är uppenbart att nå­

gon förhandling inte behövs. Om en part skall inställa sig personligen, får

nämnden förelägga vite. Om sökanden har kallats men inte kommer till för­
handlingen, avskrivs ärendet. Att motparten uteblir hindrar inte att ären­

det avgörs.

22 § Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när
talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som
avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8 eller
9. Vad som sagts nu gäller do ck ej beslut, varigenom ansökan om repara­

tionsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra st ycket eller tillstånd enligt 12

kap. 34-36 eller 40 § jordaba lken eller 30 § andra stycket bostadsrättsla­

gen (1971:479) eller ansökan om uppskov enligt 12 ka p. 59 § jordabalken

eller ansökan om förbu d eller medgivande som avses i 2 a § bostadssane-

ringslagen (1973: 531) eller yrkande om rätt till fö rhandlingsordning enligt

9 § hyresförhandlingslagen (1978: 304) lämnats utan bifall.

752

23 § Om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut i ärende enligt 12 kap.
jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978: 304) eller i ärende angåcn-

¬

background image

dö bostadsrätt, bostadssanering eller särskild förvaltning eller i ärende en-

SFS 1982:354

ligt lagen (1975:1 132) om förvärv av hyresfastighet m.m., enligt bostads-

anvisningslagen (1980:94) eller lagen (1982:352) om rätt till fastighetsför­
värv för ombildning till bostadsrätt finns bestämmelser i 12 kap. 70 § jorda­

balken, 31 § hyresförhandlingslagen, 76 § bostadsrättslagen (1971:479),

21 § bostadssaneringslagen (1973:531), 34 § bostadsförvaltningslagen
(1977:792), 25 § lagen om förvärv av hyresfastighet m.m., 14 § bostadsa n-
visningslagen samt 15 § lagen om rätt till fa stighetsförvärv för ombildning
till bostadsrätt.

Mot hyresnä mnds yttrande enligt 12 a § får talan ej föras.
Mot beslut av hyresnämnd får talan föras särskilt, om nämnden
1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14-16, 16 a, 16 c, 16 d eller

16 e §,

2. avskrivit ärende enligt 8-10, 15 a, 16, 16 a, 16 c, 16 d elle r 16 e §,

dock ej när ären det kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ären det,

4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg­

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet,

5. utlåtit sig i ann at fall än som avses i 3 i fråga so m gäller allmän rätts­

hjälp.

Särskild talan föres genom besvär hos bostadsdomstolen inom tre vec­

kor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges till

domstolen.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.