SFS 2010:16 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

100016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 5 § lagen (2000:1175) om talerätt

för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

2

orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Stockholm”.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhets-
departementet)

1 Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:156.

2 Senaste lydelse av 5 § 2008:504.

SFS 2010:16

Utkom från trycket
den 2 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.