SFS 1986:1042

861042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1042

om verkställighet av vissa utländska beslut om

utkom från trycket

rättegångskostnader;

december i986

utfärdad den 4 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § I den mån det h ar avtalats i en överenskommelse mellan Sverige och
främmande stat skall ett beslut av en utländsk domstol om skyldighet för
en kärande eller intervenient att betala rättegångskostnader på ansökan

verkställas här. Med kärande jämställs en målsägande som fört talan i
brottmål om enskilt anspråk i anledning av brott.

2 § Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten.

3 § Till ansökningen skall fogas följande handlingar:

1. Beslutet i original eller av behörig myndighet bestyrkt kopia.

2. Bevis att beslutet har vunnit laga kraft.
3. Intyg att lagakraftbeviset har utfärdats av en behörig myndighet.

Intyget skall vara utfärdat av en svensk beskickning eller konsul eller av

chefen för justitieförvaltningen i den stat där beslutet har meddelats.

Bevis och intyg som avses i första stycket 2 och 3 beh över inte ges in,

om det på annat sätt styrks att beslutet har vunnit laga kraft.

I den mån det har avtalats i en överenskommelse med främman de stat

behöver andra handlingar inte fogas till ansö kningen än en bestyrkt kopia

av de delar av beslutet som innehåller parternas namn, deras ställning i

rättegången och själva åläggandet, bevis att beslutet har vunnit laga kraft

samt, om det har särskilt avtalats, bevis att beslutet är verkställbart i den
stat där det har meddelats.

4 § Om en handling som åbero pas i ärendet är skriven på ett annat språk
än danska, norska eller svenska, skall en bestyrkt översättning till svenska
bifogas. Av besl utet behöver endast själva åläggandet översättas.

' Prop. 1985/86: 161, JuU 1 986/87: 2, rskr. 18.

¬

background image

SFS 1986:1042

5 § Beslut om verkställighet skall meddelas utan att parterna hörs.

'

Om det i en överenskommelse med främmande stat har avtalats att

kostnader för översättning och bestyrkande av denna skall anses söfti,,
rättegångskostnader, beslutar kronofogdemyndigheten på sökandens be­

gäran om ersättning för kostnaderna.

6 § Det utländska beslutet och beslut som avses i 5 § andra stycket
verkställs på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dorti,
om ej högre rätt fö rordnar annat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen b estämmer.

Genom lagen u pphävs lagen (1899; 12 s. 9) om verkställighet i visst fall

av utländsk doms tols beslut.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.