SFS 1978:152

780152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:152

Lag

Utkom från trycket

sveosk domstols behörighet i vissa mål på

den 20 april 1 978

patenträttens område m. m.;

utfärdad den 6 april 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

262

' Prop. 1977/78:1, LU 10, rskr 126.

. 13

t3di

D

1 § Beträffande mål vari talan föres mot sökande av europeiskt patent om

bättre rätt till den patentsökta uppfinningen såvit t avser Sverige eller an-

nan stat, som är bunden av det till den europeiska patentkonventionen den

5 oktober 1973 hörande erkännandeprotokoUet, gäller bestämmelserna i

2-6 §§. Med fördragsslutande stat avses därvid stat, som är bunden av

nämnda protokoll.

."i

¬

background image

2 § Mål som avses i 1 § får upptagas av svensk domstol

SFS 1978:152

1. om svaranden har hemvist i Sver ige,

2. om käranden har hemvist i Sveri ge och svaranden ej har hemvist i

fördragsslutande stat.

3. om partema har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig be­

kräftelse, att talan skall väckas vid svensk domstol.

3 § Rör mål som avses i 1 § uppfinning gj ord av arbetstagare och är fråga

om tvist mellan arbetstagaren och dennes arbetsgivare, gäller i stället för
2 § att målet få r upptagas av svensk domstol

1. om arbetstagaren när uppfinningen gjordes huvudsakligen var syssel­

satt i Sverige el ler, om det ej kan avgöras var han huvudsakligen var sys­

selsatt, arbetsgivaren hade driftställe i Sverige till vilket arbetstagaren var

knuten,

2. om partema har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig be­

kräftelse, att talan som nu av ses skall väckas vid sve nsk domstol och så­

dant avtal är tillåtet enligt den stats lag som är tillämplig på anställningsav­

talet.

Är svensk lag tillämplig på ans tällningsavtalet, är avtal mellan arbetsgi­

vare och arbetstagare om att talan som nu avses skall väckas vid utlä ndsk

domstol utan verkan.

4 § I mål som enligt 3 § första stycket 1 upptages av svensk domstol skall

svensk lag tillämp as.

Upptager svensk domstol mål med stöd av 3 § första stycket 2, skall

tvisten avgöras enligt lagen i den stat där arbetstagaren huvudsakligen var

sysselsatt när uppfinningen gjordes, eller, om det ej kan avgöras var han
huvudsakligen var sysselsatt, där det driftställe var beläget till vilket ar­

betstagaren var knuten.

5 § Mål som avses i 1 § f år icke upptagas till prövn ing av svensk dom­

stol, om rörande samma sak redan är rättegång mellan sam ma parter vid
domstol i annan fördragsslutande stat. Har vid den utländska domstolen

gjorts invändning mot dess behörighet, skall dock den svenska domstolen
förklara målet vilande, till dess frågan om den utländska domstolens behö­

righet har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft.

6 § Lagakraftvunnet avgörande, som i a nnan fördragsslutande stat har

meddelats i mål som av ses i 1 §, gäller ä ven här i riket. Avgörandet gäller

dock icke

1. om det har meddelats mot patentsökande, som ej har ingått i svaro ­

mål, och den handling varigenom talan väcktes ej hade delgivits honom i

föreskriven ordning eller han icke fått tillräcklig tid att svara i saken,

2. om det är oförenligt med annat avgörande, som i ett tidigare an-

hängiggjort mål mellan samma parter har meddelats i fördragsslutande

stat.

7 § Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av

avtal eller om skadestånd i avtalsförhåll ande får upptagas av svensk dom­
stol endast om sådan talan enligt föreskrift i avtalet skall prövas av svensk

263

domstol.

¬

background image

SFS 1978:152

Talan mot den europeiska patentorganisationen om skadestånd i annat

•' f'

fall än som avses i förs ta stycket får upptagas av svensk domstol endast
om målet gäller skada orsakad av verksamhet vid det europeiska patent-

,

verkets kontor i Sverige eller av arbetstagare vid sådant kontor.

(Justitiedepartementet)

I '

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

'

i [JJ

På regeringens vägnar

• Ii

THORBJÖRN FÄLLDIN

!

SVENROMANUS

^

9

;i Jj

T.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.