SFS 1973:188

730188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Jm^arrendenämnder och hyresnämnder;

Utkom från trycket

ojvcn Stockholms slott den 27 april 1973.

den 8 m aj 1973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

pch Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen', funnit gott förordna som följer.

.Arrendenämnds upp gifter och sammansättning m. m.

1 S Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till upp­

gift att

1. medla 1 arrendetvist,

2. prö va tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende,

bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förläng­
ning sa mt tvist i fråga som avses i 9 kap. 14 § jordabalken eller vars

prövning enligt 9 kap. 18 eller 21 § samma balk ankommer på ar­

rendenämnd,

3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtals­

villkor som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2�4 eller 7 §
eller 11 kap. 2 § jordabalken eller 3�6 § lagen (1957: 390) o m fiske­

arrenden,

4. var a skiljenämnd i arrendetvist.
�rende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastig­

heten är belägen.

~ § Arrendenämnd består av lagfaren ordförande och två andra le­

damöter, om ej annat följer av andra stycket. Av de senare ledamö­

terna skall den ene såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande

sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andre

vara jordbruksarrendator eller, när ärende rör bostadsarrende, bostads-

arrendator.

Vid företaga nde av förberedande åtgärd och prövning av fråga om

ävvisning av ansökan eller avskrivning av ärende kan arrendenämn­
den best å av ordföranden ensam. Vad som sagts nu gäller även vid

medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro

samt, o m parterna samtycker till det eller saken är uppenbar, vid pröv-
"mg av fråga som ej avgöres genom skiljedom.

Ledamot skall vara myndig svensk medborgare och får ej ha fyllt

sjuttio år.

Por ledamot i arrendenämnd skall finnas en eller flera ersättare.

^Estämmelserna om ledamot gäller även ersättare.

§ För varje arrendenämnd förordnar Konungen eller myndighet,

som K onungen bestämmer, ordförande och lämpligt antal andra leda­

möter.

Irinaa annan ledamot än ordförande förordnas, skall sådan riksorga-

O'^ation av jordägare eller arrendatorer som med hänsyn till medlems-

'Prop.i973:23,LUl3,rskr]53.

361

¬

background image

SFS 1973:188

antal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses vä l
den intressegrupp som det är fråga om beredas tillfälle att

slag.

Ig.

Till tjänstgöring i nämnden kallar ordföranden med ia kt aPanH

vad som föreskrivits i 2 § första stycket de ledamöter so m
hänsyn till ärendets beskaffenhet och övriga förhållanden finner l^"^
ligast.

^

'»vgtför.

362

Hyresnämnds uppgifter och sammansättning m. m.

4 § Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken hariiii upp

gift att

1. medla i hyres-eller bostadsrättstvist,

2. pröva tvist om överlåtelse av hyresrätt enligt 12 ka p. 34�36 §1

upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, f drlängninj
av hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt 12 k ap. 49

hyresvillkor enligt 12 kap. 55 § eller uppskov med avflyttning eniri

12 kap. 59 §, allt jordabalken,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista sty cket, u pplåtelsen-

lägenhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller m edlemskap en­
ligt 52 §, allt bostadsrättslagen (1971: 479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse s om as-se i

12 kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som a vses i 60 § fönti
stycket 1 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
6. pröva frågor enligt lagen (1970: 246) om tvångsförvaltnidg a

böstadsfastighet.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars om råde fastigheten

är belägen.

5 § Hyresnämnd består av lagfaren ordförande och två a ndra leda­

möter, om ej annat följer av andra stycket. Av de senare ledamoietiu
skall den ene vara väl föftrogen med förvaltning av h yresfastighet el!.t
när ärendet rör bostadsrättsfastighet, med förvaltning av

het och den andre vara väl förtrogen med bostadshyresgästers or
landen eller, när ärende rör annan lägenhet än bostadslägenhet, ®
näringsidkande hyresgästers förhållanden. T bostadsrättstvist s

som sagts nu om hyresgästers förhållanden i stället avse h osta

havares förhållanden.

til -

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena äger m otsvarande

lärapning i fråga om hyresnämnd.

_

j#

Konungen kan förordna att i hyresnämnd skall finnas or®

även av-

Bestämmelsema om hyresnämnd gäller i tillämpliga

delning.

6 § För varje hyresnämnd förordnar Konungen

ledar'''^

onungen bestämmer-, ordförande och lämpligt antal a"

ter.

j ls-

Innan annan ledamot än ordförande förordnas, skall

¬

background image

organisation av fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare eller

SFS 1973-188

näringsidkare som med haxisyn tiU medlemsantal, verksamhet och öv-

omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det

är fräga om beredas tillfäll e att avge förslag.

Till tjänstgöring i nämnden kallar ordföranden med iakttagande av

vad som föreskrivits i 5 § första stycket de ledamöter som han med

},änsyn till är endets beskaffenhet och övriga förhållanden finner lämp-

�rende angående arr ende-, hyres- eller bostadsrättstvist

7 § Arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist får för ändamål som
avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket 1�3 av

part häns kjntas till nämnd, om tvisten ej är anhängig vid domstol eller

hos övcrexekutor eller skiljemän.

1 tvis t, som är anhängig vid domstol, kan domstolen förordoa att

tvisten före målets avgörande skall i sin helhet eller i viss del hän­

skjntas till nämnd för medling.

8 § Tvist som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket

1�3 hänskjutcs av part till nämnd genom ansökan som skall vara
skriftlig samt innehålla uppgift om partemas namn och hemvist, den be­

rörda fastighetens belägenhet och tvistens beskaffenhet.

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall

nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efter-
kommes ej föreläggandet, får ansökningen avvisas.

Parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om hans per­

sonnummer och postadress. Vidare bör anges partens yrke och tele­

fonnummer samt de �vriga omständigheter som är av betydelse för

delgivning med honom. Har part vidtalat ombud att företräda honom,

skall ombu dets namn, postadress och telefonnummer anges. Sker and­

ung i förhållande, som part sålunda uppgivit, skall parten utan dröjs-

niål anmäla det till nämn den.

Ansökan varigenom tvisten hänskjuts ttll nämnden bör tillika inne­

hålla upp gift om motpart i de hänseenden som sägs i tredje stycket.

�&terkallas ansökan, avskrives ä rendet,

^ § När tvist hänskjutils till nämnd, skall nämnden, utom 1 fall som
avses i andra stycket, kalla partema att inställa sig inför nämnden.

Skall p art inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite,

^ H ar tv isten hä nskjutits till nämnden enligt 11 kap. 6 a § eller 12 kap.

^ § jordabalken och har sökandens motpart ej iakttagit föreläg-

som avses i tredje stycket i samma lagrum, skal! ärendet av-

avtalet ej är uppsagt enligt 11 kap. 5 § första stycket eUer

"

§ första stycket samma balk.

ay.?. ^^^<^Håter sökanden att på kallelse infinna sig inför nämnd,

^ s nv es ärendet. Kommer ej motparten tillstädes, får nämnden fö-

^onom vid vite alt inställa sig inför nämnden. Kommer par-

j."

ej tillstädes och är det icke antagligt att förlikning kan

till stånd, avskrives ärendet. Rör ärendet tvist som avses i

363

¬

background image

SFS J973:188

\

364

I § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2 eller 3, a vgör

ärendet utan hinder av partens utevaro.

Uteblir båda partema i tvist som domstol hanskjutit til l n"

avskrives ärendet. Uteblir endast den ena parten, äger för su?,'^'"'

andra och tredje punkterna motsvarande tillämpning.

Första och andra styckena äger ej tillämpning om de t finns an]

ning antaga att part har laga förfall för sin utevaro.

II § Rör ärende som avskrivits enligt 10 § första stycket första punv

ten tvis t som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 § eller 12 kap. 49 el er 55 i
jordabalken, 5 § lagen (1957: 390) om fiskearrenden eller 52 § bostad;

rättslagen (1971: 479), skall nämnden återupptaga ärendet på ansobj
av sökanden. Ansökan göres skriftligen inom tre veckor från den da»

beslutet om avskrivning meddelades.

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt.

12 § Nämnd skall klarlägga tvistefrågorna och, även om medling ich

påkallats, söka fö rlika parterna.

Kan parterna ej förlikas efter förslag av någondera parten, sh!l

nämnden framlägga förslag till förlikning, om det ej är uppenbart alt

förutsättningar för förlikning saknas.

Förlikning skall av fattas skriftligen och undertecknas av partema.
Träffas ej förlikning, avgöres tvisten av nämnden, om tvisten ror frå­

ga som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2 e l er 3.1
annat fall avskrives ärende t.

13 § I tvist om överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 35 § j ordabal­

ken eller upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 k ap. 40 § sam­

ma balk eller 30 § andra stycket bostadsrättslagen (1971:479), får hy­
resnämnden, om särskilda skäl föranleder därtill och part b egär det,
hålla förhör med vittne under ed eller försäkran och förhör med part
under sanningsförsäkran. Om sådant förhör gäller 36 ka p. 1�18
20�22 §§ samt 37 kap. 1�3 och 5 §§ rättegångsbalken i t il ämpliga
delar.

�rende angående godkännande av förbehåll m. m.

14 § Fråga som avses i 1 § första stycket 3 eller 4 § fön ta sJtW ^

prövas efter ansökan som skall vara skriftlig och som b ör inne ®

skäl som åberopas till stöd för ansökningen.

Sökanden och annan som ärendet angår skäll kallas att in slä

inför nämnd, om det ej kan anses obehövligt. Skal l part

städes, får nämnden förelägga vite. Utevaro från sammanträ e

nj hinder för ärendets prövning.

Skiljemannaförfarande

15

fd.'-

h K.^1

Parterna avtalat att tvist skall avgör as av

.j

e a 1 om r ätt för partema att klandra skiljedomen

etvist, arrendenämnden eller, vid hyres- eller bostadsrätts

nämnden utsetts till skiljenämnd, skall nämnden på

(ycl4

Js en genom skiljedom, om ej hinder möter enligt 1 §

¬

background image

lacm ( 1929: 145) om skiljemän. Om sådan ansökan gäller 8 S Har

SFS 197^-188

redan hänskjntits til] nä mnd, kan skiljedom dock påkallas munt-

jisen infö r nämnden.

"l ärend e som nämnd har att avgöra genom skiljedom gäller lagen

om skiljemän, i den mån ej annat följer av denna lag. Vardera parten

svarar för sin kostnad i t^dst som avses i 9 kap. 10 eller 14 § 10 kap

6 § e ller 12 kap. 49 eller 55 § jordabalken, 5 § lagen (1957: 390) om
fiskearrenden eller 7 § sista stycket bostadsrättslagen (1971: 479).

�rende angående tvån gsförvaltnmg

16 § Ansökan i fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara
skrifilig samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess
ägare samt sökandens y rkande och grunderna för detta. Vad som före-

skrives i 8 § andra�femte styckena äger motsvarande tillämpning.

Förhandiing skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att

förhandling ej behövs. Fastighetens ägare kan vid vite föreläggas att

inställa sig till fö rhandling.

Besiktning m. nu

17 § Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämn­

den föro rdnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Partema skall

beredas tillf älle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också f ör­

anstalta om annan nödvändig utredning.

I är ende som avses i 9 kap. 18 eller 21 § jordabalken skall arrende­

nämnden inhämta yttrande från den lantbmksnärand inom vars område

fastigheten är belägen,

18 § Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till gransk-

tt'ng av kontrakt eller annan handling som rör arrende-, hyres- eller bo-

stadsrälisförhållandet och är av betydelse för ärendet, får nämnden fö­

rlägga hono m vite. Vad som sagts nu gäller ej, om nämnden är skilje­

nämnd.

^9 § Den som efter förordnande av närand besiktigat fastighet eller

^srkställt annan utred ning tillerkännes av nämnden skälig ersättning av

ällmänna medel.

Har någon, .som nämnd inkallat och som ej är part, inställt sig för att

°ras i ärendet, har han ratt till ersättning av allmänna medel enligt

"tämmelser som Konungen meddelar.

Beslut ta. m.

'^^It^gängsbalkens regler om omröstning i domstol med endast

^8 arna ledamöter äger motsvarande tillämpning på avgörande av

ttn . Ordföranden skall dock säga sin mening först.

2l R T ⬢⬢

den s

beslut skall anges de skäl på vilka beslutet grundas, 1

Igj j'r

behövligt. I beslut om avskrivning enligt 9 § andra styc-

^ -äll ä ven anges de nya villkor på vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a §

365

¬

background image

SFS 1973:188

tredje stycket eller 12 kap. 58 a § tredje stycket jordabalken sk

förlängt.

'

Om part kan klandra beslutet eller besvära sig öve r det

ansökan om återupptagande, anges i beslutet vad part en därvklt

iakttaga.

Håller nämnden förhandling i ärendet och kan på gru nd av ⬢⬢

beskaffenhet eller annan särskild omständighet beslut ej m edder"'''''^

ma dag som förhandlingen avslutats, meddelas beslutet inom

därefter, om ej synnerligt hinder möter. Underrättelse om t iden fgt'

slutets meddelande skall lämnas vid förhandlingen.

°

Slutligt beslut tillställes par t genom nämndens försorg. Vad som«⬢

nu gäller dock ej beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §, om bedu?

meddelas vid förhandling i parte ns närvaro.

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas

pä samma sät t som beslutet.

parternj

22 § Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller b esvär ulrid
när talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgorti
fråga som avse s i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 3 el er 6,
Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom a nsökan om lil stkii

enligt 12 kap. 34�^36 eller 40 § jordabalken eller 30 § an dra stycht
bostadsrättslagen (1971: 479) eller ansökan om uppskov en ligt 12 bp.

59 § jordabalken lämnats utan bifall.

366

Besvär

23 § Om rätt för part att klandra beslut av nämnd i arrende-, hues-
eller bostadsrättstv ist och om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut

i fråga om godkännande av beslut på föreningsstämma eller i ä rende
angående tvångsförvaltning finns bestämmelser i 8 kap. 31 § och 12 bp-

70 § jordabalken, 1 6 § lagen (1957: 390) om fiskearrenden, 76 § lo-
stadsrättslagen (1971:479) samt 17 § lagen (1970: 246) om tvångsfor-

valtning av bostadsfastighet.

Mot beslut av nämnd får talan föras hos fastighetsdomstolen

besvär, när nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11 eller 14�16 §,

2. avskrivit ärende enligt 8�10 eller 16 §, dock ej när ä rendet

återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons me dverkan i ä rendet-
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga o f

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet.

j

Besvarshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol

8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § jordabalken, 17 § lagen

fiskearrenden, 77 § bostadsrHttclnaon nQ7l-ä7Q) samt 11 §

77 § bostadsrättslagen (1971: 479) samt

246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet inom tre

ag eslutet meddelades. F innes besvärstalan ej vara fullf öj

s -nvet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av f astighets «

j, .

övrigt ager 52 kap. 3 och 5�12 §§ rättegångsbalken

, pjsi e-

Bestämmelse som avser hovrätt gäller dä rvid i

Tio. j

"^^iiiiimeise som avser hovratt gaiier aai»'" ,

pnr

Mot fastighetsdomstolens beslut med anledning

g andra stycket 1-�3 får talan ej föras.

¬

background image

Mot annat beslut av nämnd än som avses i fö rsta och andra styckena

SFS 1973:188

/är talan föras endast i samband med sådan talan som avses i första

stycket.

'undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller awistiing, återupp-

tjges ärendet av nämnden.

Vite ni. m,

2i § Vite enlig t denna lag får ej bestämmas till hög re belopp än fem­
tusen kronor. Har vite utdömts och förelägger nämnd nytt vite, får

vitet be stämmas till högst tiotusen kronor.

Har ändamålet med vite förfallit, får vitet ej utdömas.

25 § Nämnd skall självmant upptaga fråga om utdömande av vite

som förelagts med .stö d av denna lag och om ansvar för vittne som ute­

blivit.

�uiga bestämmelser

2^ § Nämnd skall handläg ga ärende skyttdsamt.

27 § Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet och
ordning vid domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd.

28 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare
äger motsvarande tillämpning på ledamot i nämnd.

29 § Vid nämnds sammanträde och vid besiktning fores protokoll.

30 § Skall inlaga, kallelse, föreläggande eller annan handling enligt

bestämmelse i d enna lag eller eljest tillställas part, sker det genom del­

givning, om ej annat följer av andra stycket.

Beslut som skall tillställas part sändes till parten i vanligt brev u nder

bans för nämnden kända adress. Om beslutet meddelats i samband med

förhandling, skall det sandas inom sju dagar därefter och i annat fall
samma dag som beslutet meddel as.

§ Nämnd har rätt att för sina sammanträden förfoga över behöv-

bga lok aler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad som ej är

för tillfället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av

S^idstjänstlokai. Uppkommer särskilda kostnader, skall de ersättas.

§ Föres ej talan mot arrendenämnds beslut om ersättning enligt

kap. 14 g jordabalken, får beslutet verkställas såsom lagakraftägande

dom.

Denna lag tr äder i kr aft den 1 jimi 1973, då lagen (1970: 998) om

^T^endenämnder och hyresnämnder skall upphöra att gälla,
åid

kieslut om avskrivning meddelats före ikraftträdandet, äger

biestämmelser om ansökan ora återupptagande av ärende fort-

⬢ I ärende som har anhängiggjorts f�re ikraftträdandet gäller icke

nya lagen.

367

¬

background image

SFS 1973:188

4. Har vite förelagts någon genom beslut som har medddat,

ikraftträdandet, äger äldre bestämmelser om utdömande av vite?'

farande Ullämpning.

5. Har beslut meddelats före ikraftträdandet, äger äldre bestämma

om det sätt på villcet part skall tillhandahållas beslut och

över beslut fortfarande tillämpning.

6. Utan hinder av 5 § andra stycket nya lagen får den s om dtn

januari 1972 var utsedd till ledamot i hyresnämnd eller em ät are r

sådan ledamot även efter fyllda sjuttio år fuUgöra uppdraget
gången av den tid hans förordnande avser.

7. Vad som enligt nya lagen gäller om arrendenämnds prövning a,

fråga om godkännande av förbehåll äger tillämpning äv en b eträf amj.

ärende som avses i 41 § lagen (1970: 995) om införande av nya jorda"
balken. Nämndens beslut i sådant ärende får ej klandras.

8. I tvist om förstagångshyra enligt 12 kap. 55 § jordabalken i des

lydelse intill utgången av maj 1973 eller motsvarande äldre bestämoiel-
ser äger bestämmelserna i denna lag om tvist som av ses i 4 § fei

stycket 2 motsvarande tillämpning.

9. Bestämmelserna i 22 § nya lagen gäller ej i fråga o m beslut i ären­

de som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yt er­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 april 1973.

Under Hans Majtts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

CARL GUSTAF

(L.S.)

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.