SFS 1971:289

710289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:289 Lag

Utkom från tr ycket OHi allmä nna förvaltningsdomstolar;

den 17 j uni 1971

.

j ^

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs,

högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätt är allmän förvaltningsdomstol närmast under regerings­

rätten.

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm och kammarrätten i

Göteborg.

Regeringsrätten

I

2 § Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts beslut,

618

1 Prop. 1971: 30, KU 36 , rskr 22 2,

¬

background image

2. besvär över annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller

SFS 1971: 289

av riksdagen beslutad författning anföres hos domstolen,

3. mål som avses i 20 § lagen (1936: 567) om domkapitel.
Om regeringsrättens behörighet att pröva ansökningar om resning och

återställande av försutten tid finns bestämmelser i 19 § regeringsformen.

3 § Regeringsrätten består av högst aderton regeringsråd. Konungen

förordnar ett av regeringsråden att vara domstolens ordförande.

Om regeringsråds tjänstgöring i lagrådet finns bestämmelser i rege­

ringsformen.

4 § Regeringsrätten är delad i två eller flera avdelningar. Avdelning­
arna är lika behöriga att upptaga mål som regeringsrätten handlägger.

Regeringsrättens ordförande är ordförande på en avdelning. Ordfö­

rande på annan avdelning är det regeringsråd som Konungen förordnar.

Om avdelnings sammansättning vid prövning av mål finns bestäm­

melser i regeringsformen. Vid behandling av fråga om prövningstillstånd

skall tre regeringsråd deltaga.

5 § Finner avdelning vid överläggning till avgörande av mål, att den
mening som råder på avdelningen avviker från rättsgrundsats eller lag­
tolkning, som förut varit antagen av regeringsrätten, får avdelningen
förordna, att målet eller, om det kan ske, endast viss fråga i målet skall
avgöras av regeringsrätten i dess helhet. Sådant förordnande får också

meddelas, om det i annat fall är av särskild betydelse för rättstillämp­
ningen att målet eller viss fråga avgöres av regeringsrätten i dess helhet.

Har i olika avgöranden av regeringsrätten kommit till uttryck mot

varandra stridande åsikter i fråga om viss rättsgrundsats eller lagtolk­
ning, äger första stycket tillämpning endast om avdelningen finner att

den rådande meningen avviker från det senast meddelade avgörandet.

När mål avgöres av regeringsrätten i dess helhet, skall alla ledamö­

terna deltaga i avgörandet, om ej laga hinder möter.

6 § När avdelning behandlar ansökan om resning i något av regerings­
rätten avgjort mål eller ärende, får ledamot, som deltagit i det tidigare

avgörandet, ej tjänstgöra på avdelningen, om domfört antal ledamöter

ändå är att tillgå inom domstolen.

7 § För beredning och föredragning av mål i regeringsrätten finns hos

domstolen särskilda tjänstemän.

Kammarrätterna

8 § Kammarrätt prövar

1. besvär över beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller annan

författning anföres hos domstolen,

2. mål som underställes domstolen enligt folkbokföringsförordningen

(1967: 198).

Konungen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

619

¬

background image

SFS 1971: 289

9 § Innefattar besvär även fråga, som det ankommer på Konungen att

avgöra, och finner kammarrätten frågorna ej böra avgöras var för sig,
skall kammarrätten med eget utlåtande överlämna målet till Konungens

prövning.

10 § I kammarrätt finns kammarrättspresident, en eller flera kammar­

rättslagmän samt kammarrättsråd. De skall vara lagfarna.

Kammarrättspresident, kammarrättslagman och kammarrättsråd ut-

nämnes av Konungen.

11 § Kammarrätt är delad i avdelningar. Konungen får bestämma att

avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har
sitt säte.

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande

samt av minst två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av mål

om fastighetstaxering finns bestämmelser i taxeringsförordningen (1956:

623).

12 § Kammarrätt är domför med tre ledamöter. Fler än fyra får ej
sitta i rätten. Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxe­

ring finns bestämmelser i taxeringsförordningen (1956: 623).

Konungen bestämmer i vilken omfattning åtgärd som avser endast

måls beredande får vidtagas av ledamot i kammarrätten eller av annan
tjänsteman vid denna.

Gemensamma bestämmelser

13 § I fråga om omröstning i allmän förvaltningsdomstol gäller be­
stämmelserna i 16 och 29 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

14 § Allmän förvaltningsdomstol sammanträder på den ort där den har

sitt säte eller där avdelning av domstolen är förlagd. När det föreligger
särskilda skäl får domstolen sammanträda på annan ort.

15 § Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall va­

ra svensk medborgare. Den som är omyndig eller i konkurstillstånd får
ej utöva befattning som ledamot eller föredragande.

Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha av­

lagt domared eller försäkran enligt 4 kap. 11 § rättegångsbalken.

De som står i sådant förhållande till v arandra som sägs i 4 kap. 12 §

rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän för­
valtningsdomstol.

16 § Konungen får på begäran av allmän förvaltningsdomstol förord­

na särskilda sakkunniga för viss tid med uppgift att tillhandagå dom­

stolen med utlåtanden.

620

17 § Vid allmän förvaltningsdomstol finns kansli.

¬

background image

18 § Konungen meddelar närmare bestämmelser om allmän förvalt-

SFS 1971: 289

ningsdomstols organisation och verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då lagen (1909: 38 s. 3)

om Kungl. Majrts regeringsrätt, lagen (1967: 64) om tillfällig ökning av
regeringsrådens antal och lagen (1970: 279) om besvär över beslut av

riksdagens organ skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut

som meddelats före ikraftträdandet. Besvär över beslut, som enligt äldre

bestämmelser anföres hos kammarrätten, skall efter ikraftträdandet
prövas av kammarrätten i Stockholm. Konungen får dock bestämma

att sådana besvär över beslut av myndighet inom domkretsen för kam­

marrätten i Göteborg skall prövas av denna kammarrätt.

Regeringsrätten får bestå av fler än aderton regeringsråd till dess a n­

talet nedgått till detta antal till följd av inträffade ledigheter. Om sär­
skilda skäl föreligger, får dock nya ledamöter utses dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.