SFS 2011:274 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

110274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 och 2 §§ lagen (2000:1175) om

talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisa-
tioner ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas i fråga om överträdelser av bestämmelser som ge-

nomför de direktiv som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att
skydda konsumenternas intressen (kodifierad version)

3.

Lagen gäller dock endast sådana överträdelser av bestämmelser till skydd

för konsumenters intressen som påverkar konsumenter i en annan stat som är
ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) än Sve-
rige.

2 §

En myndighet eller organisation i en annan EES-stat än Sverige får

väcka talan i en svensk domstol med anledning av en överträdelse som avses
i 1 §, om myndigheten eller organisationen är godkänd enligt en särskild för-
teckning som har upprättats av Europeiska unionen och publicerats i Europe-
iska unionens officiella tidning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om för-
budsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (EUT
L 110, 1.5.2009, s. 30, Celex 32009L0022).

3 EUT L 110, 1.5.2009, s. 30 (Celex 32009L0022).

SFS 2011:274

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.