SFS 1978:306

780306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:306

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder octi utkom från trycket

hyresnämnder;

den izjuni i978

utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:188) om ar­

rendenämnder och hyresnämnder®

dels att 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23 och 32 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 11 a o ch 15 a §§, samt

närmast före 15 a § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

4

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken härtill uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra

stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12

kap. 34-36 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, för­
längning av hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt 12 ka p.

49 §, hyresvillkor enligt 12 ka p. 55 § eller uppskov med avflyttning enligt

12 kap. 59 §, allt jordaba lken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av lä­

genhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt 52 §,
allt bostadsrättslagen (1971:479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 60 § första stycket

I bostad srättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hy­

resförhandlings lagen,

6. pröva frågor enligt bostadssaneringslagen (1973: 531) och bos tadsför­

valtningslagen (1977:792),

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m. m.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. �rende som avses i 9, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­
tighet m. m. upptag es dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrel­
se har sitt säte eller, i fråga om h andelsbolag, där förvaltningen föres.

10 § Underlåter sökanden att på kallelse infinna sig infor nämnd, avskri-

ves ärendet. Kommer ej motparten tillstädes, får nämnden förelägga ho­

nom vid vite att inställa sig infor nämnden. Kommer parten likväl ej tillstä­

des och är det icke antagligt att förlikning kan komma till stånd, avskrives

' Prop. 1977/78:175, CU 1977/78: 32, rskr 1977/78; 347.

® Lagen omtryckt 1974:1090.

" Senaste lydelse 1977:794.

525

\

¬

background image

SFS 1978:306

ärendet. Rör ärendet tvist som avses i 1 § först a stycket 2 eller 4 § första
stycket 2,2 a eller 3, avgöres dock ärendet ulan hinder av partens utevaro.

Uteblir båda partema i t vist som domstol hänskjutit till n ämnden, av-

skrives ärendet. Uteblir endast den ena parten, äger första stycket andra
och tredje^punkterna motsvarande tillämpning.

Första och andra styckena äger ej tillämpning om det finns anledning an­

taga att part har laga förfall för sin utevaro.

11 § Rör ärende som avskrivits enligt 10 § första st ycket första punkten

tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 § eller 12 kap. 49 eller 55 § jordabal­
ken, 22 eller 24 § hyresförhandl ingslagen (1978; 304), 5 § lagen (1957 :390)

om fiskearrenden eller 52 § bostadsrättslagen (1971:479), skall nämnden
återupptaga ärendet på ansökan av sökanden. Ansökan göres skriftligen

inom tre veckor från den dag beslutet om avskrivning meddelades.

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt.

11 a § Gäller för lägenhet förhandlingsordning enligt hyresförhandlings-

lagen (1978:304), får hyresnämnd i hyrestvist enligt 12 kap . jordabalken

icke pröva hyresvärds yrkande om högre hyra, om ej förhandling som skall

påkallas enligt för handlingsordningen ägt rum rörande tvistefrågan. Det­

samma gäller yrkande om ändring av grunderna för beräkning av sådan
särskild ersättning som avses i 12 kap. 19 a § jordabalken. Har förhandling
ej ägt rum, får yrkande ändå upptagas till prövning, om hyresvärden påkal­
lat förhandling men mot denna mött hinder som icke berott av hyresvärden
eller av fastighetsägarorganisation som är part enligt förhandlingsordning­
en.

526

12 § Nämnd skall klarlägga tvistefrågorna och, även om medling icke på­

kallats, söka förlika partema.

Kan partema ej förlikas efter förslag av någondera parten, skall nämn­

den framlägga förslag till förlikning, om det ej är uppenbart att fömtsätt-

ningar för förlikning saknas.

Förlikning skall avfattas skriftligen och undertecknas av partema.

Träffas ej förlikning, avgöres tvisten av nämnden, om tv isten rör fråga

som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2,2 a eller 3.1 annat
fall avskrives ärendet.

�rende angående förhandlingsordning m. m.

15 a § Tvist som avses i 4 § första stycket 5 a hänskjutes till hyresnämnd

genom ansökan som skall vara skriftlig samt innehålla uppgift om parter­

nas namn, den berörda fastighetens belägenhet och tvistens beskaffenhet.

Bestämmelserna i 8 § and ra-femte styckena äger motsvarande tillämp­

ning i fråga om ansö kan som avses i första stycket.

Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att för­

handling ej behövs. Skall part inställa sig personligen, får nämnden före­
lägga vite.

Underlåter sökanden att på kallelse infin na sig inför nämnden, avskrives

ärendet. Uteblir motparten, får nämnden förelägga honom vid vite att in­

ställa sig inför nämnden. Uteblir han likväl, avgöres ärendet utan hinder av

hans utevaro.

¬

background image

Fjärde stycket äger ej tillämpning om det finns anledning antaga att pa rt

SFS 1978: 306

har laga förfall för sin u tevaro.

17 § Om anledning därtill förekommer, skall nämnd el ler den nämnden

förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas

tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om

annan nödvändig utredning.

I ärende som avses i 9 kap. 18 eller 21 § jordabalken skall arrendenämn­

den inhämta yttrande från lantbruksnämnden. Hyresnämnd får i ä rende
som avses i 2 a § bostadssaneringslagen (1973: 531) inhämta yttrande från

byggnadsnämnden. Yttrande som sagts nu inhämtas från den lantbruks­
nämnd eller byggnadsnämnd inom va rs område fastigheten är belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hy resförhandlingsla­

gen (1978: 304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den

hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen tillfäl­

le att yttra sig.

Begärs prövning av fråga som avses i 4 § andra stycket hyresförhand­

lingslagen inträder organisation med vilken förhandlingsord ning gäller som
medpart till hyr esvärden vid handläggningen av ärendet i den del en.

22 § ⬢' Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när

talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som
avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6 eller 7.

Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om repara­

tionsföreläggande enligt 12 ka p. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt 12
kap. 34-36 eller 40 § jordabalken eller 30 § andra stycket bostadsrättsla­
gen (1971 :479) eller ansökan om uppskov enligt 12 kap. 59 § jord abalken

eller ansökan om förbud eller medgivande som avses i 2 a § bos tadssane­

ringslagen (197 3: 531) eller yrkande om rätt till för handlingsordning enligt

9 § hyresförhandlingslagen (1978: 304) lämnats utan bifall.

23 §5 Om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut i ärende enligt 12

kap. jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ärende

angående bostadsrätt, bostadssanering eller särskild förvaltning eller i
ärende enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. finns

bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 31 § hyresförhandlingslagen,

76 § bostadsrättslagen (1971:479), 21 § bosta dssaneringslagen (1973:531),
34 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) samt 25 § lagen om förvärv av

hyresfastighet m. m.

Mot beslut av hyresnämnd får talan föras särskilt, om nämnden
1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 1 4- 16, 16 a eller 16 c §,
2. avskrivit ärende enligt 8 -10, 15 a, 16, 16 a eller 16 c §, dock ej när

ärendet kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,

4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före­

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfaran det.

Särskild talan föres genom besvär hos bostadsdomstolen inom tre vec-

Senaste lydelse 1975:1133.

® Senaste lydelse 1977:794.

527

¬

background image

\

SFS 1978: 306

kor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges til l

domstolen.

32 §'^ Föres ej talan mot nämnds beslut enligt 9 kap. 14 § eller 12 kap.

24 a § jordabalken , 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978; 304),
13 a fi denna lag eller 13 eller 15 § eller 25 § första sty cket bostadsförvalt­
ningslagen (1977:792), får beslutet verkställas såsom lagakraftägande

dom.

Har hyresnämnd med stöd av 31 § första stycket bostadsförvaltningsla­

gen förordnat att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 § första stycket nämnda

lag skall lända till efterr ättelse genast, får även sådant beslut, om bostads­

domstolen ej förordnat annat, verkställas såsom lagakraftägande dom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1977:794.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.