SFS 2004:810 Lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m. / SFS 2004:810 Lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
040810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga
funktionärers rätt till gottgörelse för
rättegångskostnad i vissa mål m.m.;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:1310) om offent-

liga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
skall ha följande lydelse.

1 §

Med offentliga funktionärer avses i denna lag

1. arbetstagare hos staten,
2. arbetstagare hos kommuner, landsting, kommunalförbund, försam-

lingar eller kyrkliga samfälligheter,

3. arbetstagare hos andra arbetsgivare, om anställningen är statligt regle-

rad,

4. ledamöter av sådana styrelser, verk, nämnder, kommittéer eller andra

myndigheter som hör till staten eller till någon kommun eller något landsting
eller andra organ som avses i 2 eller 3,

5. de som utövar uppdrag åt staten eller åt en kommun eller annat organ

som avses i 2, om de har valts till uppdraget eller inte äger undandra sig
detta liksom eljest om uppdraget är reglerat i författning,

6. krigsmän och andra som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
7. de som utövar myndighet utan att ha sådan anställning eller sådant upp-

drag som anges i 1�5 och utan att fullgöra sådan tjänsteplikt som nämns i 6.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:810

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.

Populära lagar

Populära lagar

Rättegångsbalken