SFS 2001:401 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer / SFS 2001:401 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
010401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (2000:1175) om

talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisa-
tioner skall ha följande lydelse.

3 §

Talan får avse att åtgärder skall vidtas mot någon för att denne åsido-

sätter en bestämmelse som avses i 1 §. �&tgärderna får gälla

1. förbud eller ålägganden med stöd av 14�16 §§, 17 § första stycket, 18�

20 §§ marknadsföringslagen (1995:450) eller förbud enligt 3 och 6 §§ lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som av-

ses i 10 kap. 5 och 6 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), eller

3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1.

5 §

Talan skall väckas vid

1. Marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i

marknadsföringslagen (1995:450) och i fråga om förbud enligt lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

2. Länsrätten i Stockholms län i fråga om sådan särskild avgift som avses

i radio- och TV-lagen (1996:844),

3. tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken eller Stock-

holms tingsrätt i fråga om utdömande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Britta Ahnmé Kågerman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

SFS 2001:401

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

2

SFS 2001:388�436

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.