SFS 2016:216 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer / SFS 2016:216 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
160216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för
vissa utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2000:1175) om talerätt

för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer ska
ha följande lydelse.

5 §

2

Talan ska väckas vid

1. Patent- och marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som

avses i marknadsföringslagen (2008:486), i fråga om förbud enligt lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och i fråga om utdö-
mande av vite,

2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild avgift som av-

ses i radio- och tv-lagen (2010:696).

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2010:726.

SFS 2016:216

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.