SFS 1975:1133

751133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1133

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder oclli utkom från trycket

hyresnämnder;

den i9 dec. 1975

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1973:1 88) om ar­

rendenämnder och hyresnämnder^

dels att nuvarande 16 a § skall betecknas 16 d §,

dels att rubriken närmast före 16 a § skall sättas närmast före 16 d §,
dels att 4, 21 � 23 och 27 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 16 a-16 c §§, samt när­

mast före 16 a § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

4 § Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra styc­

ket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap.

34-36 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förläng­

ning av hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt 12 kap. 49 §,

hyresvillkor enligt 12 kap. 55 § eller uppskov med avflyttning enligt 12 kap.
59 §, allt jordabalken,

pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av lä­

genhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt 52 §,
allt bostadsrättslagen (1971:479),

⬢ Prop. 1975/76:33, CU 1975/76:5, rskr 1975/76: 102.

^ Lagen omtryckt 1974: 1090.

20 33

128-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975:1133

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse, som avses 1 12

kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 60 § första stycket

1 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
6. pröva frågor enligt lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostads­

fastighet och enligt bostadssaneringslagen (1973: 531),

7. pröva frågor enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet

m. m.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. �rende som a vses i 9, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­

tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrel­
se har sitt säte eller, i fråga om handel sbolag, där förvaltningen föres.

2034

�rende angående förvärvstillstånd m. m.

16 a § Ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om för­

värv av hyresfastighet m. m. skall vara skriftlig. I ansökan skall anges re­
gisterbeteckning för den eller de tillståndspliktiga fastigheter som beröres

av förvärvet.

Avser ansökan tillstånd till förvärv av fas t egendom eller tomträtt, skall

fångeshandlingen eller, om sådan ännu ej upprättats, fångesmannens

skriftliga samtycke till ansökan företes.

Avser ansökan tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag, skall an ­

sökningen innehålla uppgift om fångesm annen, de aktier eller den andel i

bolaget som fö rvärvet avser samt de omständigheter som betingar hyres­
nämndens behörighet.

Bestämmelserna i 8 § andra, tredje och femte styckena äger motsvarande

tillämpning i fråga om ansökan som avses i denna paragraf.

16 b § Ansökan om förvärvstillstånd skall för yttrande tillställas kom­

mun där tillståndspliktig fast egendom finnes. Avser ansökan tillstånd til l

förvärv av aktie, skall tiden fö r avgivände av yttrande bestämmas så att
den ej understiger tre månader.

1 ärende angående förvärvstillstånd äger bestämmelserna i 14 § andra

stycket motsvarande tillämpning.

Ansökan om t illstånd att förvärva

1. fast egendom eller tomträtt genom köp eller by te,

2. aktie genom köp eller genom inlösen i fall som avses i 12 § andra styc­

ket lagen (19 75: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

får ej prövas innan det blivit slutligt avgjort om förköp skall äga rum .

16 c § Ansökan om tillstånd till förköp enligt 17 § lagen (1975: 1132) om

förvärv av hyresfastighet m. m. skall göras skriftligen.

Bestämmelserna i 8 § an dra-femte styckena äger motsvarande tillämp­

ning i fråga om ansökan som avses i denna paragraf.

Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att för­

handling ej behövs. Skall part inställa sig personligen, får nämnden före­

lägga vite. Underlåter sökanden att på kallelse infinna sig inför nämnden,

avskrives ärendet. Uteblir motpart från förhandling, får ärendet likväl av­
göras.

¬

background image

21 § I nämnds beslut skall anges de skäl på vilka beslutet grundas, i den

mån det är behövligt. I beslut om avskrivning enligt 9 § andra stycket skall
även anges de nya villkor på vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § tredje stycket
eller 12 kap. 58 a § tredje stycket jordabalken skall anses förlängt. Avser

beslut enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. tillstånd
till framtida förvärv, skall i beslutet utsättas viss tid, högst ett år, för till­

ståndets giltighet.

Om par t kan klandra beslutet eller besvära sig över det eller göra ansö­

kan om återupptagande, anges i beslutet vad parten därvid har att iakttaga.

Håller nämnden förhandling i.ärendet och kan på grund av ärendets be­

skaffenhet eller annan särskild omständighet beslut ej meddelas samma
dag som förhandlingen avslutats, meddelas beslutet inom två veckor däref­

ter, om ej synnerligt hinder möter. Underrättelse om tiden för beslutets

meddelande skall lämnas vid förhandlingen.

Slutligt beslut tillställes part genom nämndens försorg. Vad som sagts nu

gäller dock ej beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §, om beslutet medde­
las vid förhandling i part ens närvaro.

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på

samma sätt som beslutet.

SFS 1975:1133

22 § Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när

talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som

avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 3, 6 eller 7. Vad som
sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om r eparationsföreläg­

gande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt 12 kap. 3 4-36
eller 40 § jordabalken eller 30 § andra stycket bostadsrättslagen (1971:479)
eller ansökan om uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken eller ansökan om

förbud eller medgivande som avses i 2 a § bostadssaneringslagen

(1973: 531) lämnats utan bifall.

23 § Om fullföljd av talan mot hyresnäm nds beslut i ärende enligt 12 kap.

jordabalken eller i ärende angående bostadsrätt, tvångsförvaltning eller

bostadssanering eller i ärende enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyres­

fastighet m. m. finns bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 76 § bostads­
rättslagen (1971:479), 17 § lagen (1970:246) om tvångsförvaltning av bo­
stadsfastighet, 21 § bostadssan eringslagen (1973:531) samt 25 § lagen om
förvärv av hyresfastighet m. m.

Mot beslut av hyresnämnd får talan föras särskilt, om nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14- 16, 16 a eller 16 c §,

2. avskrivit ärende enligt 8- 10, 16, 16 a eller 16 c §, dock ej när ärendet

kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg­

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet.

Särskild talan föres genom besvär hos bostadsdomstolen inom tre vec­

kor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges till

domstolen.

27 § Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet och ord­
ning vid domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd. E xpert som av-

2035

¬

background image

SFS 1975: 1133

ses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämndens överlägg­

ning till beslut.

Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken kan hyresnämnd

förordna att sammanträde för handläggning av ärende enligt 1, 9 eller 17 §

lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. skall hållas inom
stängda dörrar, om det behövs av hänsyn till privatlivets helgd eller en­

skilds behöriga ekonomiska intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Johan Lind
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.