SFS 2009:1058 Lag om förtursförklaring i domstol

091058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förtursförklaring i domstol;

utfärdad den 5 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Om handläggningen av ett mål eller ärende har oskäligt fördröjts, ska

domstolen efter skriftlig ansökan från en enskild part förklara att målet eller
ärendet ska handläggas med förtur i domstolen (förtursförklaring).

Vid bedömningen av om handläggningen har oskäligt fördröjts ska det

särskilt beaktas

1. hur komplicerat målet eller ärendet är,
2. hur parterna agerat under förfarandet,
3. hur myndigheter och domstolar handlagt målet eller ärendet, och
4. sakens betydelse för sökanden.
En ansökan om förtursförklaring ska handläggas skyndsamt.

2 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

ANDERS BORG
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:213, bet. 2008/09:JuU30, rskr. 2009/10:2.

SFS 2009:1058

Utkom från trycket
den 17 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.